Розвиток концентрації і спеціалізації підприємств роздрібної торгівлі на сільському ринку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 169
Суть, особливості та тенденції розвитку, шляхи підвищення ефективності концентрації і спеціалізації в роздрібній торгівлі на селі. Розміщення роздрібної мережі в сільській місцевості та динаміка забезпеченості сільського населення торговою площею.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Укоопспілка Львівська комерційна академіяСпеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами Робота виконана на кафедрі комерційної діяльності і підприємництва Львівській комерційній академії. Апопій Віктор Володимирович, Львівська комерційна академія, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри комерційної діяльності і підприємництва. Захист дисертації відбудеться 26 березня 2009 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.01 в Львівській комерційній академії за адресою: 79010, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79010, м.Сучасні економічні теорії розглядають не стільки концентрацію ресурсів, скільки торгового капіталу, а спеціалізацію обєктів торгівлі лише як засіб конкуренції, а не органічно взаємоповязаний процес і спосіб підвищення віддачі потенціалу торгівлі. Особливу гостроту набула ця проблема в торгівлі у сільській місцевості. Таким чином, наукового обґрунтування потребують теоретичні положення сучасного розвитку процесів концентрації і спеціалізації підприємств торгівлі в сільській місцевості, методичні засади забезпечення їх ефективності і оптимальності, прикладні аспекти організації цих процесів із врахуванням особливостей сільського ринку і перспектив соціально-економічних перетворень у сільській місцевості. Мета і завдання дослідження полягають в обґрунтуванні науково-теоретичних засад процесів концентрації і спеціалізації роздрібної торгівлі в сільській місцевості і формуванні адекватної моделі мережі роздрібної торгівлі на селі. Удосконалено: методи аналізу економічної, територіальної (загальної і локальної) концентрації та товарної спеціалізації в роздрібній торгівлі на селі із врахуванням соціально-економічних, демографічних та регіональних чинників, що дає можливість оцінити тенденції, динаміку і структурні зміни концентрації і спеціалізації, а також виявити резерви прискореного розвитку торгівлі;У першому розділі “Суть і особливості розвитку процесів концентрації та спеціалізації в роздрібній торгівлі” розглянуто теоретичну сутність концентрації і спеціалізації, їх взаємозвязок у сфері роздрібної торгівлі, вплив різноманітних умов і чинників на ці процеси та соціально-економічні наслідки концентрації і спеціалізації торговельних підприємств у сільській місцевості. Якщо процеси концентрації виробництва і капіталу досить глибоко розглянуті в економічній науці, то аспекти концентрації торгівлі, як теоретико-методологічні, так і прикладні залишились поза увагою дослідників. Доведено, що концентрація в торгівлі має свої межі, які зумовлені соціально-економічними та демографічними чинниками. У другому розділі “Тенденції розвитку концентрації і спеціалізації в роздрібній торгівлі” розглянуто вплив розвитку товарообороту та змін у його структурі на процеси концентрації та спеціалізації роздрібної торгівлі, виявлено тенденції та напрями розвитку і розміщення роздрібної мережі в сільській місцевості та їх вплив на динаміку забезпеченості сільського населення торговою площею. Останніми роками на споживчому ринку значно активізувалися процеси концентрації товарообороту (у звязку з швидкими темпами розвитку крупноформатних підприємств роздрібної торгівлі) переважно у містах та збільшення розриву в обсягах товарообороту на одну особу в містах і сільській місцевості, який у 2007р. становив 5,6 раза, що свідчить про недостатню увагу щодо питань соціального розвитку села.Основні наукові та практичні результати дисертаційного дослідження, які дозволяють по-новому розвязати важливу проблему розвитку конкурентного потенціалу роздрібної торгівлі на селі на базі концентрації і спеціалізації, полягають у такому: 1. Існуючі теоретичні положення трактують концентрацію переважно як зосередження ресурсного потенціалу торгівлі, що звужують сутність цього процесу. Тому в дисертації концентрація розглядається як "процес зосередження зростаючих обсягів продажу товарів і послуг у певних роздрібних торговців чи у певному місці (зоні діяльності) з метою посилення конкурентних позицій підприємств чи підвищення ефективності управління торгівлею". Таке трактування дозволяє виокремити і практично розвивати дві форми концентрації торгівлі в сільській місцевості для отримання конкурентних переваг і підвищення ефективності функціонування підприємств торгівлі. У процесі дослідження сутності і характеру спеціалізації зясовано і теоретично доведено, що цей процес зумовлено поділом праці в торгівлі і він виражає не лише функціональний її аспект, а набуває більш широкого характеру - товарний, ціновий, споживчий та інші, що має велике значення для спеціалізації, типізації магазинів, моделювання роздрібних мереж, оптимізації їх структури в сільській місцевості, а також розвитку процесів спеціалізації торгівлі, обумовлених концентрацією.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?