Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами службових частин мови - Автореферат

бесплатно 0
4.5 169
Дослідження стану засвоєння молодшими школярами службових частин мови у практиці шкільного навчання. Експериментальна методика розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь засобами службових частин мови, визначення її місце в системі вивчання мови.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИРоботу виконано в Інституті педагогіки АПН України Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України ВАШУЛЕНКО Микола Самійлович, головний учений секретар АПН України Офіційні опоненти - доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України МАЦЬКО Любов Іванівна, завідувач кафедри стилістики української мови, Національний педагогічний університет ім. Захист відбудеться 28.03.2001 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053 м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки АПН України (м.Гіпотеза дослідження: комунікативні ознаки мовлення молодших школярів, його граматична правильність, структура, синтаксичний лад як окремих речень, так і звязних висловлювань поліпшаться в результаті цілеспрямованої роботи зі службовими частинами мови за умов: а) педагогічно організованого і відповідно мотивованого засвоєння учнями елементарних теоретичних відомостей про мову і мовлення, зокрема про граматичний лад мовлення і роль у ньому службових частин мови; розробити зміст експериментальної методики розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь засобами службових частин мови, визначивши її місце в загальній системі навчання мови й мовлення; Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ньому теоретично обґрунтовано дидактичну доцільність і експериментально доведено можливість опрацювання в початковому курсі української мови службових частин мови з комунікативною метою; уточнено і конкретизовано зміст комунікативно-мовленнєвих умінь; відібрано оптимальні методи і прийоми ознайомлення зі службовими частинами мови у функціональному аспекті; розроблено методику розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами службових частин мови з опорою на теорію мовленнєвої діяльності. Особистий внесок автора: подано характеристику семантичних і граматичних функцій та семантико-стилістичних властивостей службових частин мови; обґрунтовано психолого-педагогічні та методичні передумови розвитку у молодших школярів умінь використовувати в мовленні службові частини мови; описано систему роботи з прийменниками, сполучниками, частками в процесі розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь; розроблено й експериментально перевірено методику навчання правильно вживати службові частини мови в усних і писемних висловлюваннях. У першому розділі дисертації - “Теоретичні засади проблеми розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь засобами службових частин мови” - визначено лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні основи розвитку мовлення і мислення молодших школярів; розкрито погляди відомих вітчизняних і зарубіжних лінгвістів на семантичні й граматичні функції та семантико-стилістичні властивості службових частин мови; подано характеристику комунікативно-мовленнєвих умінь; визначено лінгво-дидактичні орієнтири в опрацюванні службових частин мови в сучасній шкільній мовній освіті; за результатами констатуючих зрізів подано характеристику учнівських знань про службові частини мови та умінь їх виявляти і використовувати в мовленні.Демидчик Г.С. До питання про визначення статусу службових частин мови // Придніпровський науковий вісник. Службові частини мови у мовленні молодших школярів: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць / Ред. кол. Зміст і форми вивчення прийменників з комунікативною метою // Початкова школа.

План
Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?