Розвиток мiжнaродного лiзингу в системi трaнснaцiонaльного бiзнесу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 117
Види, функції та принципи міжнародного лізингу. Фактори розвитку лізингу як форми міжнародної економічної діяльності. Розвиток міжнародного лізингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції. Стратегічні орієнтири розвитку міжнародного лізингу в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Не секрет, що на даному етапі розвитку світова економіка переживає глобальну інтеграційну стадію, коли традиційні міждержавні фінансові та інвестиційні звязки та їх структура проходять крізь безпрецедентні за масштабами еволюційні зрушення. Даним питанням світова наукова думка вже присвятила і продовжує присвячувати величезну кількість праць, що з різних боків оцінюють ці тенденції. Можливо, це пояснюється нерозвиненістю лізингових відносин в нашій державі, що, в першу чергу, повязане із недосконалістю законодавчої та податкової бази в Україні, що, на переконання багатьох експертів, і є тим гальмівним фактором на шляху побудови сприятливих інвестиційних умов в нашій економіці. А саме побудова привабливої української економіки для закордонних інвесторів розглядається багатьма, навіть Міністерством економіки України, як проміжна, але дуже важлива мета розвитку нашої держави та як засіб реалізації національних інтересів України. Серед інших одним із найбільш ефективних методів залучення інвестицій є лізинг, під яким у загальному сенсі розуміється передача господарського майна в тимчасове користування на умовах певного терміну, зворотності та платності [8, с.153].Дехто з вчених розглядає лізинг як одну з форм кредитування підприємницької діяльності, інші цілком ототожнюють його з довгостроковою орендою або однією з її форм, яка зводиться до відносин найму або підряду, треті вважають лізинг завуальованим способом купівлі-продажу засобів виробництва або права на користування чужим майном, а четверті - інтерпретують лізинг як дії за чужий рахунок, тобто управління чужим майном за дорученням [8, с.155]. У Законі України "Про лізинг" термін "лізинг" трактується як "підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи придбане їм у власність за дорученням та узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умовою сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів" [3]. · тип майна, що надається у лізинг, визначається лізингоотримувачем за погодженням з лізингодавцем та переважно представлений обєктами основних фондів виробничого призначення; Головною обовязковою умовою лізингу є те, що обєкти, які передаються в лізинг, можуть бути використані лише для підприємницьких цілей. Різновидом прямого лізингу є зворотній лізинг, коли майно здається в лізинг тій же особі, у якої воно було куплено.Міжнародний лізинг, як і лізинг загалом, є складним соціально-економічним явищем, що виконує важливі функції з формування багатоукладної економіки та активізації виробничої діяльності. Лізинг можна використати в умовах дефіциту коштів у суб‘єктів господарювання як альтернативу традиційним каналам інвестування. Лізинг, перетворюючи користувача майна у його власника, формує психологію підприємця, підвищує відповідальність та самостійність у прийнятті господарських рішень. Виробнича функція дозволяє лізингоодержувачу ефективно та оперативно вирішити питання матеріально-технічного забезпечення виробничого процесу через тимчасове використання майна, а не його купівлю (отримати і розпочати використання дорогого сучасного обладнання, опробувати його в експлуатації, запобігти моральному старінню, передбачити у договорі умови ремонтно-технічного обслуговування, страхування, викупу тощо). Функція використання податкових та амортизаційних пільг має деякі особливості [7, с.313]: · взяте за лізингом майно відображається на балансі користувача або лізингодавця за узгодженням між ними;До факторів розвитку міжнародного лізингу відносять: скорочення обсягу ліквідних коштів, загострення конкуренції, сприяння розвитку лізингових операцій з боку держави і фінансового світу тощо [14]. З точки зору лізингоодержувача (орендаря) ці переваги такі [15, с.79-83]: · можливе використання нової, дорогої техніки, високих технологій без значних одноразових витрат, оскільки при лізингу виробниче обладнання передається в користування без попереднього викупу, тобто є можливість налагодити виробництво при обмежених витратах фінансових (а при міжнародному лізингу - валютних) засобів; · лізинг припускає 100% кредитування і, як правило, не потребує негайного початку платежів; при використанні звичайного кредиту підприємство повинно було б частину вартості покупки оплатити за рахунок власних коштів; · лізинг дозволяє підприємству запобігти витратам, повязаним із моральним старінням машин і устаткування, і сприяє використанню найновіших обєктів лізингу, що підвищує конкурентоспроможність лізингоодержувача; · порядок здійснення лізингових платежів гнучкіший, ніж за кредитними угодами (лізингоодержувач може розрахувати надходження своїх доходів і разом із лізингодавцем розробити зручну схему платежів; платежі можуть бути щомісячними, щоквартальними і т.п.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи міжнародного лізингу

1.1 Сутність та види міжнародного лізингу

1.2 Функції та принципи міжнародного лізингу

1.3 Ключові фактори розвитку лізингу як форми міжнародної економічної діяльності

Розділ 2. Розвиток міжнародного лізингу в умовах глобалізації

2.1 Сучасні тенденції та особливості розвитку міжнародного лізингу

2.2 Регіональні виміри міжнародного ринку лізингових послуг

2.3 Секторальні аспекти формування системи міжнародних лізингових відносин

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного лізингу в Україні

3.1 Стан та специфіка становлення національного ринку лізингових послуг

3.2 Стратегічні орієнтири розвитку міжнародного лізингу в Україні

Висновки

Анотація

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?