Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 124
Роль в економічному відтворенні інноваційного підприємництва та факторів його формування й стимулювання. Місце України в світовій спільноті країн-інноваторів. Вимоги щодо формування правового механізму регулювання наукової та інноваційної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наукНауковий консультант: доктор економічних наук, професор Гончарова Наталія Петрівна , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри економіки підприємств. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік НАН України Буркинський Борис Володимирович, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України, директор; доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри економіки та маркетингу; доктор економічних наук, професор Хобта Валентина Михайлівна, Донецький національний технічний університет, завідувач кафедри економіки підприємства. Захист відбудеться "29" березня 2011 року о 12-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м.Саме тому особливої ваги набувають наукові розробки, що спрямовані на дослідження ролі інновацій у ринковій економіці. Незважаючи на значну кількість наукових робіт і публікацій щодо різних аспектів інноваційного процесу, низка питань інноваційного підприємництва залишається не розробленими, відсутні комплексні дослідження, спрямовані на переведення економіки країни на шлях інноваційного розвитку, значна частина розробок носить фрагментарний характер. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою: «Економіка, організація та результативність діяльності підприємств» (№ ДР 0106U001802, 2006-2010рр.), у рамках якої особисто автором розроблені методичні підходи до оцінювання результативності та економічної ефективності наукової та інноваційної діяльності, а також теми №856 «Моніторинг стану виконання і результативності законодавчих, нормативно-правових актів України у сфері науки та інноваційній діяльності» (№ ДР 0107U000890), в межах якої автором обґрунтовані концептуальні засади формування національної інноваційної системи, сформульовані напрями удосконалення організаційно-функціональної структури інноваційного підприємництва, нормативно-правового регулювання наукової та інноваційної діяльності, визначені напрями удосконалення фінансово-економічного механізму регулювання інноваційного підприємництва та шляхи розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва, сформульовані пропозиції щодо законодавчого забезпечення розвитку інноваційного підприємництва та підвищення ефективності контролю за дотриманням законодавства у цій сфері діяльності. розкрито сутність і складові національної інноваційної системи та визначено стратегічні напрямки розвитку інноваційного підприємництва в Україні; Системно-структурний аналіз застосовувався для розробки механізму стимулювання інноваційного підприємництва на основі впровадження нових принципів організації наукової діяльності; уточнення класифікації інновацій з врахуванням сучасного рівня розвитку науки і техніки та потреб формування ефективного механізму державної підтримки інноваційного підприємництва; історичний аспект аналізу - для характеристики еволюції концептуальних положень інноваційного розвитку.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?