Розвиток контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища - Автореферат

бесплатно 0
4.5 240
Обґрунтування підходу до аналізу контрольно-оцінювальної діяльності школярів з позиції їх особистісно-орієнтованого навчання предметам середньої школи в умовах інформатизованого суспільства. Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів виховного процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНауковий керівник: Жук Юрій Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії оцінювання якості освіти. Офіційні опоненти: Касперський Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Тищук Віталій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри методики викладання фізики та хімії. Захист відбудеться "06" жовтня 2010 року о 1500 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.06 у Національному педагогічному університеті імені М.П. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Необхідною умовою оновлення школи стає пошук не тільки нових способів оцінювання навчальної діяльності, частина яких здійснюється субєктом навчання, але й створення методик їх реалізації з урахуванням подальшого впровадження у навчально-виховний процес засобів ІКТ. Відзначаючи безперечну цінність проведених досліджень, варто наголосити, що в них недостатньо розглядаються питання розвитку контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в умовах компютерно орієнтованого середовища. Зазначені обставини і зумовлюють вибір теми дисертаційного дослідження: "Розвиток контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в умовах компютерно орієнтованого середовища". Мета дослідження полягає в обґрунтуванні й розробці методики розвитку контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп‘ютерно орієнтованого середовища. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: - вперше визначено і обґрунтовано підхід до аналізу контрольно-оцінювальних умінь старшокласників як системи у процесі навчання фізики в умовах компютерно орієнтованого середовища з позиції субєкт-субєктної парадигми освіти, в результаті чого визначено особливості педагогічної взаємодії субєктів навчально-виховного процесу при застосуванні методу навчальних проектів з використанням засобів ІКТ для розвитку контрольно-оцінювальних умінь в процесі вивчення фізики у старших класах загальноосвітньої школи;У першому розділі "Психолого-педагогічний аналіз проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в умовах компютерно орієнтованого середовища" здійснено аналіз понять "контрольно-оцінювальна діяльність", "контрольно-оцінювальні уміння", розглянуто психолого-педагогічні проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в умовах інформатизації навчального процесу. "Проектний" підхід до методики викладання фізики в старших класах загальноосвітньої школи викликає необхідність змін у навчальній діяльності вчителів і учнів, що, у свою чергу, викликає необхідність визначення факторів, які впливають на результативність навчально-виховного процесу за умови його декомпозиції як в плані проектування, так і реалізації в умовах існуючої класно-урочної системи масового освітнього процесу. У другому розділі "Застосування методу навчальних проектів для розвитку контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в умовах компютерно орієнтованого середовища" встановлено, що проектна діяльність з використанням засобів ІКТ дозволяє учням набувати знань і умінь в процесі планування і самостійного виконання проектних завдань навчального характеру з обовязковою презентацією результатів, використовувати набуті знання і навички для вирішення різного типу навчальних завдань, розвивати комунікативні уміння в процесі групової діяльності, в ході якої здійснюється оцінювання результатів проекту в складі групи експертів-учнів. Практична діяльність учня з інформаційними обєктами в процесі виконання навчального проекту з фізики в міру розвитку контрольно-оцінювальних умінь перетворюється не тільки в знання і уміння щодо виконання проекту, але й у знання про властивості тих фізичних явищ, процесів, наукових фактів, які складають сутнісний зміст навчального проекту. 5) технологія розвитку контрольно-оцінювальних умінь старшокласників, яка враховує особливості взаємодії учасників навчально-виховного процесу в системах "учень - учень", "учень - учитель", "учень - засіб ІКТ - учитель";Аналіз методичної і психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження дав змогу визначити сутність і особливості контрольно-оцінювальних умінь старшокласників як системи, до складу якої входять вміння здійснювати самоконтроль і самооцінювання результатів власної навчальної діяльності, яка реалізується в умовах компютерно орієнтованого навчального середовища.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?