Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці - Автореферат

бесплатно 0
4.5 119
Формування інноваційного підприємництва і організаційно-економічних й інституційних механізмів його розвитку і регулювання в транзитивній економіці. Створення венчурних підприємств і корпорацій як шлях активізації інноваційного підприємництва в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет імені Тараса ШевченкаНауковий консультант: доктор економічних наук, професор,заслужений діяч науки і техніки України, Варналій Захарій Степанович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної теорії. Захист відбудеться "11" січня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Раскрыто действие побудительных факторов механизма предпринимательской деятельности - экономических интересов, потребностей, мотивов, системы поощрения и доказано, что исследование и внедрение инноваций является неотъемлемой чертой предпринимательского поведения и необходимым условием эффективного функционирования предпринимательства в условиях транзитивной экономики. Раскрыто влияние инновационного предпринимательства на развитие модели инновационного развития экономики как совокупности социально-экономических приоритетов и схем управления инновациями, а также качественных и количественных критериев оценки эффективности инновационного развития.Історичний досвід засвідчує, що наука, технології та інновації завжди були вирішальним чинником розвитку суспільства. Світовий досвід свідчить, що ті країни, які за темпами і якістю економічного зростання, рівнем добробуту громадян прагнуть увійти в число лідерів, повинні бути спроможними сприймати новітні досягнення НТП, ефективно і своєчасно трансформуватися, використовуючи багатофакторне соціально-економічне явище ринкової економіки, як-то підприємництво, зокрема, його специфічний різновид - інноваційне підприємництво. наукове визначення економічної сутності та змісту категорії "інноваційне підприємництво" як особливого виду економічної діяльності зі створення та управління інноваційним підприємством з метою розробки, впровадження і комерційного використання різного роду інновацій, та специфіки інноваційної діяльності, виходячи з класифікації категорій "інновація" і "нововведення" за призначенням; обґрунтовано, що інновація виступає кінцевим результатом господарської діяльності субєкта, а нововведення засобом створення інноваційної або традиційної продукції та доведено, що інноваційною є діяльність, під час якої розробляється і реалізується інновація, а не в процесі якої придбане нововведення застосовується для виробництва традиційних товарів і послуг; формулювання економічної сутності "інновації" як результату втілення чи матеріалізації новаторської ідеї у певній предметній субстанції (продукті, технології, засобі чи послузі, яким притаманні нові споживчі властивості), реалізація якої передбачає зміну усталених способів діяльності субєкта; визначено основні джерела продукування новаторської ідеї - інформацію і знання, що становлять продукт інтелектуальної діяльності, без яких будь-який задум не бути практично реалізованим, перетвореним на інновацію; доведено, що основною причиною нерівномірності здійснення інноваційного процесу (процесу трансформування наукових знань в інновацію) є тип створюваної інновації та попит, який формується на етапах дифузії та панування інновації на ринку, що треба врахувати при виборі методів управління інноваційним процесом та організації інноваційної підприємницької діяльності; обґрунтування нерозривності підприємництва й інновацій, адже, з одного боку - аналіз різноманітних ринкових можливостей втілення новаторських ідей та інновацій є характеристикою найважливішої функції підприємництва, а з іншого - інновації в умовах конкурентного ринкового середовища виступають основним засобом забезпечення стабільності економічного розвитку підприємств, сприяють динамічним та прогресивним структурним перетворенням і загалом переходу економічної системи на вищий рівень рівноваги, та аргументування необхідності державної підтримки і стимулювання розвитку інноваційного підприємництва, оскільки більшість кінцевих результатів фундаментальних наукових досліджень не мають практичного виходу та часто зорієнтовані не стільки на економічний, як на соціальний ефект (приміром, науково-технічні дослідження у сфері охорони здоровя, міського господарства тощо), та у звязку з нерозвиненістю в Україні економічної конкуренції в науково-технічній сфері, що обмежує ринок інноваційної продукції;У першому розділі "Теоретико-методологічні основи дослідження інноваційного підприємництва" здійснено аналіз еволюції наукових поглядів на інновації та інноваційне підприємництво, визначено економічну сутність категорій "інновація", "нововведення", "інноваційне підприємництво", досліджена направленість розвитку інноваційного підприємництва в контексті трансформаційних змін.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?