Розвиток інформаційного суспільства як позитивний чинник впливу на якість управління вітчизняною освітою - Статья

бесплатно 0
4.5 197
Інформатизація системи управління якістю освіти. Особливості розвитку інформаційного суспільства та аналіз його впливу на якість управління освітою в Україні. Здійснення високодинамічного пошуку та розповсюдження інформації науково-освітнього характеру.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток інформаційного суспільства як позитивний чинник впливу на якість управління вітчизняною освітою Визначено інформатизацію системи управління якістю освіти в Україні. Проаналізовано розвиток інформаційного суспільства як позитивний чинник впливу на якість управління вітчизняною освітою.Володіє світом той, хто володіє інформацією. Держава не може бути розвинутою і економічно потужною без доступу до світових інформаційних ресурсів. Подолання цифрової нерівності - одне з головних завдань владних інститутів в Україні. Наприкінці ХХ сторіччя розвинуті країни світу поставили собі на меті прискорити перехід від постіндустріального до нового етапу розвитку людства - інформаційного суспільства, основними ресурсами якого є знання та інформація. Проблеми теорії і практики державного управління та його звязку з державною політикою аналізуються в роботах таких українських і російських дослідників, як Г.В.Крім того, розбудова єдиного Європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу суттєво підвищує роль ІКТ в освіті, що зумовлено сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дають змогу, з одного боку, розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з другого - надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення. Одним з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства є навчити учнів та студентів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Президія НАН України і Колегія міністерства освіти і науки вирішили створити Асоціацію користувачів Української науково-освітньої мережі і Центр Європейської інтеграції для координування робіт [1, c. Значним фактором виведення нашої освіти на якісно новий рівень і покращення підготовки висококваліфікованих спеціалістів є не тільки компютеризація навчального процесу, а й впровадження Internet-технологій, створення корпоративних мереж та віртуальних лабораторій, які дасть змогу в реальному часі групою студентів, учнів виконувати експериментальні дослідження під час аудиторних занять [4, c. При цьому створений освітній, науковий, технологічний і виробничий фундамент на ранніх стадіях розвитку інформаційного суспільства давав можливість здійснити поступовий перехід до суспільства, побудованому на знаннях, яке мало надати нові, більш потужні продуктивні сили для прискореного суспільного розвитку.Таким чином, інформатизація освіти потребує відповідної підготовки педагогічних працівників, до основних завдань якої нами віднесено: узагальнення й поглиблення теоретичних знань про основні поняття й методи інформатики як наукової дисципліни; формування вмінь і навичок роботи на персональному компютері на основі використання операційних систем, утиліт, надбудов над операційною системою й операційних оболонок; вивчення й освоєння способів подання, зберігання, опрацювання й передачі інформації за допомогою компютера; застосування ІКТ опрацювання текстів, числових таблиць, графіки; бази даних, інтегровані середовища, мережні технології й Інтернет; вивчення й освоєння інформаційних технологій у сфері дисциплін, що викладаються; вивчення й освоєння методів використання інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі, організації навчальної діяльності учнів і технологій дистанційного навчання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?