Розвиток інтегрованого цукробурякового виробництва в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 115
Дослідження організаційно-економічного механізму функціонування інтегрованих формувань, обґрунтування прогнозних параметрів відродження цукробурякового підкомплексу та удосконалення економічних відносин суб’єктів інтеграційного виробництва цукру.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТРНауковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України КРИСАЛЬНИЙ Олександр Васильович, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу науково-організаційного забезпечення Офіційні опоненти: доктор економічних наук ЗАЄЦЬ Олександр Семенович, Господарська асоціація підприємств і організацій цукрової промисловості України “Кристал”, голова правління кандидат економічних наук, старший науковий співробітник СТАСІНЕВИЧ Світлана Анатоліївна, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, заступник завідувача відділу ціноутворення та конюнктури ринку Захист відбудеться 20 грудня 2005 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Агропромышленная интеграция выступает объективным процессом постоянного сближения и объединения специализированных предприятий занимающихся производством определенных видов сельскохозяйственной продукции, с предприятиями промышленной ее переработки в едином организационно-технологическом воспроизводственном процессе с дальнейшим созданием обособленных организационно-производственно-правовых структур при комбинированном производстве готовых к потреблению продуктов.До того ж, меляса широко використовується для виробництва спирту, етанолу, гліцерину, харчових дріжджів, молочної і лимонної кислоти тощо. Майже наполовину скоротилась матеріально-технічна база буряківництва, набуло значного занепаду техніко-технологічне оснащення цукрових заводів, у кілька разів зменшилось забезпечення їх цукровою сировиною, порушилася система постачання агровиробничої сфери сільськогосподарськими машинами, знаряддями, насінням, пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами, хімічними засобами захисту рослин тощо. Нині назріла невідкладна потреба у розробленні ефективної системи організаційно-економічних заходів оновлення й розвитку матеріально-технічної бази всіх ланок цукробурякового підкомплексу, підвищення конкурентоспроможності виробництва цукру на внутрішньому і міждержавному ринках. Проте дослідженню проблеми формування інтегрованого цукробурякового виробництва, відновлення й розвитку його матеріально-ресурсного потенціалу, створення ринкової економіки в галузі за нинішніх умов кризової ситуації, науковими установами приділялось недостатньо уваги. Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в обгрунтуванні сутності та функціонуванні організаційно-економічного механізму підприємств інтегрованого цукробурякового виробництва, що характеризується наступними положеннями: вперше: · теоретично обгрунтовано сутність, зміст і напрями формування потоків матеріально-ресурсних засобів від товаровиробників сільськогосподарської продукції до промислових переробних підприємств і від останніх до підприємств-виробників сировини з визначенням функцій і місця кожного з них у здійсненні інтегрованого цукробурякового виробництва;У першому розділі “Теоретико-методологічні основи розвитку інтеграції в агропромисловому виробництві” досліджуються соціально-економічна сутність інтеграції, її основні форми та роль у розвитку агропромислового виробництва, виявлено особливості створення промислової переробки сільськогосподарської продукції як складової породження інтеграційних процесів, обгрунтовуються методологічні положення формування і діяльності інтегрованого цукробурякового виробництва та основні принципи регулювання економічних відносин субєктів спільної діяльності. Поглиблення спеціалізації виробництва в окремих галузях обєктивно посилює взаємозвязок і взаємозалежність господарських структур з наступним організаційно-технологічним і економічним їх обєднанням у нові формування. У цукробуряковому виробництві кінцевим продуктом, який обєднує економічні інтереси сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств цукрової сировини, загальним предметом їхньої спільної діяльності, яка грунтується на нерозривній організаційно-технологічній спорідненості та належності до однієї виробничої системи, є цукор. Зважаючи на економічну заінтересованість усіх субєктів ринкового виробництва цукру у формуванні цукробурякового підкомплексу, в методологічному плані важливо визначити переваги підприємств і організацій тих галузей, які з економічних міркувань більш схильні до такої інтеграції. Другий розділ “Створення та розвиток цукробурякового виробництва в Україні” присвячується генезису галузі, дослідженню напрямів і сутності розвитку матеріально-ресурсних засобів у сировинних зонах цукрового виробництва, вивченню розвитку цукрової промисловості в Україні та особливостей регулювання економічних відносин сільськогосподарських виробничих структур і переробних підприємств, формуванню внутрішньодержавного ринку цукру.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?