Розвиток комунікативних умінь учителів у системі методичної роботи загальноосвітньої школи - Автореферат

бесплатно 0
4.5 171
Огляд системи методичної роботи школи. Аналіз впливу методичної роботи на розвиток комунікативних умінь учителів загальноосвітньої школи. Структура, критерії, рівні та ефективність розвитку комунікативних умінь учителів у системі методичної роботи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВРоботу виконано у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Калініченко Надія Андріївна, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, завідувач кафедри педагогіки і психології Офіційні опоненти - доктор педагогічних наук, професор Буряк Володимир Костянтинович, Криворізький державний педагогічний університет, ректор кандидат педагогічних наук Король Валентина Миколаївна, Черкаський національний університетімені Богдана Хмельницького, доцент кафедри педагогіки вищої школи Захист відбудеться “03” липня 2006 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м.Це свідчить про існуючу суперечність між зростаючими вимогами суспільства і держави до вчителя щодо ефективності його професійної діяльності і недостатністю спеціально організованої підготовки з комунікативної майстерності; між інноваційними процесами в умовах гуманізації освіти і сучасними вимогами до системи методичної роботи в загальноосвітній школі. Вищезазначене дає підстави констатувати, що в теорії і практиці розроблено структуру, зміст комунікативних умінь учителя, психологічні умови їх розвитку, накопичено певний досвід розвитку комунікативних умінь у системі підготовки майбутнього вчителя, проте залишається недостатньо розробленою проблема розвитку комунікативних умінь учителя в системі методичної роботи загальноосвітньої школи. Таким чином, зростання актуальності проблеми розвитку комунікативних умінь учителя в умовах демократизації та гуманізації шкільної освіти, а також недостатня розробка змісту та форм організації методичної роботи з їх розвитку в теорії і практиці обумовили вибір теми дослідження: ”Розвиток комунікативних умінь учителів у системі методичної роботи загальноосвітньої школи”. Гіпотеза: у своєму дослідженні ми виходили з припущення, що ефективність розвитку комунікативних умінь учителів у системі методичної роботи загальноосвітньої школи забезпечується комплексом педагогічних впливів, що передбачають: - впровадження моделі методичної роботи, спрямованої на розвиток комунікативних умінь учителя; оптимізацію методичної роботи в загальноосвітній школі; створення динамічної системи методичної роботи, яка б забезпечувала адаптацію вчителя до умов функціонування сучасної школи; Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягає у розробці моделі методичної роботи з розвитку комунікативних умінь учителя; визначенні основних напрямків модернізації методичної роботи в загальноосвітній школі; встановленні можливостей ефективного використання адаптованих традиційних форм методичної роботи відповідно до нових умов і вимог сучасної школи; визначенні потреби в апробації нових форм, які б відповідали завданням методичної роботи з розвитку комунікативних умінь учителя.У першому розділі "Теорія і практика розвитку комунікативних умінь учителя в системі методичної роботи загальноосвітньої школи” уточнено суть понять “комунікативні уміння”, ”педагогічна майстерність”, зясовано місце комунікативних умінь у структурі педагогічної майстерності, аналізуються зміст, структура та форми методичної роботи, обгрунтовуються її можливості щодо розвитку комунікативних умінь учителів. Теоретичний пошук дозволив визначити структуру комунікативних умінь педагога, яка включає уміння орієнтуватися в докомунікативній ситуації, уміння говорити, слухати, розуміти співрозмовника, підтримувати зворотній звязок, долати комунікативні барєри. На основі аналізу науково-педагогічної літератури нами розроблено критеріально-ціннісну систему оцінювання комунікативних умінь учителя, яка уможливлює визначення ступеню розуміння й осмислення педагогом іншої особистості, володіння емпатичним, пасивним та активним слуханням, вміння організувати діалогічне спілкування, вміння ясно, чітко, логічно та послідовно висловлювати свої думки, визначати мету та мотиви педагогічної взаємодії, вміння враховувати педагогічні ситуації в ході педагогічної взаємодії, організовувати пізнавальні процеси в спільній діяльності та прогнозувати наслідки її результатів, уміння перебудовувати при потребі стосунки з учнями, володіти рефлексією.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?