Розвиток інтеграції виробництва, переробки та реалізації продукції молочного скотарства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 165
Обґрунтування стратегічних напрямів розвитку інтеграції виробництва, переробки та реалізації продукції молочного скотарства в пореформений період, уточнення класифікації форм вертикальної інтеграції, а також сутність концепції інтеграційного маркетингу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукМолочне скотарство є однією з провідних галузей аграрного сектора національної економіки України, тому шляхи її розвитку мають ґрунтуватися на глибинному аналізі та врахуванні всіх чинників, які впливають на ефективність виробництва, переробки та реалізації молочної продукції. В результаті сільськогосподарські підприємства та господарства населення втратили належні мотиви й матеріальні стимули до виробництва продукції молочного скотарства. Це призвело до значного зниження обсягів виробництва продукції молокопереробними підприємствами, зменшення місткості внутрішнього продовольчого ринку і зниження рівня продовольчої безпеки держави. Відповідно до мети в роботі вирішувались наступні завдання: · розкрити методологічний аспект використання системного підходу в маркетинговій діяльності підприємств молокопродуктового підкомплексу в контексті розвитку інтеграційних процесів між сільськогосподарськими і переробними підприємствами; В процесі виконання дисертаційного дослідження використовувалися наступні методи: абстрактно-логічний - при вивченні закономірностей розвитку міжгалузевих відносин в молокопродуктовому підкомплексі; метод синтезу - для розробки регіональної стратегії оптимізації транспортних витрат молокопереробних підприємств, що купують молочну сировину у молочарських сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; метод порівняльного аналізу - при дослідженні економічних категорій, методик оцінки, шляхів та напрямів розвитку інтеграції виробництва, переробки та реалізації продукції молочного скотарства; статистико-економічний метод - при вивченні сучасного стану та тенденцій розвитку інтеграційних процесів в молокопродуктовому підкомплексі; аналітичних групувань - для визначення ефективності галузі молочного скотарства залежно від рівня спеціалізації, концентрації, молочної продуктивності корів, інтенсифікації, впливу собівартості виробництва молока, ціни реалізації; метод кореляційно-регресійного аналізу - при дослідженні факторів, що впливають на грошові надходження від реалізації молока та зміну обсягів виробництва молока; монографічний - при дослідженні розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу; соціологічний - для вивчення причин, що стримують розвиток інтеграційних процесів; економіко-математичний та розрахунково-конструктивний методи - при проведенні оптимізаційних розрахунків щодо визначення параметрів збалансованого розвитку підрозділів молокопродуктового підкомплексу; метод економіко-математичного моделювання - при розробці моделі маркетингової інформаційної системи для визначення ефективності діяльності підприємств молокопродуктового підкомплексу.У першому розділі - “Теоретичні основи інтеграції виробництва, переробки та реалізації продукції молочного скотарства” - узагальнено теоретичні основи формування міжгалузевих відносин, уточнено класифікацію форм вертикальної інтеграції в молокопродуктовому підкомплексі та сутність концепції інтегрованого маркетингу. Такі утворення характеризуються вищим рівнем кооперації, великими обсягами виробництва продукції, мають налагоджену систему інтеграційних звязків з підприємствами, що займаються переробкою, зберіганням та реалізацією продукції молочного скотарства. Це зумовлює збільшення обсягу виробництва молока в розрахунку на 1 підприємство - на 3393 ц, а на 100 га с.-г. угідь - на 212,8 ц, або відповідно у 3,6 та 3,7 рази; зниження витрат праці на 1 ц - на 8,7 люд.-год., прямої оплати на 1 ц - на 14,57 грн., або відповідно у 1,6 та 1,8 рази; витрат кормів на 1 ц молока - на 0,59 ц корм. од., або у 1,3 рази; собівартість 1 ц молока - на 28,31 грн., або на 30,7 %; ціна реалізації 1 ц молока при цьому вища на 24,54 грн., або на 29,3 %; рівень рентабельності вищий на 17,2 %.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?