Розвиток науково-методичних підходів до управління споживчими кредитами банку - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 146
Споживчий кредит, його сутність та види, організаційне, його інформаційне та нормативне забезпечення в Україні. Дослідження механізму управління споживчим кредитуванням банками. Удосконалення науково-методичних підходів до реалізації даного процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Споживчий кредит - це кредит, що надається фізичній особі громадянину України банківською установою в національній валюті в готівковій або безготівковій формі та направлений на споживчі цілі, а саме придбання споживчих товарів та послуг. Головна ціль споживчого кредитування - створення передумов для зростання кількості поточних рахунків населення в банках як джерела безкоштовних для банків грошових коштів, що можуть бути використані на цілі поточного кредитування у межах залишку на рахунку. Для ефективного управління кредитами банк повинен мати ефективну організаційну структуру, яка обовязково повинна включати власну службу по роботі з кредитною заборгованістю. Процес надання споживчих кредитів в ПАТ «Дельта Банк» включає декілька етапів, а саме: попередня бесіда з клієнтом та виявлення потреб; подання заявки на отримання кредиту; підготовка документів та структурування кредиту; підписання документів; процес обслуговування кредиту. Серед переваг банку від впровадження гібридного банківського продукту слід виокремити наступні: банк мінімізує суму можливої втрати у випадку виникнення проблем з погашенням кредиту та сплати відсотків позичальником; щомісяця банк отримує кошти, які може на заздалегідь розрахований проміжок часу використовувати в своїх активних операціях; така послуга може стати конкурентною перевагою у боротьбі банків за клієнтів на ринку споживчого кредитування; банк отримує ліквідне грошове забезпечення за кредитом.

Вывод
Споживчий кредит - це кредит, що надається фізичній особі громадянину України банківською установою в національній валюті в готівковій або безготівковій формі та направлений на споживчі цілі, а саме придбання споживчих товарів та послуг. Головна ціль споживчого кредитування ? створення передумов для зростання кількості поточних рахунків населення в банках як джерела безкоштовних для банків грошових коштів, що можуть бути використані на цілі поточного кредитування у межах залишку на рахунку.

На сьогодні, в Україні існує низка проблем які гальмують розвиток цього виду кредитування сьогодні. Ці проблеми є як макроекономічними, тобто, повязані із станом економіки країни в цілому, так і мікроекономічними, тобто, труднощі повязані з діяльністю безпосередньо комерційних установ. Однією такою проблемою споживчого кредитування в Україні залишається висока вартість кредитів для фізичних осіб. Мінімізація ризиків банківського споживчого кредитування має здійснюватися силами самих банків шляхом застосування активних методів впливу на ймовірність неповернення позик і відсотків за ними у бік зменшення.

У ході роботи було обгрунтовано, що необхідною умовою розвитку банківського споживчого кредитування є інформаційне забезпечення, а саме: внутрішня інформація бухгалтерсього обліку (фінансового, управлінського та статистичного характеру) та зовнішня економічна інформація (фінансового, макроекономічного та статистичного характеру).

Для ефективного управління кредитами банк повинен мати ефективну організаційну структуру, яка обовязково повинна включати власну службу по роботі з кредитною заборгованістю.

Процес споживчого банківського кредитування можна розділити на декілька етапів, основними з яких є: підготовка кредиту, структурування та обслуговування кредиту.

В ході роботи було визначено, що за аналізований період, відбувалося зростання кредитного портфелю, як в абсолютному вимірі так і в загальній структурі активів, станом на 01.01.2013 року відбулося збільшення кредитного портфелю на 46,36%.

Споживчі кредити в кредитному портфелі банку також набували зростання, можна помітити стійку тенденцію до збільшення кредитів наданих фізичним особам на поточні потреби за аналізований період.

Отже можна дійти висновку, що кредитна політика банку як в цілому так і щодо операцій з фізичними особами є оптимальною. Про це свідчить структура кредитного портфелю, в якому більшу частку займають якісні кредити. Кредитна діяльність банку направлена не тільки на кількісне зростання обсягів кредитів, але й на якісне зростання шляхом залучення клієнтів за рахунок розширення асортименту та підвищення якості обслуговування клієнтів, що сприяє підвищенню стабільності кредитного портфелю банку та зменшення ступеня ризику.

