Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інформаційного обслуговування в Україні (1980–2007 рр.) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 183
Технологічний аналіз розвитку інноваційних складових видачі документів з фондів бібліотек. Моделі інформаційного обслуговування в приміщенні бібліотеки, дистанційного обслуговування. Корпоративне інформаційне обслуговування в бібліотечному просторі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук України Національна бібліотека України імені В. І.Робота виконана в Національній бібліотеці України імені В. І. Національна бібліотека України імені В. І. Національна бібліотека України імені В. І. Захист відбудеться "25 "червня 2009 р. о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. З дисертацією можна ознайомитися в читальному залі бібліотекознавчої літератури в Національній бібліотеці України імені В. І.Для досягнення поставлених цілей бібліотека стала активно генерувати інновації, які почали реалізовуватися в організаційно-структурних перетвореннях, у значному удосконаленні та кардинальній зміні існуючих інструментів і механізмів задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів, у пошуку нових форм, видів і методів ІО, у створенні нових видів інформаційних продуктів і впровадженні нових видів інформаційних послуг, а також у формуванні нових видів інформаційних ресурсів. В сучасному бібліотекознавстві проводились різноманітні дослідження, в яких лише фрагментарно розглядались питання становлення та розвитку інноваційних технологій ІО в бібліотеці. Впровадження та застосування інноваційних складових у практику роботи бібліотек висвітлено в наукових працях В. М. 4) виявити, проаналізувати і структурувати технологічну документацію, що стосується усіх форм, напрямів, процесів та видів ІО, і яка була впроваджена в роботу провідних бібліотек України за досліджуваний період; Джерельну базу дослідження склали архівні документи - науково-організаційна, інструктивно-методична, планово-звітна та технологічна документація, що розроблялась та зберігається у фондах провідних бібліотек України, на базі яких дисертантом проводились комплексні дослідження, під час яких, зокрема, було виявлено і проаналізовано 72 документа, які повністю чи частково стосуються різних форм, видів, напрямів та процесів ІО користувачів, і які мають описово-технологічну, організаційно-методичну, обліково-регламентуючу чи нормативно-управлінську спрямованість і підпадають під категорію технологічної документації.У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено обєкт, предмет, мету та завдання дослідження, розкрито методи, що були використані, наукову новизну та практичне значення роботи, охарактеризовано джерельну базу та хронологічні межі, а також подано інформацію про особистий внесок здобувача та апробацію результатів дисертаційного дослідження. Теоретичне обгрунтування розвитку інноваційних складових у бібліотеках викладено у працях Н. А. Таким чином, БТ, яка увібрала в себе досягнення науки і практики, - це процес створення продуктів праці, внутрішньої бібліотечної роботи, надання послуг та задоволення потреб і запитів користувачів, а також науково-дослідна, інформаційно-комунікативна, навчальна, виховна, дозвіллєва та інша діяльність, що базуються на сукупності складових - загальних, спеціальних і спеціалізованих принципах, методах, інструментах, ресурсах і механізмах, які разом зі знаннями та набутим досвідом використання і взаємодії між собою складових цієї сукупності застосовуються бібліотекою. За типом БТ або технологічні процеси поділяємо на так звані внутрішньобібліотечні (до них відносимо процеси комплектування, технічної та наукової обробки документів, процеси згортання інформації, формування баз даних тощо) та на ті технології, безпосереднім субєктом впливу в яких виступає користувач, тобто технології ІО: технології документного обслуговування; технології довідково-бібліографічного обслуговування та консультування; технології інформаційно-аналітичного забезпечення; технології інформаційно-комунікативної діяльності; технології "експертний висновок" в галузі книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства та суміжних дисциплін; технології специфічних видів діяльності. Бібліотечну інновацію ми розуміємо як результат творчої, науково-дослідницької чи практичної діяльності бібліотечних фахівців, який виражається у створенні принципово нових чи вдосконаленні вже існуючих принципів, методів, інструментів, засобів, ресурсів, механізмів, технологій, продуктів праці, видів і форм обслуговування користувачів, при впровадженні яких підвищується продуктивність, зростає ефективність, покращуються властивості, характеристики чи показники відповідної ділянки чи напряму роботи бібліотеки.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?