Розвиток навичок публічного мовлення у майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів - Статья

бесплатно 0
4.5 183
Характеристика публічного виступу як жанру різновиду мовленнєвої діяльності. Критерії, показники та рівні сформованості навичок публічного мовлення у майбутніх керівників загальноосвітніх закладів. Структура публічного мовлення майбутніх керівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Схарактеризовано публічний виступ як жанр різновиду мовленнєвої діяльності, виокремлено основні складові структури публічного мовлення у майбутніх керівників загальноосвітніх закладів. На констатувальному етапі дослідження у майбутніх керівників експериментальної групи виявлено три рівні сформованості вмінь та навичок публічного мовлення: емпірично-інтуїтивний (низький) рівень; репродуктивний (середній) рівень; реконструктивно-творчий (високий) рівень сформованості вмінь та навичок публічного мовлення. Визначено основні умови формування навичок публічного мовлення майбутніх управлінців. публічне мовлення керівник Потреба в розвязанні важливих соціально-економічних і культурно-просвітницьких проблем ставить нові вимоги до мовної освіти й мовленнєвої підготовки майбутніх керівників у вищій школі, оскільки обовязковою умовою успішної навчальної і майбутньої фахової діяльності управлінців є знання логічних основ різних видів спілкування, володіння культурою ділового, професійного мовлення, без якого неможлива продуктивна діяльність керівника закладу. Отже, обєктивна необхідність розвязання проблеми формування вмінь та навичок публічного мовлення у майбутніх управлінців, з одного боку, і відсутність дослідження, де б цілісно розглядалась ця проблема, з другого, зумовили вибір теми «Розвиток навичок публічного мовлення у майбутніх керівників ЗНЗ».

Список литературы
1. Бабич Н. Д., Герман К. Ф., Скаб М. В. та ін. Культура фахового мовлення: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Надія Денисівна Бабич (ред.). - 2. вид. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006. - 496 с.

2. Безгодова Н. С. Формування професійного мовлення майбутніх учителів природничого профілю: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Безгодова Надія Семенівна. - Херсон, 2009. - 267 с.

3. Білодід І. К. Сучасна українська літературна мова / І. К. Білодід. - К.: Наукова думка, 1969. - 436 с.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения / Г. В. Бороздина. - М.: Инфра-М, 2001. - 295 с.

5. Вахницька М. Г. Професійно-мовленнєва підготовка педагога в умовах багатомовності: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання» / Вахницька Минодора Григорівна; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2007. - 23 с.

6. Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторова Леся Вікторівна. - Київ, 2009. - 257 с.

7. Десяева Н. Д. Культура речи педагога: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. Д. Десяева, Т. А. Лебедева, Л. В. Ассуирова. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 189 с.

8. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2003. - 446 с.

9. Киселева Л. Д. Педагогический совет как жанровая разновидность публичного профессионального полилога: автореф. дис... канд. пед. наук / Л. Д. Киселева. - Ярославль, 2004. - 24 с.

10. Климкина Е. В. Формирование профессионально-речевой культуры педагога в процессе обучения в вузе: дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / Климкина Екатерина Васильевна. - М., 2001. - 171 с.

11. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. - К.: «Вища школа», 1977. - 296 с.

12. Костриця Н. М. Формування українського професійного мовлення у студентів ВНЗ економічної освіти України: автореферат дис. канд. пед. наук: спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання української мови» / Н. М. Костриця. - К., 2002. - 16 с.

13. Лісовий М. І. Критерії і рівні сформованості культури професійного мовлення у студентів вищих медичних навчальних закладів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - Київ - Вінниця, 2005. - Вип. 7. - С. 370-376.

14. Лісовий М. І. Педагогічні умови розвитку культури професійного мовлення студентів-медиків у вищих навчальних закладах // Наукові записки ВДПУ. Серія: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 32-34.

15. Михальская А. К. Основы риторики / А. К. Михальская. - М.: Просвещение, 1996. - 416 с.

16. Філософський енциклопедичний словник / під ред. В. І. Шинкарук. - Київ: Абрис, 2002. - 742 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?