Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект - Автореферат

бесплатно 0
4.5 157
Стан охорони здоров"я в Донбасі на 1920 рік, особливості формування медичних установ та шляхи вирішення їх проблем. Особливості розвитку робітничої медицини в Донбасі. Оцінка внеску держави та керівних органів у сферу охорони здоров"я на Донбасі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Важливою складовою її соціально-економічної сфери є інфраструктура охорони здоровя, розвиток якої проходить у складних умовах. Процеси, повязані з питаннями матеріального стимулювання медичних працівників, створення належних умов праці та соціального забезпечення протягом доби незалежності нашої держави потерпали від значних невдач та змушували до пошуку нових механізмів регулювання цього питання. До того ж, як вважають сучасні дослідники, представники бюджетної сфери, до яких відносяться і медики, яких держава матеріально не підтримує на належному рівні, звертаються до пошуку додаткових шляхів отримання матеріальних благ, не турбуючись про моральний бік справи. Однак владні органи намагалися сконцентровувати зусилля, аби забезпечити населення медичною допомогою, тобто приділялася увага питанню будівництва закладів охорони здоровя, їхньому ремонту, забезпеченню належними приладами, вирішенню кадрових питань та ін. В умовах того часу відкривалися медичні установи, надавалася допомога населенню, велася напружена боротьба з епідеміями та соціальними захворюваннями, діяла робітнича медицина, яка забезпечувала працівників медичною допомогою.Так, політика радянської влади щодо системи охорони здоровя знайшла своє повне відображення у матеріалах фонду Р-342 Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України у місті Києві (далі - ЦДАВО України), який представлено циркулярами, положеннями, постановами, наказами, декретами, звітами та іншими документами Це такі журнали, як «Профилактическая медицина», «Врачебное дело», «Социальная гигиена», «Вопросы здравоохранения», видані у 1920-1930-х рр. Статті, надруковані на сторінках названих видань лікарями Донбасу та інших регіонів республіки стосувалися низки проблем, повязаних з питаннями розвитку робітничої медицини у Донбасі та ін. Наукові розробки цього періоду були першими спробами науковців проаналізувати підвалини становлення системи охорони здоровя у щойно народженій державі. Працями першого періоду, присвяченими системі охорони здоровя, були роботи С.М. Протягом другої половини 40-х-50-х років наукова література з історії медицини поповнилася дослідженнями, які підбивали підсумок діяльності системи охорони здоровя у державі за тридцятирічний період, зокрема «Тридцятиріччя охорони здоровя трудящихся в УРСР: (1917-1947)» (К., 1948).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Список литературы
Публікації в наукових фахових виданнях

1. Барабаш Ю.В. Деякі аспекти становлення медичних установ на Луганщині у 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Історичні науки. - 2005. - № 4 (86). - С. 9-14.

2. Барабаш Ю.В. Протиепідемічна діяльність на Луганщині у 20-х рр. ХХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 7. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. - С.13-21.

3. Барабаш Ю.В. До історії медичної допомоги населенню у боротьбі із соціальними захворюваннями на Луганщині у двадцятих роках ХХ століття // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць - К., 2005. - Вип. 21. - С.25-33.

4. Барабаш Ю.В. Медична освіта на Луганщині у 20-х рр. ХХ ст.: деякі аспекти становлення та розвитку // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 10 (спеціальний). - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - С.3-7.

5. Барабаш Ю.В. З історії організації медичної допомоги населенню Луганщини на початку 1920-х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12. Частина 2. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - С.3-9.

6. Барабаш Ю.В. До питання щодо забезпечення медичними кадрами Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. - Черкаси, 2007. - С.224-227.

7. Барабаш Ю.В. Започаткування основ профілактичної медицини в Донбасі у період становлення радянської влади // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 16. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. - С.6-10.

Матеріали конференцій

8. Барабаш Ю.В. Джерельна база дослідження історії розвитку системи охорони здоровя на Луганщині у 1920-х рр. // Актуальні проблеми новітньої історії: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - С.9-10.

9. Барабаш Ю.В. З історії організації медичної допомоги населенню Луганщини на початку 1920-х років // Проблеми світового розвитку в історичному контексті: Матеріали наукової конференції викладачів. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - С.4.

10. Барабаш Ю.В. Соціальні захворювання в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. // Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, освіти, науки і техніки: Матеріали V міжрегіональної наукової конференції. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. - С.4.

11. Барабаш Ю.В. До питання про розвиток робітничої медицини в Донбасі у період непу // Історія науки і техніки: Методологічний семінар (14-15 квітня 2008 року). - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - С.5-6.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?