Розвиток інфраструктури і регулювання товарного ринку в умовах конкуренції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Дослідження еволюції товарного ринку у зв"язку з розвитком теорії ринкової економіки та ринкових перетворень. Визначення ролі товарної інфраструктури в управлінні ринками. Розробка концептуальної моделі процесу створення конкурентоспроможного товару.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукАктуальність теми дослідження зумовлена важливістю впливу та ролі сучасної ринкової інфраструктури (РІС) на ефективність ринкових перетворень, подальше зростання конкурентоспроможності товарів окремих галузей та національної економіки в цілому. Найбільш важливий механізм, що постійно діє на ринку - конкуренція, яка забезпечує умови для становлення та самореалізації господарюючих субєктів у сфері економіки шляхом розробки і вироблення конкурентоспроможних товарів і послуг. Визначення вимог до розвитку та методів вдосконалення і регулювання інфраструктури товарного ринку дозволяє зробити процес функціонування останнього більш керованим та економічно вигідним, підвищити конкурентний рівень його учасників та конкурентоспроможність запропонованої продукції. Це не лише підвищило актуальність питань, повязаних із визначенням вимог до окремих її інституцій, зокрема, товарного ринку, а й зумовило необхідність постановки і реалізації нових завдань у сфері конкуренції виробників та їх товарів. Хоча останнім часом дослідженню ринкової інфраструктури надається значна увага вітчизняних науковців, проблема формування і розвитку окремих її ланок, зокрема, товарної інфраструктури, її впливу на конкурентоспроможність окремих товарів та фірм-продуцентів, які працюють в умовах конкурентного середовища, ще не стала предметом глибокого дослідження, а окремі теоретичні розробки мають фрагментарний характер.У дисертації обґрунтовано нові підходи щодо системоутворюючого і регулюючого фактору товарного ринку в умовах конкуренції, розроблено рекомендації з вдосконалення організації його інфраструктури; досліджено конкурентоспроможний попит як рушійну силу випуску конкурентоспроможної продукції, запропоновано методичні підходи до вибору конкурентної стратегії її виробників. В першому розділі “Науково-методичні основи інфраструктурного забезпечення товарного ринку” проаналізовано товарний ринок, його внутрішню систему та зовнішнє оточення, окреслено основні інфраструктурні ланки товарного ринку, висвітлено роль транспорту, як однієї з цих ланок, для забезпечення ефективного функціонування товарного ринку. Відповідно, вважаємо, що інфраструктуру складають товарні біржі, системи оптової і роздрібної торгівлі, фірми, що забезпечують учасників конкуренції ринковою інформацією, послугами маркетингу тощо, численні компанії, що займаються посередницькою діяльністю, служби сервісу та засоби пересування товарів, інші ланки інфраструктури. В дисертації, на основі аналітичного огляду та узагальнення зарубіжного досвіду щодо розвитку та функціонування товарного ринку та його інфраструктури, зроблено висновок: ринок, як форма господарського спілкування, стверджується саме в ході становлення і вдосконалення інститутів, які належать державі (фондові біржі, банки, інститути державної влади), орієнтовані на переважну взаємодію або з товарними, або з грошовими потоками. Зясовано, що такі товари, як кондитерські вироби, рухаються, як правило, оминаючи ряд зовнішніх, по відношенню до виробника, інфраструктурних інституцій, за схемами: виробник - гуртовня - торгівля - споживач, або виробник - торгівля - споживач.У дисертації досліджено та обґрунтовано вплив сучасної ринкової інфраструктури на ефективність ринкових перетворень, формування конкурентного середовища в умовах товарного ринку, підвищення конкурентоспроможності продукції та її виробників за рахунок вдосконалення основних інфраструктурних інституцій. Дієве і ефективне здійснення цих процесів вимагає наявності відповідної інфраструктури, а дослідження та формування її дозволяє зробити процес функціонування та розвитку товарного ринку більш керованим та економічно вигідним. Інфраструктуру товарного ринку складають такі інститути, як товарні біржі, системи оптової і роздрібної торгівлі, фірми, що постачають учасників конкуренції ринковою інформацією, послугами маркетингу, компанії, які займаються посередницькою діяльністю, служби сервісу. За умови несприятливої економічної ситуації, загального скорочення обсягів виробництва і зростання товарного дефіциту необхідна активізація біржової діяльності як одного з основних каналів матеріально-технічного постачання підприємницьких структур малого та середнього бізнесу, каталізатора процесу демонополізації, що дозволить налагодити механізм регулювання попиту і пропозиції в умовах конкурентного середовища.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?