Розвиток кредитного ринку України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 63
Роль та сутність кредиту в умовах ринкової економіки. Аналіз пропозиції та попиту на кредитному ринку України, його структура та взаємозв’язок окремих елементів. Основні засади формування кредитної політики на 2013 рік, шляхи вдосконалення і перспективи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ло він стверджував, що кредит не створює капіталу, а сам є капіталом, причому продуктивним, оскільки дає прибуток у вигляді процента. Це зумовлено тим, що банки, надаючи кредит, випускають в обіг нові платіжні засоби, які є капіталом, оскільки використовуються підприємцями для розширення виробництва. При видачі таких кредитів виникає великий ризик для банку, тому вони потребують більш ретельної перевірки кредитоспроможності позичальника та видаються під більш високий відсоток лише надійним постійним клієнтам. Необхідними умовами функціонування кредитного ринку є наявність кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти, позичальників, які можуть вчасно і в повному обсязі виконати зобовязання за кредитами, системи державного регулювання кредитного ринку, законодавчого і нормативного забезпечення. Необхідною умовою функціонування кредитного ринку є наявність кредиторів, які мають тимчасово «вільні» грошові кошти, та позичальників, які можуть вчасно та в повному обсязі виконати зобовязання перед кредиторами.Отже, можна визначили, що кредитний ринок - це специфічна сфера економічних відносин, де обєктом операцій є наданий на певних умовах у позику капітал. В 2012 році продовжує спостерігатись відновлення ділової активності учасників кредитного ринку, після наслідків фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. та все ж таки спостерігаються проблеми на кредитному ринку: підвищення процентних ставок по кредитних операціях, зниження платоспроможного попиту на кредитні послуги, внаслідок чого банки мають прострочену заборгованість по позиках.

Вывод
Отже, можна визначили, що кредитний ринок - це специфічна сфера економічних відносин, де обєктом операцій є наданий на певних умовах у позику капітал.

В 2012 році продовжує спостерігатись відновлення ділової активності учасників кредитного ринку, після наслідків фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. та все ж таки спостерігаються проблеми на кредитному ринку: підвищення процентних ставок по кредитних операціях, зниження платоспроможного попиту на кредитні послуги, внаслідок чого банки мають прострочену заборгованість по позиках.

Вихід України із кризи, стабілізація економічного становища, підвищення добробуту людей неможливі без розвиненого кредитного ринку. А для цього необхідно здійснити ряд невідкладних заходів. До першочергових тут можна віднести: привести чинне законодавство у відповідність з потребами сьогоднішнього функціонування та подальшого розвитку кредитного ринку України;

більш ефективно використовувати наявні можливості структур, що вже працюють на національному ринку.

У сфері регулювання та нагляду за діяльністю фінансових компаній та інших кредитних установ забезпечення фінансової стійкості необхідно передбачити наступні кроки: - встановлення вимог до якості їхніх активів;

- збільшення капіталізації фінансових компаній;

- запровадження елементів системи ризик-менеджменту в кредитних установах шляхом оцінки платоспроможності кредитора та контролю грошових потоків;

- створення системи прозорості діяльності та розкриття інформації щодо фінансового стану компаній шляхом запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.

Саме централізований та регульований ринок стає універсальним механізмом, за допомогою якого врегульовуються не лише економічні, а й соціальні і навіть політичні відносини. Стабільність ринку сприятиме зміцненню довіри населення до кредитної системи, залучить іноземних інвесторів, а наявність єдиного центру котирування створить сприятливі умови для здорової конкуренції торговців з одночасним збереженням гарантій для інвесторів та емітентів.

Список литературы
1. Арбузов С., Щербакова О. «Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України», 2012.

2. Банківська справа №3 (105) - 2012 В. Данилишин, О. Стефанків, Проблеми управління простроченими кредитами та шляхи їх розвязання.

3. Гроші та кредит: Навч.-метод. Посіб./ В.І. Пахомов, Л.В. Стрільчук. - К.: МАУП, 2004. - 56 с.

4. Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-XIV.

5. Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III.

6. Закон України «Про фінансові послуги та регулювання. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. - К., 2001.

7. Звіт «Про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2012 рік», затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

8. Івасів, Богдан Степанович. Гроші та кредит: Підручник / Івасів, Богдан Степанович; Національний банк України. М-во освіти і науки України. Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змін. і допов. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 527 с.

9. Інструкція НБУ «Про порядок формування комерційними банками обовязкових резервів» від 30.06.95 №168

10. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. - 3-е изд., доп. - М.: КНОРУС, 2007. - 264 с.

11. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика; навч. посіб. - 4-те видання, стер.-К.:Знання 2004. - 2015 с.

12. «Організаційно-економічні проблеми функціонування кредитної системи України» // М.І. Хмелярчук, О.П. Павлишин - Науковий вісник НЛТУ України - 2009 - вип. 19.7 с. 206-211

13. Основні показники діяльності банків України 2012 рік http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article

14. Постанова Ради Національного банку України «Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік» від 05.09.2012 №16

15. Фінансовий ринок України №2 (100), 2012 Реформування вітчизняної банківської системи: суттєві моменти та результати.

16. Ходаківська В.П., бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник - Київ: ЦУЛ, 2002.-616 с.

17. www.bank.gov.ua

18. http://www.rbc.ua/ukr/newsline/2008/12/10/476391.shtml

19. http://minfin.com.ua/banks/rating/assets/2012/10/

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?