Розвиток інформаційного суспільства - Реферат

бесплатно 0
4.5 68
Формуванням та розвиток інформаційного суспільства, його риси, особливості та аналіз. Поява інформаційних продуктів та культури. Методи вивчення інформатизації. Небезпеки інформаційного простору, вплив на людину його якісних та кількісних характеристик.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дослідження проблем формування, закономірностей розвитку та практичне втілення у майбутнє життя інформаційних ресурсів набагато полегшить усі сфери людської діяльності та плідний розвиток цивілізації загалом. Тема роботи полягає у ретельному вивченні усіх процесів, які передували формуванню інформаційного суспільства, дослідженні явищ які відбуваються сьогодні та прогнозуванні майбутніх наслідків. Найчастіше використовують: · історико-описовий метод, · методи прогнозування (дельфійський метод, побудова сценаріїв), · методи аналізу ситуації (спостереження, вивчення документів, порівняння), · контент-аналіз, івент-аналіз, · когнетивне картування, · процентний метод, · ситуативний та інституційний методи, · операційно-прикладний метод, · формалізоване та логіко-інтуїтивне моделювання, · математичне та компютерне моделювання, · нормативно-гіпотезотворчий та аналітико-прогностичний методи, · метод експертних оцінок тощо. Діяльність окремих людей, груп, колективів і організацій зараз все більшою мірою починає залежати від їх інформованості і здатності ефективно використовувати існуючу інформацію. Пошук раціональних рішень в будь-якій сфері вимагає обробки великих обємів інформації, що часом неможливо без залучення спеціальних технічних засобів.Одна з характерних особливостей, яка впливає та кардинально змінює розвиток суспільства є поява принципово нового явища - інформатизації. В процесі інформатизації відбувається перетворення традиційного технологічного способу виробництва і способу життя в новий, постіндустріальний на основі використання кібернетичних методів і засобів (універсальних або керованих ЕОМ, мікро-і персональних ЕОМ, мікропроцесорних блоків тощо). В результаті інформатизації на новий рівень піднімаються наукові дослідження і розробки, виробництво, управління, всі сфери соціального життя суспільства, якісно змінюються параметри економічного зростання. Головними напрямками розвитку інформатизації стають: · створення найбільш прогресивних і найбільш гнучких засобів обробки інформації, · зниження вартості обробки інформації, покращення технічних характеристик устаткування, · розширення масштабів стандартизації пристроїв сполучення, · якісне покращення підготовки кадрів; Деякі вчені визначають інформатизацію суспільства як організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, суспільних обєднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів.Ряд вчених виділяють характерні риси та основні ознаки інформаційного суспільства: · буде вирішена проблема інформаційної кризи, тобто розвязана суперечка між інформаційною лавиною і інформаційним голодом; · в основу суспільства будуть закладені автоматизовані генерація, зберігання, обробка і використання знань за допомогою новітньої інформаційної техніки і технології; · інформаційна технологія набуде глобального характеру, охоплюючи всі сфери соціальної діяльності людини; · за допомогою засобів інформатики буде реалізований вільний доступ кожної людини до інформаційних ресурсів всієї цивілізації; · будуть реалізовані гуманістичні принципи управління суспільством і дії на навколишнє середовище;Небезпеки інформаційного простору виникають тому, що люди не розуміють, яке значення має таке природне явище, як інформація для життя окремої людини та всього людства. Від якості інформаційних процесів залежить адаптування людини до постійних змін у середовищі та можливості подальшого розвитку людини як особистості. Згідно з цим вченням слова можуть викликати такі самі фізіологічні реакції організму людини, як натуральні предмети та явища. Проте й інші форми подання інформації впливають на людину таким самим чином. Як бачимо, якісні характеристики інформації мають дуже великий вплив безпосередньо на організм як людини, що спрямовує інформацію в інформаційне середовище, так і людини, що приймає інформацію.Інформаційне середовище, як уже зазначалося, має бути не тільки джерелом інформаційних ресурсів для вирішення будь-яких проблем, чи для адаптації людини до змін у навколишньому світі, - це ще й середовище, в якому формуються потреби людини. Якщо воно організоване з урахуванням основних законів та закономірностей функціонування, тоді раціонально та цілеспрямовано й буде відповідати закону виживання та принципу найменшої взаємодії людства з середовищем. Добре організоване інформаційне середовище сприяє розвитку людини як творчої особистості, формуванню її вищих духовних потреб. Примітивно організоване інформаційне середовище формує і примітивні інформаційні потреби, не створює умов для розвитку людини. Забруднення інформаційного середовища інформацією, спрямованою проти природи, що має агресивні компоненти (навіть у «невинних» компютерних іграх), може шкідливо впливати на підсвідомість людини, на її здоровя та розвиток як особистості.

План
Зміст

Вступ

1. Парадигма побудови інформаційного суспільства. Концепції основних понять

2. Особливі риси та ознаки інформаційного суспільства та їх аналіз

3. Небезпеки інформаційного простору

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?