Розвиток медичного страхування в Україні - Реферат

бесплатно 0
4.5 76
Обов"язкове медичне страхування як елемент системи страхової медицини. Особливості страхування витрат, які не пов"язані з лікуванням. Страхування здоров"я на випадок хвороби. Види страхових програм. Динаміка чистих страхових виплат за 2008-2010 рр.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасний український страховий ринок в даний момент не може повною мірою задовольнити ні самих страховиків, ні споживачів їх послуг страхувальників. Відсутність достатньої законодавчої бази, яка б свідчила про проведення державою активної структурної політики на ринку страхових послуг і порівняно невеликий фінансовий потенціал українських страховиків і низький рівень платоспроможності страхувальників, недостатній податковий стимул і низька страхова культура населення стали актуальною проблемою сучасності, яка вимагає негайного вирішення. Медичне страхування знаходиться на першій позиції серед переліку видів обовязкового страхування, визначених статтею 7 Закону України «Про страхування». Прибуток від проведення обовязкового медичного страхування є джерелом поповнення фінансових резервів системи такого страхування і не може бути засобом збагачення. Послуги з добровільного медичного страхування можна поділити на види, які передбачають виплати, не повязані з вартістю лікування (страхування на випадок установлення діагнозу захворювання, страхування на випадок захворювання у звязку із травмою, страхування добових виплат і т. ін.), і види, які забезпечують компенсацію витрат на лікування (страхування витрат на перебування в лікарні; страхування хірургічних витрат, страхування витрат на післяопераційний догляд і т. ін.).Відповідні законопроекти за №1040 від 27 листопада 2007 р., №1040-1 та № 1040-2 від 25 січня 2008 р. вже розроблені та отримали висновки профільного комітету Верховної Ради України та ГНЕУ Апарату Верховної Ради України. Законопроект № 1040-2 передбачає внесення змін до ЗУ «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», ЗУ «Про страхування», Основ законодавства України про загальнообовязкове державне соціальне страхування та Основ законодавства України про охорону здоровя. Аналіз сучасного стану медичного страхування в Україні показав, що концепція розвитку системи добровільного медичного страхування в Україні вимагає для своєї реалізації істотного вдосконалення.

План
ЗМІСТ

Вступ

Форми медичного страхування

Обовязкове медичне страхування як важливий елемент системи страхової медицини

Добровільне медичне страхування

Огляд ринку медичного страхування

Висновок

Література

Вывод
Україна на сьогодні перебуває на стадії впровадження загальнообовязкового державного соціального медичного страхування. Відповідні законопроекти за №1040 від 27 листопада 2007 р., №1040-1 та № 1040-2 від 25 січня 2008 р. вже розроблені та отримали висновки профільного комітету Верховної Ради України та ГНЕУ Апарату Верховної Ради України. Законопроект № 1040-2 передбачає внесення змін до ЗУ «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», ЗУ «Про страхування», Основ законодавства України про загальнообовязкове державне соціальне страхування та Основ законодавства України про охорону здоровя.

Аналіз сучасного стану медичного страхування в Україні показав, що концепція розвитку системи добровільного медичного страхування в Україні вимагає для своєї реалізації істотного вдосконалення.

Необхідним вважається також проведення ряду заходів організаційного характеру, в тому числі, прийняття нормативно-правових актів, що в кінцевому підсумку забезпечило б рішення таких найбільш важливих проблем: 1) забезпечення конкурентного середовища на ринку медичних послуг у разі прийняття законодавчих актів з питань обовязкового медичного страхування;

2) створення умов розвитку добровільного медичного страхування, яке б забезпечувало покриття витрат за надання медичної допомоги понад обсяг або в його межах і на рівні, визначених програмами обовязкового медичного страхування, як ефективне доповнення до обовязкового медичного страхування;

3) здійснення оподаткування сукупного доходу громадян у разі отримання страхових виплат за договорами добровільного медичного страхування відповідно до бази та ставок, передбачених договорами обовязкового медичного страхування;

4) посилення зацікавленості роботодавців у збереженні здоровя своїх працівників шляхом установлення економічних стимулів щодо коштів, що виділятимуться підприємствами на добровільне медичне страхування;

5) законодавче врегулювання питання щодо можливості внесення юридичними особами (роботодавцями) до складу собівартості продукції витрат за договорами добровільного медичного страхування на сплату страхових платежів на страхування своїх працівників;

6) підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у системі добровільного медичного страхування, шляхом установлення вимог до їх ліцензування згідно з чітко встановленими критеріями;

7) забезпечення надходження коштів до установ добровільного медичного страхування, підвищення зацікавленості медичних установ, роботодавців і громадян шляхом створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та ціноутворення на медичні послуги;

8) забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма медичними установами, що працюють у системі добровільного медичного страхування, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та організаційно-правової форми .

Саме чітка і продумана державна політика щодо розвитку медичного страхування як складова загальної соціальної та економічної політики України повинна визначати основні принципи, напрями і форми економічного та адміністративно-правового впливу у сфері соціального захисту населення з урахуванням державних інтересів та пріоритетів, в т. ч. шляхом підтримки медичного страхування в таких основних напрямах, як: формування нормативно-правової бази, удосконалення податкової політики та державного нагляду, підвищення фінансової надійності страховиків, підвищення страхової культури населення, підготовка та перепідготовка кадрів.

Таким чином, була досягнута мета даної роботи, а саме дана оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні. Також були визначені основні тенденції розвитку медичного страхування та наведено заходи, які забезпечили б вирішення найбільш важливих проблем медичного страхування в Україні.

Список литературы
1. Лаврова Ю. Завдання виконуються ефективно. // Фінансові послуги № 2, 2003, ст. 14-17.

2. М. Мних, М. Мних Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Економіка. Фінанси. Право № 2 2009, ст. 21-28.

4. Нонко В. Зауваження та пропозиції до проекту закону України "Про загальнообовязкове державне соціальне медичне страхування" // Фінансові послуги № 7-8, 2009, с.27-28.

5. Парамонов З., Парій В., Мішківській В. Лікарняна каса - прообраз медичного страхування в Україні // Економічний часопис № 10, 2009, с. 38 -40.

6. Срібний С. Особливості добровільного медичного страхування ВУКРАЇНІ // Фінансові послуги № 7-8, 2008, ст. 30-31; ст. 36.

7. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наука. Ред.С.С. Осадець - Від.2-ге, перероб. І доп. - КНЕУ, 2008, 599 ст.

8. Юрій С.І., Шаварін М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. - К.: Кондор. - 2009. - 462 с.

9. Яхніца І. Медичне страхування в новій системі охорони здоровя в Україні // Фінансові послуги № 5-6, 2001, ст. 9-13.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?