Процес надання споживчих кредитів в ПАТ «Дельта Банк» включає декілька етапів, а саме: попередня бесіда з клієнтом та виявлення потреб; подання заявки на отримання кредиту; підготовка документів та структурування кредиту; підписання документів; процес обслуговування кредиту.

Та можна сказати, що механізм надання та обслуговування споживчих кредитів в ПАТ «Дельта Банк» є достатньо комплексним та врахувує потреби клієнта, оскільки надання кредиту є прозорим та досить швидким, оскільки банком передбачено можливість надання експрес кредитів, фізичним особам. Банк має досить розгалуджену мережу філій та точок продажу.

Провівши узагальнену оцінку системи охорони праці в Білоцерківському відділенні ПАТ «Дельта Банк», можна зробити висновок, що банк у всіх аспектах та питаннях щодо охорони праці виконує вимоги чинного законодавства.

Автором визначено, що існуюча методика кредитного скорингу в достатній мірі не враховує всі можливі аналітичні методи. Хоча широкий спектр показників, які повинні бути враховані для повної та ґрунтовної оцінки кредитоспроможносто клієнта-фізичної особи, потребує одночасного використання різних способів отримання рішення, а тому доцільним є застосування гібридних експертних скорингових систем.

Отже, запропонована гібридна скорингова система оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб з розширеним переліком показників, що враховуються при визначенні рівня кредитоспроможності потенційного клієнта, та диверсифікованого підходу до отримання інтегрального показника дозволить банкам більш комплексно та ґрунтовніше досліджувати не тільки фінансову спроможність клієнта розраховуватися за отриманий кредит, але й взяти до уваги широкий спектр якісних чинників, зміни в яких можуть негативно вплинути на можливість клієнта виконувати зобовязання перед банком.

Для мінімізації кредитного ризику в споживчому кредитуванні автором запропоновано, додаткову послугу, що може бути запропонована позичальникам-фізичним особам при укладанні кредитної угоди та частково поєднує у собі характеристики інснуючих інструментів мінімізації ризику. Основною метою даної послуги являється мінімізація ризику втрати коштів банком у разі виникнення проблем з погашенням кредиту. Послуга «Депозитний резерв» передбачає її добровільне обрання клієнтом та «підключення» до кредитної справи.

При оформленні нової послуги позичальник отримує наступні переваги: додаткова можливість дострокового погашення кредиту; заощадження суми банківської винагороди; можливість додаткової економії; збільшення платоспроможності, оскільки платіж не є обтяжливим.

Серед переваг банку від впровадження гібридного банківського продукту слід виокремити наступні: банк мінімізує суму можливої втрати у випадку виникнення проблем з погашенням кредиту та сплати відсотків позичальником; щомісяця банк отримує кошти, які може на заздалегідь розрахований проміжок часу використовувати в своїх активних операціях; така послуга може стати конкурентною перевагою у боротьбі банків за клієнтів на ринку споживчого кредитування; банк отримує ліквідне грошове забезпечення за кредитом.

При проведенні аналізу охорони праці та безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях в ПАТ «Дельта Банк» виявлено, що співробітники банку мають змогу ознайомлюватися з інформацією щодо в повній мірі. У відділенні, де чисельність працівників складає 29 осіб, самостійної СОП не створювали, а призначено відповідальну особу з питань охорони праці, якою є начальник відділення. Питання охорони праці розкривається і в колективному договорі. Аналіз витрат, повязаних з охороною праці, показав, що управління охороною праці в банку здійснюється ефективно. Станом на 01.01.2013 року стан охорони праці ПАТ «Дельта Банк» в середньому має оцінку 9,85, тобто рівень наближається до максимального результату, а отже, ефективність СОП можна оцінити як високу.

Проаналізувавши небезпечні та шкідливі фактори умов праці y Білоцерківському відділення ПАТ «Дельта Банк», можна зробити висновок, що працівники забезпечені необхідними та безпечними умовами праці, які відповідають встановленим нормам. Робочому місцю у відділі споживчого кредитування за гігієнічною класифікацією можна дати клас «Оптимальні умови праці». Цей висновок підтверджується відсутністю травматизму в банку. Проте виявлені недоліки щодо підвищеного рівня шуму, деякі відхилення від норм ергономіки робочих місць, нестача природнього освітлення потребують негайного виправлення та реакції з боку керівництва.

