Розвиток конкурентоспроможності малих підприємств рекреаційної сфери Криму - Автореферат

бесплатно 0
4.5 142
Сутність і оцінка економічної категорії "конкурентоспроможність малого підприємства". Розробка теоретико-методичних засад управління стійким розвитком конкурентоспроможності малих підприємств рекреаційної сфери в умовах трансформації економічних відносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (підприємства туристично-рекреаційного комплексу)Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу Таврійського національного університету ім. Вернадського Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Василенко Валентин Олександрович, Таврійський національний університет ім. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Варналій Захарій Степанович, Національний університет державної податкової служби України (м. Захист дисертації відбудеться “30” червня 2009 р. о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.06 Таврійського національного університету ім.Стійкий і динамічний розвиток країни, конкурентоспроможність її економіки багато в чому визначається стабільним та ефективним функціонуванням малих підприємств (МП). Малі підприємства виконують важливі економічні й соціальні функції, стимулюють розвиток конкуренції та підприємницької ініціативи населення, підвищують його зайнятість, сприяють зростанню ефективності виробничо-економічної діяльності субєктів господарювання в умовах обмеженості ресурсів і глобалізації економічних процесів. Важливість завдання стабільного та ефективного функціонування та розвитку МП, їхньої конкурентоспроможності в умовах динамічного розвитку суспільства і глобалізації світової економіки та активної участі в ній України, а також недостатня зясовність та розбудова теоретичних положень і методичних підходів щодо управління МП і визначили вибір теми дисертації. Зокрема, бюджетних тем кафедри менеджменту і маркетингу: "Розробка організаційно-економічного механізму реструктуризації економіки в регіонах України (на прикладі Кримського регіону) " - державний реєстраційний номер 0199U001341, у якій здобувачем визначено гносеологічну та економічну сутність, необхідність і умови стійкого конкурентоспроможного розвитку малих рекреаційних підприємств (МРП); "Актуалізація вмінь і навичок менеджерів в економіці, заснованій на знаннях" (державний реєстраційний номер 0106U003970), в якій здобувач встановив організаційно-економічні та соціальні домінанти стійкої конкурентоспроможності МП. У дослідженні використовувались загальнонаукові методи абстракції, аналізу й синтезу - для визначення типу організацій і виду управління; методи економіко-математичного моделювання - для розробки стратегічних і поточних планів робіт; функціонального, факторного і логічного аналізу - для конкретизації окремих понять; методи раціоналізації інформаційних технологій на базі теорії вартості - для оцінки вартості підприємства та бізнесу.Конкурентоспроможність рекреаційного підприємства в нашому розумінні - це узагальнювальна характеристика стійкості підприємства в динамічному середовищі, зумовлена його здатністю до виживання і стійкого економічного розвитку на основі ефективного використання власного й ресурсного потенціалу, успішної реалізації своїх продуктів і послуг, що є більш привабливі для споживачів порівняно з продуктами конкурентів. Конкурентоспроможність будь-якого підприємства у сучасному суспільстві не є гарантом його постійної й успішної діяльності. Найважливіше місце в цьому належить фінансовій, виробничій та управлінській складовим стійкого розвитку конкурентоспроможності МП, яку можна реалізувати на основі моніторингу ринку шляхом ефективного управління вартістю власних і залучених коштів, розвитку маркетингу, трансакцій і кластеризації МП з єдиною ринковою конкурентною стратегією на основі інноваційного антикризового управління (рис. Конкретну ринкову позицію будь-якого підприємства визначають його конкурентні переваги (КП), які розглядаються як матеріальні та нематеріальні активи, а також сфери діяльності, що є стратегічно важливими для підприємства і дозволяють йому перемагати в конкурентній боротьбі. Встановлено, що стійкість і конкурентоспроможність МП змінюються у процесі проходження ним різних етапів розвитку та значною мірою залежать від життєвого циклу конкурентної переваги малого підприємства (КПМП) - обєктивної умови ефективного функціонування МП у ринкових умовах.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?