Розвиток конкурентної стратегії на засадах маркетингу (на прикладі видавничого підприємництва) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 177
Засади розвитку стратегічного управління видавничого підприємства. Аналіз діяльності видавничо-поліграфічних компаній. Розробка схеми процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю та реалізацією конкурентної стратегії стратегією підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник - доктор економічних наук, доцент Кирич Наталія Богданівна, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор Палига Євген Миколайович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри економіки та маркетингу кандидат економічних наук, доцент Котляревський Ярослав Вікторович, Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження Захист відбудеться „29” червня 2010 року об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (46001 м. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (46001 м.Також недостатньо досліджено особливості функціонування видавничого підприємства в Україні, не визначеними є наслідки деструктивного та конструктивного впливу різних чинників на показники діяльності, особливості дії активних і пасивних механізмів підвищення конкурентоспроможності продукції видавничого підприємства; автори не обґрунтовували у належній мірі перспективні напрямки механізму регулювання діяльності видавничого підприємства за допомогою стратегічного планування та ін. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи на тему «Маркетингові засади розвитку підприємств у висококонкурентному інноваційному середовищі» (державний реєстраційний номер 0109U008066) кафедри промислового маркетингу Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, де авторові належить розділ «Гносеологічні основи стратегії розвитку підприємства в системі управління конкурентоспроможністю субєкта ринку». У процесі дослідження при вирішенні окреслених завдань застосовані наступні методи: аналізу і синтезу, історизму й узагальнення, теоретичного узагальнення та порівняння - для розкриття змісту і сутності стратегії, конкурентної стратегії та стратегічного аналізу (розділ 1, підрозділ 1.1 і 1.2); фактологічного аналізу для визначення особливостей розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі України, порівняльного статистичного аналізу - для характеристики й аналізу ринку видавничої продукції; узагальнення та систематизації - для дослідження впливу чинників мікро-і макросередовища діяльності видавничих підприємств (розділ 2, підрозділ 2.2, розділ 2, підрозділ 2.1); економіко-статистичний - при збиранні, групуванні та узагальненні статистичних даних, що повязують показники чинників маркетингового середовища і показники діяльності видавничих підприємств (розділ 2, підрозділ 2.1 та 2.2); графічний метод (для ілюстрації динаміки досліджуваних показників, конкурентних позицій підприємств на ринку); експертні, якісні методи оцінювання для аналізу конкурентоспроможності досліджуваних видавничих підприємств (розділ 2, підрозділ 2.3, розділ 3, підрозділ 3.1); SWOT-аналіз (для оцінки можливостей та небезпек, переваг і недоліків підприємств); математичне моделювання (для обґрунтування прийняття оптимальних рішень при формуванні конкурентної стратегії); аналізу та синтезу - для обґрунтування необхідності вдосконалення комплексу маркетингу та розроблення заходів реалізації обраної стратегії (розділ 2, підрозділ 2.3, розділ 3, підрозділ 3.1); логічного моделювання та кореляційно-реґресійного аналізу - для дослідження впливу зміни конкурентної стратегії та політики просування на зміну обсягу збуту продукції (розділ 3, підрозділ 3.3); метод портфельного аналізу для встановлення пріоритетності управлінських завдань (розділ 3, підрозділ 3.2).

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?