Розвиток координаційних здібностей учнів 5-6 класів у процесі навчання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Вплив і взаємозв"язок генотипічних факторів і факторів середовища на розвиток координаційних здібностей школярів. Доцільність використання методу дерматогліфічних маркерів у практиці фізичного виховання та спортивного тренування учнів 5-6 класів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населенняНауковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Ямницький Вадим Маркович, Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри психології. Захист дисертації відбудеться "28" жовтня 2002 року об 1100 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33028, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Рівненського державного гуманітарного університету за адресою: 33000, м. У роботі вивчено фактори, що впливають на розвиток здібності оцінювати та регулювати динамічні та просторо-часові параметри координації рухів і зроблено експериментальне обґрунтування застосування методу дерматогліфіки для прогнозування розвитку координаційних здібностей у процесі навчання. Виявлено і доведено вплив і взаємозвязок генотипічних факторів і факторів середовища на розвиток координаційних здібностей школярів, а також показана доцільність використання методу дерматогліфічних маркерів у практиці фізичного виховання та спортивного тренування, та перспективність застосування для їх діагностики морфологічних показників будови рук людини, що відображають наявність задатків до розвитку, як простих форм прояву здібності оцінювати та регулювати динамічні і просторово-часові параметри координації рухів, так і означеної здібності в цілому.У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті відзначається, що система освіти України має забезпечити: "формування здорового способу життя, розвиток дитячого і юнацького спорту, туризму, залучення до фізичної культури і спорту всіх учасників навчального виховного процесу" (Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, 2001. Отже, актуальність теми дослідження зумовлюється, з одного боку, обєктивними суспільними потребами в підвищенні професійного рівня фахівців фізичного виховання, які б відповідали вимогам сьогодення, з іншого, необхідністю заповнити прогалини щодо наявності науково обґрунтованого змісту та методики діагностики і прогнозування розвитку координаційних здібностей у дітей і підлітків у процесі навчання. Мета дослідження - визначити вплив і співвідношення біосоціальних факторів на розвиток здібності оцінювати і регулювати динамічні і просторово-часові параметри координації рухів людини за допомогою близнюкового методу і розробити методику їх діагностування на прикладі учнів 5-6 класів. Вивчити показники і рівні розвитку координаційних здібностей молодших підлітків, зокрема здібності до оцінювання і регулювання динамічних і просторово-часових параметрів рухів. Вперше зясовано взаємообумовленість і дію біосоціальних факторів, що впливають на розвиток здібності оцінювати та регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів; за допомогою близнюкового методу визначено вплив спадкових факторів на розвиток здібності оцінювати та регулювати динамічні і просторово-часові параметри координації рухів; виявлено дерматогліфічні маркери, що визначають рівень розвитку означеної здібності; показано перспективи їх використання.Розглянута проблема співвідношення біологічного та соціального факторів у їх розвитку: визначені поняття - "фактор" (Петровський А.В., Ярошеський М.Г., 1974), "обдарованість", "задатки" (Роменець В.А., 1995; Волков Л.В., 1997; та ін.), подано як самостійне поняття "координаційні здібності" (Тер-Ованесян А.А., 1978; Лях В.І., 1984; Грігорян Е.А., 1986; Лушинська Л.Б., 1991; Бобровнік С.І., 1995; Асмі Назем, 1999 та ін.), а також зроблено огляд генетичних досліджень координаційних здібностей (Лілін Є.Т., 1978; Афонін В.Н., 1991; Так, порівняння близнюкових пар за здібністю відтворювати часові параметри координації рухів показало, що за здібністю до відтворення 2"" інтервалу монозиготні хлопці були більш подібними, ніж дівчата (КК хлопців - 85,7 %, КК дівчат - 71,4%), тоді як при відтворені 5""-10"" інтервалу значна спадкова схильність була знайдена тільки для монозиготних дівчат (подібність 85,7 % і 57,1 %). Аналіз вивчення дерматогліфіки пальців, а саме - кількості гребінців на апікальних подушечках дистального ряду фаланг, показав, що у підлітків з високим рівнем координаційних здібностей показник сумарного гребінцевого рахунку на десятьох пальцях рук (TRC) значно відрізняється від означеного показника в дітей з низьким рівнем координаційних здібностей за кожним із завдань, а також і від показників TRC, обчислених за інтегральним показником координації, тобто "сумарного градієнту координації" всіх завдань. Було виявлено відмінності у відстані між пальцевим трирадіусом с і осьовим трирадіусом t лівої руки, та кутами між трирадіусами dat у підлітків групи Б (високий рівень координаційних здібностей) від групи А (низький рівень координаційних здібностей).

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?