Розвиток методичних засад управління залученням ресурсів банку із депозитних резервів - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 161
Важливі показники діяльності банків. Розробка методики оцінки конкурентоспроможності їх на базі розрахунку інтегрального показника співвідношення якісних та вартісних характеристик послуг. Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В багатьох країнах за рахунок залучення заощаджень населення відбувається формування ресурсної бази банків. Саме від умов та засобів її формування залежать такі важливі показники діяльності банків як рентабельність та ліквідність, тому проблема формування та ефективного використання ресурсної бази банків залишається актуальною і вимагає подальшого дослідження. Специфікою банківської діяльності є те, що банк оперує переважно залученими коштами, тобто чужими грошима, найбільшу частину яких складають ресурси залучені з депозитних джерел. Мета полягає в дослідженні теоретичних основ і розробці практичних рекомендацій щодо розвитку методичного забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел. -.визначити організаційне та інформаційне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;Маслак «залучені ресурси з депозитних джерел являють собою тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб (залишки на поточних рахунках різних видів клієнтів, кошти на вкладних (депозитних) рахунках до запитання та строкових)» [26]. Абралава наводить наступне визначення: «депозитные ресурсы - это совокупность денежных средств вкладчиков, привлеченных банком на договорной основе на определенный срок или без определения такого срока, которые подлежат выплате вкладчиком, как правило, с процентом, 12 обеспечивающие банку необходимый объем средств для осуществления активных операций и выполнения банком нормативных требований согласно законодательства» [1]. Петрук наводить наступне визначення «Депозитні ресурси - кошти, що надаються фізичними і юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою, та залишки коштів на поточних рахунках» [53]. Згідно з Положенням «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними i фізичними особами», затверджених постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 року № 516, «вклад (депозит) - це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) i підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору» [60]. Депозитні (залученні) ресурси банку - це зобовязання банку перед клієнтами у різній формі (залишки на поточних рахунках клієнтів, кошти на вкладних (депозитних) рахунках до запитання та строкових), які використовуються для здійснення банком прибуткової діяльності та підтримання ліквідності, мають бути повернені через обумовлений період часу зі сплатою визначеного процента.Технологічне супроводження операцій банків, по залученню коштів депозитного походження (можливість управління депозитними та поточними рахунками за допомогою телефону, інтернету) також певним чином визначає конкурентну позицію банку, яка впливає на розширення можливості залучення депозитних ресурсів [67]. При цьому клієнт враховує: строки діяльності банку в конкретному регіоні, його репутацію, місця в рейтингах, досвід діяльності на ринку депозитних послуг, відгуки інших клієнтів, відомості про банк, опубліковані у засобах масової інформації. При формуванні банківських ресурсів банк повинен швидко реагувати на потреби клієнтів з метою їх залучення, орієнтуючись на міжнародні стандарти, практику діяльності провідних банків світу у сфері розширення банківської діяльності й за рахунок нетрадиційних банківських операцій та послуг. Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел доцільно розглядати у розрізі етапів управління: планування, аналіз і контроль. Під час виконання завдань депозитної політики банки мають враховувати багато факторів, а саме: зовнішні - макроекономічні, тобто стан ринку, на якому функціонує банк, ризики, рівень інфляції, конкуренція, попит на банківські послуги тощо, та внутрішні - мікроекономічні, це прибутковість, ліквідність, розширення клієнтури, завоювання нових ринків, упровадження нових видів операцій тощо [4].Отже, депозитні (залученні) ресурси банку - це сукупність тимчасово вільних, залучених банком коштів юридичних і фізичних осіб (залишки на поточних рахунках, кошти на строкових (депозитних) рахунках), які використовуються для здійснення банківської діяльності та підтримання ліквідності. Для диверсифікації власного депозитного портфеля, банки залучають різні види депозитних ресурсів. Класифікація депозитів (вкладів) проводиться за різноманітними ознаками, такими як: вид i статус вкладників; валюта депозиту (вкладу); термін залучення; вид депозитних ставок проценту; особливості нарахування i сплати процентів по депозиту (вкладу). Дослідження, проведені в роботі, дозволяють виділити основні важелі впливу на динаміку змін структури залучених ресурсів банку, а 36 саме: стан зовнішнього с

План
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): Розділ 1: Депозитні ресурси банку: сутність та види; методичне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел; організаційне та інформаційне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел.

Розділ 2: Загальна характеристика діяльності ПАТ «Досліджуваний банк»; аналіз депозитних ресурсів ПАТ «Досліджуваний банк»; механізм управління залученням ресурсів з депозитних джерел у ПАТ «Досліджуваний банк».

Розділ 3: Удосконалення управління залученням ресурсів з депозитних джерел у ПАТ «Досліджуваний банк».

6

Розділ 4: Система управління охороною праці у ПАТ «Досліджуваний банк»; аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці у ПАТ «Досліджуваний банк»; безпека в надзвичайних ситуаціях у ПАТ «Досліджуваний банк».

5. Перелік графічного матеріалу: Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках.

6. Консультанти розділів роботи: П ата

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?