Розвиток корпоративної культури в умовах інтернаціоналізації бізнесу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 130
Визначення базових підходів до оцінки впливу корпоративної культури на ефективність міжнародної діяльності компанії. Аналіз крос-культурних кластерних моделей інтернаціональної ділової переговорної поведінки для українських фірм та їх бізнес-партнерів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти та науки України, м. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Петрашко Людмила Петрівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри міжнародного менеджменту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри міжнародних фінансів кандидат економічних наук, доцент Галан Наталія Іллівна, Дніпропетровський національний університет ім. Захист відбудеться “27” жовтня 2009 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.Сучасний міжнародний бізнес характеризується якісними змінами з активізацією процесів злиття та поглинання, створенням транснаціональних стратегічних альянсів, концернів, холдингів, пулів у системі глобальних інформаційних мереж, мультикультурних робочих команд, спільним використанням крос-культурного знання всередині компанії і між компаніями, що обумовлює появу нових підходів до розвитку корпоративної культури. Останнім часом набуло поширення успішне управління в рамках концепції корпоративної культури в процесі переходу на якісно новий рівень організації бізнесу, що зумовлено високою динамікою змін глобального конкурентного середовища. Розвиток експортно-імпортної діяльності, використання форм міжнародного інвестиційного співробітництва під час активної інтеграції української економіки до глобального ринку актуалізували проблеми дослідження корпоративної культури міжнародних компаній. Значимість та недостатнє наукове опрацювання сучасних аспектів цілеспрямованої зміни корпоративної культури як одного з основних інструментів міжнародної мікроконкурентоспроможності обумовлюють необхідність обґрунтування принципово нових підходів до її вивчення з урахуванням впливу на неї тенденцій культурної глобалізації. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи: теоретичні - аналіз та синтез (для обґрунтування інтегративної сутності, особливостей, моделей розвитку корпоративної культури в підрозділах 1.1, 1.2 та 1.3); системне узагальнення - для визначення стану та динаміки процесу розвитку корпоративної культури в підрозділах 2.2 та 2.3; індуктивно-дедуктивні методи - для логічного узагальнення одержаних даних унаслідок емпіричного дослідження в підрозділах 2.1, 2.2, 2.3 та 3.3; емпіричні - спостереження (для аналізу життєвого циклу компаній у розділі 1.2 та 2.2); опитування, що включало інтервювання та анкетування (для отримання даних стосовно стану розвитку корпоративної культури в компанії відповідно до обраних методик діагностики в підрозділах 2.1, 2.2, 3.1 та 3.2); математичні та статистичні (для проведення обчислень та обробки даних щодо стану корпоративної культури в підрозділах 3.1 та 3.2).У розділі 1 «Теоретичні основи розвитку корпоративної культури в умовах інтернаціоналізації бізнесу» розкрито інтегровану сутність корпоративної культури міжнародних компаній, узагальнено концептуальні моделі її розвитку в умовах інтернаціоналізації та виокремлено базові підходи до оцінки впливу корпоративної культури на ефективність міжнародної діяльності компанії. Автором виокремлено механізми взаємозвязку між стадіями життєвого циклу міжнародних компаній та типами їх корпоративної культури, які обумовлюють наступну відповідність: заснування компанії супроводжується зародженням корпоративної культури; стадіям зростання (початковий етап, активне зростання та етап змін у зростанні) притаманна стабілізація корпоративної культури; розквіт, стабілізація та «зняття вершків» характеризуються історизацією корпоративної культури; рання бюрократія, бюрократія та банкрутство відрізняється її послабленням. В цьому контексті автором виявлено критерії ефективності для різних типів корпоративної культури, які сприяють реалізації стратегічних цілей міжнародної компанії, а саме: в клановій корпоративній культурі - розвиток людських ресурсів, командна форма роботи, згуртованість, високий рівень моралі та задоволеності умовами праці; в адхократичній - завоювання нових ринків і випуск нової продукції, ідеї на передовому рубежі знань, творче вирішення проблем; у ринковій - досягнення поставлених цілей, випередження суперників і збільшення ринкової частки, досягнення високого рівня фінансового результату; в ієрархічній - забезпечення рентабельності, стабільне функціонування та передбачуваність, своєчасність виконання роботи та зобовязань.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?