Розвиток інноваційних систем у сфері малого бізнесу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 96
Теоретичні засади, зміст, складові інноваційної діяльності та чинники, які обумовлюють ефективність інноваційних систем малого бізнесу. Оцінка регулюючого впливу зовнішнього середовища на конкурентоспроможність інноваційних систем малих підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, професор Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри міжнародних фінансів. Антонюк Лариса Леонтіївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри міжнародної економіки кандидат економічних наук, доцент Захист відбудеться “26” грудня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради № К 26.063.01 Європейського університету за адресою: 03115, м.Теоретичне осмислення інноваційних систем у забезпеченні конкурентних переваг малого бізнесу дає можливість трансформувати процеси стихійного та інтуїтивного пошуку шляхів їх модифікації у науково обґрунтовані, що стане найважливішою умовою оздоровлення національної економіки. У процесі вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи дослідження: логічного узагальнення - для уточнення наукових понять теорії інноваційної діяльності та малого підприємництва; діалектичний метод - для дослідження соціально-економічної сутності малого інноваційного бізнесу; порівняння - для зіставлення особливостей становлення і управління розвитком малого інноваційного бізнесу в Україні та зарубіжних країнах; кореляційно-регресивного аналізу - для розробки моделі застосування системи планування показників розвитку малого бізнесу в регіонах України; системно-цільовий підхід - для розробки алгоритму послідовної трансформації підприємств у підприємства підприємницького типу; моделювання і ситуаційного аналізу - для розробки алгоритму створення інтрапренерської структури. Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у комплексному дослідженні та розробці науково-методичних підходів до розвитку інноваційної системи малого бізнесу через призму сучасних трансформаційних зрушень і полягає у наступному: вперше: - запропоновано сучасний підхід до ідентифікації станів інноваційного середовища (сприятливого, індиферентного, несприятливого) на підставі якісних ознак і критеріїв відповідно до його регулятивного впливу на інноваційну діяльність підприємства малого бізнесу та результативність їх функціонування через виявлення та обґрунтування основних умов і чинників, що забезпечують трансформацію середовища у стан сприятливості; дістали подальшого розвитку: - організаційно-економічні засади формування та розвитку інноваційних систем на макро-, мезо-та мікрорівнях, які на основі проведеного аналізу традиційних (технічного, технологічного, економічного) та авторських (інтегрованого і соціоінженерного) підходів дали можливість доповнити класифікацію інновацій за змістом та по-новому ідентифікувати поняття “інновації” та “інноваційної системи малого бізнесу”; Куйбишева” (довідка № 19 від 17.04.2006 р.), положення дисертаційної роботи по підтримці малого інноваційного бізнесу використано в діяльності АКБ “Брокбізнесбанк” (довідка №89 від 12.12.2006р.) у частині висновків і рекомендацій щодо створення моделі розробки та застосування системи планування розвитку малого бізнесу в регіонах України при створенні регіональних програм кредитування субєктів підприємництва, а також матеріали дисертаційного дослідження в частині висновків і рекомендацій щодо створення моделі розробки та застосування системи планування розвитку малого бізнесу в регіонах України було використано в практичній діяльності Краматорського відділення Донецької торговельно-промислової палати при розробці “Програми інноваційного розвитку підприємств Донецької області на 2007 рік” (довідка №39 від 16.01.2006р.), у діяльності “Міжнародного центру підприємництва і менеджменту” (м.У першому розділі “Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку інноваційних систем малого бізнесу” узагальнено і поглиблено концептуальні основи інноваційної діяльності: досліджено еволюцію концепцій інноваційного розвитку; сутність, зміст і основні напрями інноваційної діяльності виходячи із структури відтворення інноваційних процесів; розкрито особливості реалізації та методи регулювання інноваційної діяльності субєктів малого інноваційного бізнесу на основі оцінки поточного стану інноваційної діяльності в Україні; досліджено передумови і чинники ефективного розвитку інноваційних систем малого бізнесу в Україні.

План
1. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?