Розвиток індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України у 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. - Автореферат

бесплатно 0
4.5 208
Характеристика індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України та вивчення шляхів його розвитку в умовах 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. Напрямки розвитку індивідуального селянського господарства в умовах нової економічної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Розвиток індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України у 20-х - на початку 30-х рр.Робота виконана на кафедрі історії словян Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор БОЙКО МИКОЛА КОРНІЙОВИЧ, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор ДМИТРОЧЕНКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, Харківська державна академія залізничного транспорту, завідувач кафедри історії та українознавства кандидат історичних наук МАЙСТРЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ, Харківський національний університет ім. Захист відбудеться "26" січня 2001 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім.Перебудова сільського господарства на ринкових засадах складає суть нинішньої аграрної реформи в Україні, спрямованої на деколективізацію села. Це спонукає науковців до осмислення соціально-економічних концепцій формування аграрних відносин в історії нашої країни. Зосередження зусиль на цій проблемі змінило акценти у тематиці сучасних наукових досліджень у напрямку зростання уваги до селянина як центральної особи в аграрному секторі економіки, що дозволяє скоригувати і поглибити загальні підходи та їх реалізацію в конкретно-історичному аспекті. Аналіз наукового доробку з аграрної проблематики свідчить, що в історичній літературі домінує тенденція до глобалізації та уніфікації форм і методів господарювання, в той час як місцевий матеріал залучається з ілюстративною метою, і регіональні особливості розчиняються в загальноісторичному потоці. Отже, актуальність проблеми передбачає вивчення тих її складових, які в комплексі відтворюють реальну історичну картину.У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено звязок з науковою програмою кафедри, де виконувалася дисертація, вказано обєкт, предмет, мету, завдання дослідження, окреслено його територіальні та хронологічні межі, наукову новизну, практичне значення і апробацію роботи, розкрито її структуру. Проте до 1970-х рр. вивчення історії одноосібного селянського господарства для більшості дослідників залишалося своєрідним фоном соціально-економічних перетворень на селі, хоча ряд проблем розвитку цього сектора економіки села стали предметом вивчення економістами та статистиками А. Дослідженням регіональних аграрних і соціальних проблем був властивий описово-конюнктурний підхід, у яких автори не виходили за окреслені ідеологічні рамки. Прорив у вивченні індивідуального селянського господарства був здійснений В. Даниловим. Значення його роботи полягає в нетрадиційних підходах і обґрунтованих висновках про неможливість вивчення проблеми без залучення матеріалів демографічної і сільськогосподарської статистики, дотримання принципу історизму в оцінці державної політики стосовно одноосібного сектора.Головним виробничим осередком сільськогосподарського виробництва Північного Лівобережжя України стало селянське сімейне господарство, яке характеризувалось домінуванням ручної праці внаслідок слабкої оснащеності технічними засобами. З початком суцільної колективізації поголівя робочої худоби скоротилося на третину, а тракторний парк краю складав лише 0,5 % від кількості машин в Україні. Врожаї залишалися низькими (середній збір зернових складав 8,6 ц з га), внаслідок чого понад 2/3 селянських господарств з посівом до 8 дес. виявилися натурально-споживчими, а тих, хто засівав понад 9 дес. і мав товарні лишки зерна, нараховувалось лише 0,3 %. В результаті проведеного дослідження автор дійшов таких висновків: Проблема розвитку індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України у 20-х - на початку 30-х рр. Протягом досліджуваного періоду населення Північного Лівобережжя України зосереджувалось в аграрному секторі економіки, основою якого було індивідуальне селянське господарство.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?