Розвиток креативного потенціалу у майбутніх менеджерів організації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Комплекс методів дослідження креативного потенціалу (КП) майбутніх менеджерів. Змістовні компоненти КП та його рівень сформованості у сучасних студентів-менеджерів. Зв’язок між креативним потенціалом та успішністю реалізації управлінської діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наукНауковий керівник доктор психологічних наук, старший науковий співробітник ВАЩЕНКО Ірина Володимирівна, Академія управління МВС, кафедра роботи з персоналом, юридичної психології, педагогіки та політології, професор (м. Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор КАРАМУШКА Людмила Миколаївна, Інститут психології ім. кандидат психологічних наук, доцент СИЧ Василь Михайлович, Камянець-Подільський національний університет МОН України, заступник декана з наукової роботи факультету психології (м. Захист відбудеться 20 червня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.453.02 в Інституті психології ім. 3 дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології ім.Саме через попит на творчу особистість, спроможну опанувати та запровадити креативний стиль в управлінській діяльності, постає питання щодо необхідності розвитку креативного потенціалу шляхом створення в освітніх установах певного інноваційного середовища. Аналіз літератури свідчить, що окремі аспекти діяльності менеджера в сучасних організаціях відображено в працях В.С.Агапова, О.І.Бондарчук, В.Й.Бочелюка, І.В.Ващенко, О.В.Винославської, А.О.Деркача, Л.М.Карамушки, Г.В.Ложкіна, В.В.Третьяченко та ін. Чимало досліджень присвячено висвітленню особистісних і професійних здібностей менеджерів (В.А.Денисов, О.С.Ковальчук, О.В.Морозов, Л.М.Мітіна, Л.Е.Орбан-Лембрик, Н.А.Побірченко, В.Д.Шадріков, В.М.Шепель, Г.М.Щокін, Дж.Ягер та ін.). Для вирішення цих завдань було використано такі методики дослідження: а) методику «Діагностика розвитку креативності в менеджменті», методику оцінки оптимізму та активності особистості менеджера, малюнковий тест «Діагностика рівня креативності» (П.Торренса), вербальний тест «Дослідження рівня креативності» - для визначення рівня креативності студентів-менеджерів; б) тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST), методику «Діагностика особистості на мотивацію до успіху» (Т.Елерса), методику «Діагностика міри готовності до ризику» (Шуберта); в) тест Г.Айзенка на коефіцієнт інтелектуальності, 16-факторний особистісний опитувальник Р.Кеттелла (16PF) - для визначення рівня здібностей студентів, їх особистісних властивостей; г) методику «Оцінка комунікативних і організаторських здібностей» (КОЗ-1), методику «Діагностика рівня субєктивного контролю» (Дж.Роттера), тест К.Томаса - для визначення типу взаємин з іншими людьми та поведінки, яким надають перевагу студенти-менеджери - для зясування придатності до управлінської діяльності. Теоретичне значення дослідження визначається тим, що в процесі роботи розкрито і поглиблено наукові уявлення про психологічні засади прояву креативного потенціалу у майбутніх менеджерів; виявлено психологічні чинники (індивідуальні властивості особистості, комунікативні характеристики групи, особливості організації навчального процесу у вищому навчальному закладі та ін.), що впливають на оптимізацію підготовки студентів до управлінської діяльності; обґрунтовано психологічні форми та засоби формування креативного потенціалу у студентів-менеджерів; підтверджено наявність взаємозвязку між креативним потенціалом та ефективністю управлінської діяльності.У першому розділі - «Теоретичні основи вивчення креативного потенціалу в організації» - висвітлено стан вивчення досліджуваної проблеми, проаналізовано й узагальнено основні підходи до розуміння понять «креативність», «творче управління», «управлінська діяльність». На основі аналізу літератури та вчасного теоретичного аналізу проблеми було визначено складові креативного потенціалу: відкритість новому, допитливість, здатність до нестандартних рішень; домінування пізнавальних інтересів; швидкість у засвоєнні нової інформації; інтелект; наполегливість, цілеспрямованість, рішучість. Спираючись на концепцію креативності В.О.Моляко, визначено структуру креативного потенціалу менеджера, яку характеризують наступні складові: задатки, нахили, що виявляються в підвищеній чутливості, певній вибірковості, наданні переваг чомусь перед чимось іншим, загальною динамічністю психічних процесів; інтереси (спрямованість, частота, системність проявів), допитливість, потяг до створення нового, швидкість у засвоєнні нової інформації, створення асоціативних масивів; загальний інтелект («схоплюваність» розуміння, швидкість оцінювань та вибору шляхів розвязку проблем, адекватність дій); емоційне ставлення до навколишнього середовища та його вплив на субєктивне оцінювання; спроможність до прийняття виважених, відповідальних рішень, здатність до зміни прийнятого рішення; наполегливість, цілеспрямованість, системність в роботі, рішучість, працелюбність, визначеність у прийнятті рішень; творча спрямованість на пошуки аналогій, реконструювання, комбінування, економність у використанні часу, засобів та ін.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?