Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 124
Багатокритеріальна класифікація інновацій. Впровадження прогресивних технологічних процесів у промисловості України в 1991-2009 роках. Нормативно-правове регулювання та фінансово-економічне забезпечення регулювання інноваційного підприємництва в країні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Саме тому особливої ваги набувають наукові розробки, що спрямовані на дослідження ролі інновацій у ринковій економіці. Незважаючи на значну кількість наукових робіт і публікацій щодо різних аспектів інноваційного процесу, низка питань інноваційного підприємництва залишається не розробленими, відсутні комплексні дослідження, спрямовані на переведення економіки країни на шлях інноваційного розвитку, значна частина розробок носить фрагментарний характер. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою: «Економіка, організація та результативність діяльності підприємств» (№ ДР 0106U001802, 2006-2010рр.), у рамках якої особисто автором розроблені методичні підходи до оцінювання результативності та економічної ефективності наукової та інноваційної діяльності, а також теми №856 «Моніторинг стану виконання і результативності законодавчих, нормативно-правових актів України у сфері науки та інноваційній діяльності» (№ ДР 0107U000890), в межах якої автором обґрунтовані концептуальні засади формування національної інноваційної системи, сформульовані напрями удосконалення організаційно-функціональної структури інноваційного підприємництва, нормативно-правового регулювання наукової та інноваційної діяльності, визначені напрями удосконалення фінансово-економічного механізму регулювання інноваційного підприємництва та шляхи розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва, сформульовані пропозиції щодо законодавчого забезпечення розвитку інноваційного підприємництва та підвищення ефективності контролю за дотриманням законодавства у цій сфері діяльності. розкрито сутність і складові національної інноваційної системи та визначено стратегічні напрямки розвитку інноваційного підприємництва в Україні; Системно-структурний аналіз застосовувався для розробки механізму стимулювання інноваційного підприємництва на основі впровадження нових принципів організації наукової діяльності; уточнення класифікації інновацій з врахуванням сучасного рівня розвитку науки і техніки та потреб формування ефективного механізму державної підтримки інноваційного підприємництва; історичний аспект аналізу - для характеристики еволюції концептуальних положень інноваційного розвитку.У розділі 1 «Основи інноваційного підприємництва» досліджено еволюцію теорій інноваційного підприємництва, розкрито сутність інновацій за сучасних умов діяльності, визначено причини та передумови виникнення інновацій, узагальнено сучасні підходи до класифікації інновацій, розкрито взаємодію субєктів та обєктів інноваційного підприємництва. Узагальнення наукових джерел дозволило уточнити понятійно-категоріальний апарат теорії інноваційного підприємництва, зокрема, дати авторське визначення сутності ряду категорій: «інновація» як прирощення знань у результаті розумової діяльності, які в процесі комерціалізації стають конкурентним товаром; «інноваційне підприємництво» як створення і розвиток нового бізнесу чи розширення уже існуючого через застосування системних інновацій та «інноваційний процес» як послідовний ланцюг подій, в якому новація з ідеї перетворюється у розробки і зявляється у вигляді конкретної продукції, технології чи послуги. Інноваційне підприємництво як системне економічне явище має використовувати різні механізми управління інноваційним процесом у залежності від групи, до якої належать інновації, водночас враховуючи, що кожне нововведення може характеризуватися декількома класифікаційними ознаками. У розділі 2 «Аналітична оцінка розвитку інноваційного підприємництва» досліджено інноваційне підприємництво як передумову соціально-економічного розвитку, розкрито тенденції розвитку інноваційного підприємництва в світі та особливості інноваційної діяльності в Україні. Результати дослідження засвідчили багаторазове скорочення наукових розробок протягом усього періоду ринкових реформ в Україні та призвели до глибокої кризи в інноваційній діяльності, утворилися і продовжують поглиблюватися негативні тенденції в розвитку наукової та інноваційної діяльності, що підтверджується такими параметрами: послабленням науково-технічного кадрового потенціалу, його старінням; слабо розвиненим приватним сектором науки, що гальмує утворення конкурентних засад у науковій сфері; скороченням кількості наукових робіт, що мають інноваційні характеристики; критичною зношеністю парку обладнання у науковій сфері; скороченням кількості підприємств, що упроваджували новації; зменшенням частки інноваційної продукції у загальних обсягах виробництва, що формує інноваційний потенціал країни, низько технологічна структура вітчизняного експорту.Системне дослідження теоретичних засад ролі інноваційного підприємництва в економічному зростанні країн, факторів його ефективного функціонування та всебічний аналіз і оцінювання рівня інноваційної активності вітчизняних субєктів господарювання дали можливість сформулювати наступні теор

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?