Провівши аналіз пожежної безпеки, можна зробити висновок, що в цілому вимоги щодо заходів пожежної безпеки дотримано. Наявні недоліки у вигляді утрудненої евакуації з великого приміщення операційного залу зі столами, розміщеними в ряд, потрібно усунути.

Список литературы
1. Антіпова, Н.А. Вдосконалення ефективності кредитної політики банку як однієї з передумов конкурентоспроможності економіки [Електронний ресурс] / Н.А. Антіпова. - Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua /Vestnik/2010_8/stati/Antipova.pdf. - Назва з екрану

2. Бідюк П.І. Система для оцінювання і прогнозування стану позичальника на основі мереж Байєса // Наукові праці. - Миколаїв: Видавництво «Чорномор», 2010. - С. 60-74.

3. Васюренко, О.В. Банківські операції [Текст]: Навч. пос./ О.С. Васюренко. ? 6-те вид., перероб і доп. - К.: Знання, 2008 - 318 с. - ISBN 978?966?346?319?2.

4. Внутрішнє положення про споживче кредитування ПАТ «Дельта Банк» [Електронний ресурс]: затверджено постановою Правління від 12.02.2006 року. - Внутрішній сайт Дельта Банку.

5. Вовк, В.Я. Кредитування і контроль [Текст]: Навч. посб. / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. - К.: Знання, 2008. - 463 с. - ISBN 978?966?346?402.

6. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования [Электронный ресурс]: Система стандартов безопасности труда - Режим доступа: http://best-stroy.ru/gost/download.php? file=2026. - Заглавие с экрана.

7. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности [Электронный ресурс]: Система стандартов безопасности труда - Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/29/2924.shtml. - Заглавие с экрана.

8. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля [Электронный ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/27/2729.shtml. - Заглавие с экрана.

9. Гроші та кредит/за ред. М.І. Савлука. - К.: Либідь 1992 - с. 198

10. Гуцал, І. С. Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.04.01 / І. С. Гуцал; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ, 2004. - 31 с.

11. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСАНПІН 3.3.2.007-98 [Електронний ресурс]: Режим доступу: klimenko.kiev.ua/ekolad/docs/dsanpin.doc. - Заголовок з екрану.

12. Дзюблюк О. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці [Електронний ресурс] / Журнал європейської економіки. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/jee/ua/2010_1/jee-1-ua/07Dz_ua.pdf. - Назва з екрану

13. Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків [Текст]: Навчальний посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало ? Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 523 с. ? ISBN 978?966?680?319?2.

14. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л, Смовженко Т.С., Фінансовий словник. 3-тє вид., випр. та доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 587 с.

15. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник /І.Ю.Івченко. - Київ «Центр навчальної культури», 2004. - 304 с.

16. Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків [Текст]: Монографія / А.Б. Камінський. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. - 306 с.

17. Камінський А.С. Експертна модель кредитного скорингу позичальника банку /А.С. Камінський // Банківська справа. - 2006. - №1. - С. 75.

18. Кириченко О.А. Банківське кредитування споживчого ринку: проблеми розвитку [Текст] / Л.В. Патєркіна // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - 7 (85). - С. 182-199.

19. Ковалев А. Оценка кредитніх рисков [Текст] /А. Ковалев // Финансовій директор. - 2007. - №6. - С. 80-86.

20. Колективний договір ПАТ «Дельта Банк» [Електронний ресурс]: затверджено постановою Правління від 14.07.2009 року. - Внутрішній сайт Дельта Банку.

21. Кредитування та ризики: навчальний посібник /М.П. Денисенко, В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов, А.В. Ігнатенко, К.А. Чигирин. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. - 480 с.

22. Кривова О.А., Коваленко А.С. Применение кластерного анализа для выявления соотношений индикаторов демографического развития // Кибернетика и вычеслительная техника. - К.:Академ переодика, 2007. - С. 34-39.

23. Кузнєцова Н.В. Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків кредитування // Наукові вісті НТУУ «КПІ». - 2010. - №1. - С. 42-53.

24. Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. Посібник. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 215 с.

25. Меркулова, И.В. Деньги, кредит, банки: учебноепособие [Текст] /И.В. Меркулова, А.Ю. Лукьянова. - М.: КНОРУС, 2010. - 352 с.

