Розвиток концепції національної бібліографії України у ХХ столітті - Автореферат

бесплатно 0
4.5 125
Історіографічний аналіз основних етапів, закономірностей та тенденцій розвитку національної бібліографії в Україні у ХХ столітті. Основні проблеми розвитку національної бібліографічної роботи на сучасному етапі в умовах інформатизації суспільства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук УкраїниАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Роботу виконано в Національній бібліотеці України імені В. І. Науковий керівник академік НАН України, доктор філософських наук, професор Онищенко Олексій Семенович, Національна бібліотека України імені В. І. Провідна установа Інститут історії України НАН України, відділ історії України 20-30-х років ХХ ст. З дисертацією можна ознайомитися в читальній залі бібліотекознавчої літератури в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.На сучасному етапі формується нове інформаційне суспільство, основними ознаками якого є створення спільного світового інформаційного простору та поглиблення процесів інформаційної й економічної інтеграції країн та народів; домінування в економіці нових технологічних укладів, які базуються на масовому використанні мережевих інформаційних технологій, перспективних засобів обчислювальної техніки та телекомунікації; створення ринку інформації та знань, перехід інформаційних ресурсів суспільства в реальні ресурси соціально-економічного розвитку; необхідність забезпечення всезростаючих потреб суспільства в інформаційних ресурсах та послугах; підвищення значення забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави і створення ефективної системи забезпечення прав громадян та соціальних інститутів на вільне отримання, розповсюдження та використання інформації. У звязку з завданнями кардинального вдосконалення інформаційного забезпечення сталого розвитку суспільства та державотворчих процесів в Україні (закони України “Про інформацію”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про національну програму інформатизації України”) розвиток НБ набуває основоположного характеру. Дослідження виконувалось відповідно до науково-дослідного проекту “Формування баз даних національної бібліографії України” (2002-2006), затвердженого постановою Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України від 6 грудня 2001 р., протокол № 10 у відповідності з планом науково-дослідної роботи НБУВ, № державної реєстрації 0102V 000897. Обраний напрям дослідження повязаний також з реалізацією законів України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про інформацію”, “Про національну програму інформатизації України”, якими поставлено завдання кардинального вдосконалення інформаційного забезпечення поступального розвитку суспільства та державотворчих процесів в Україні. Джерельна база дослідження включає: 1) документи архівних установ, законодавчі й нормативні акти державних органів управління УНР, УСРР, УРСР, незалежної України; 2) резолюції зїздів, конференцій з питань книгознавства, бібліографознавства, бібліографії; 3) публікації, промови, виступи вчених, бібліографів з питань книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії; 4) довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники тощо) за означений хронологічний період; 5) бібліографічні покажчики, каталоги, картотеки.90-х років ХХ ст. розпочався новий етап у розробці проблем НБ України. У дослідженні НБ виокремлюється комплекс загальнотеоретичних проблем, повязаних з розвитком категоріально-понятійного апарату, розробкою функціональної структури, визначенням типології обєктів бібліографічного обліку, дослідженням співвідношення НБ та законодавства про обовязковий примірник та дослідження проблем створення ретроспективної НБ України. Джерельну базу дослідження складають фонди ЦДАВО України, ІР НБУВ, відомчого архіву НБУВ, котрі містять документи в яких визначено концепцію НБ у період УНР та 20-ті роки ХХ ст., “Закон про утворення фонду Національної бібліотеки Української держави” , “Відозва від Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки Української держави в Києві” (1918), “Протокол другого засідання Ради Головної книжної палати” (1919), “Проект УБР НДКБ ВБУ”, документи щодо розвитку бібліографічної діяльності в УСРР та УРСР, а також протоколи засідань та нарад 90-х років, на яких обговорювалися питання подальшого розвитку НБ України, обсяги та зміст понять, термінів та визначень у цій сфері знання, координаційної діяльності тощо. Вагомим джерелом для висвітлення розвитку концепції НБ України є опубліковані законодавчі акти, постанови й розпорядження урядів, положення, які регламентують діяльність бібліотек у галузі бібліографії, резолюції конференцій та нарад, оскільки саме вони відображають обєктивний розвиток НБ, зокрема, “Закон про утворення фонду Національної бібліотеки Української держави” (1918); “Закон про друковані видання, ухвалений Радою народних міністрів, затверджений 26 січня 1919 р.”, “Резолюції Першої конференції наукових бібліотек (1925) та “Резолюції Першого пленуму Бібліографічної комісії ВУАН” (1927); “Протокол наради, присвяченої складанню “Бібліографії української книги 1798-1914 рр.” (1945); “Положення про Національну бібліотеку України імені В. І.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?