26. Міщенко, Н.Г. Банківські операції [Текст]: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Славянської. - К.: Знання, 2006. - 727 с. - ISBN 966?364?155?Х.

27. Мещеренков, А.А. Фінансовий менеджмент у банках банку ?Текст?: Навчальний посібник для студентів вузів / А.А. Мещеренков, Л.В. Липняк. - К.: ЦУЛ, 2006. - 282 с. ? ISBN 966?364?154?1.

28. Мочерний, C.B. Банківська система України [Текст]: Навчальний посібник / С.В. Мочерний, Л.С. Тришак ? Львів: Тріада плюс, 2004. ? 304 с. ? ISBN 966?8958?01?2.

29. Назаренко, А.М. Эконометрика [Текст]: Учебное пособие / А.М. Назаренко - Сумы: Изд-во СУМГУ, 2000. - 421 с. ? ISBN 966?657?006?8.

30. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні нормативи [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ic-chernobyl.kiev.ua/nd/nrbu_97.htm. - Заголовок з екрану.

31. Офіційний сайт Національного банку України - Режим доступу // http:// www.bank.gov.ua. - Заголовок з екрану.

32. Офіційний сайт Незалежної асоціації банків України [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.nabu.com.ua/ukr/analytics/main/raitings/. - Заголовок з екрану.

33. Офіційний сайт ПАТ «Дельта Банк» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://deltabank.com.ua/. - Заголовок з екрану.

34. Петрук, О.М. Банківська справа [Текст]: Навчальний посібник /О.М. Петрук; За ред. д-ра екон. наук, проф. Ф.Ф. Бутинця. ? К.: Кондор, 2004. ? 461 с. ? ISBN 966?574?648?02.

35. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 07.12.2000 №2121-ІІІ. - К.: ВРУ. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2121-14. - Заголовок з екрану.

36. Про охорону праці: закон України [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/? uid=1085.154.19&nobreak=1. - Заголовок з екрану.

37. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: інструкція, затверджена постановою від 28.08.2001 р. №368. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=z084101&p=1267817. - Заголовок з екрану.

38. Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс]: положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 №23. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12. - Заголовок з екрану.

39. Про розподіл банків на групи [Електронний ресурс]: рішення Національного банку України від 13 грудня 2012 року №974. - Режим доступу: http://document.ua/pro-rozpodil-bankiv-na-grupi-doc125531.html. - Заголовок з екрану.

40. Про службу охорони праці: Типове положення [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04. - Заголовок з екрану.

41. Річний фінансовий звіт ПАТ «Дельта Банк» за 2012 рік // результати діяльності банку, що підлягають оприлюдненню в ЗМІ [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://deltabank.com.ua/f/1/about/financial_results/Annual % 20Report % 202013% 20- UA.pdf. - Заголовок з екрану.

42. Розенберг Дж.М. Словарь банковских терминов: пер. с. англ. / Дж.М. Розенберг. - М.: Инфра-М, 1997. - 360 с.

43. Роулз П.С. Банковский менеджмент: пер. с. англ. / П.С. Роулз - М.: Дело ЛТД, 1995. - 768 с.

44. Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку [Текст]: навч. посіб. / І. В. Сало, О.А. Криклій. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 14 с. - ISBN 978-966-680-312-5.

45. Сидоренко, В.А. Проблеми організації кредитного процесу в комерційних банках України [Текст] / В.А. Сидоренко // Вісник УБС НБУ - 2009. - №3 (6). - С. 142-147.

46. Слобода, Л.Я. Роль та функції кредитних ризиків у банківській діяльності [Текст] / Слобода Л. // Регіональна економіка. ? 2008 ? №1. ? С. 128-132.

47. Слобода, Л.Я. Дослідження факторів кредитних ризиків банків [Текст] / Л.Я. Слобода // Регіональна економіка. ? 2009. ? №1. ? С. 125-135.

48. Хайкин С. Нейронные сети: Полный курс. - М.: «Вильямс». 2008. - 1104

49. Хохлов Н.В. Управление риском /Н.В. Хохлов. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 239 с.

50. Чернов В.А. Анализ комерческого риска / В.А. Чернов. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 128 с.

51. Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз [Текст]: Навчальний посібник / О.О. Шеремет ? К.: Міленіум, 2003. ?160 с. ? ISBN 96?6?8251?89?Х.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?