Розвиток комунікативних умінь учителів у системі методичної роботи загальноосвітньої школи - Автореферат

бесплатно 0
4.5 171
Суть понять "комунікативні уміння", "педагогічна майстерність" та місце комунікативних умінь у структурі педагогічної майстерності учителя. Розробка та апробування методичної роботи в загальноосвітній школі, спрямованої на розвиток педагогічних умінь.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукУчитель з розвиненими комунікативними уміннями, як правило, використовує діалогічну стратегію педагогічної взаємодії, прагне до співробітництва з учнями, батьками, колегами по роботі, встановлення з ними ділових, дружніх взаємин, спрямованих на спільні кроки до досягнення конструктивних результатів. Це свідчить про існуючу суперечність між зростаючими вимогами суспільства і держави до вчителя щодо ефективності його професійної діяльності і недостатністю спеціально організованої підготовки з комунікативної майстерності; між інноваційними процесами в умовах гуманізації освіти і сучасними вимогами до системи методичної роботи в загальноосвітній школі. Вищезазначене дає підстави констатувати, що в теорії і практиці розроблено структуру, зміст комунікативних умінь учителя, психологічні умови їх розвитку, накопичено певний досвід розвитку комунікативних умінь у системі підготовки майбутнього вчителя, проте залишається недостатньо розробленою проблема розвитку комунікативних умінь учителя в системі методичної роботи загальноосвітньої школи. Таким чином, зростання актуальності проблеми розвитку комунікативних умінь учителя в умовах демократизації та гуманізації шкільної освіти, а також недостатня розробка змісту та форм організації методичної роботи з їх розвитку в теорії і практиці обумовили вибір теми дослідження: «Розвиток комунікативних умінь учителів у системі методичної роботи загальноосвітньої школи». Гіпотеза: у своєму дослідженні ми виходили з припущення, що ефективність розвитку комунікативних умінь учителів у системі методичної роботи загальноосвітньої школи забезпечується комплексом педагогічних впливів, що передбачають: - впровадження моделі методичної роботи, спрямованої на розвиток комунікативних умінь учителя; оптимізацію методичної роботи в загальноосвітній школі; створення динамічної системи методичної роботи, яка б забезпечувала адаптацію вчителя до умов функціонування сучасної школи;У першому розділі «Теорія і практика розвитку комунікативних умінь учителя в системі методичної роботи загальноосвітньої школи» уточнено суть понять «комунікативні уміння», «педагогічна майстерність», зясовано місце комунікативних умінь у структурі педагогічної майстерності, аналізуються зміст, структура та форми методичної роботи, обгрунтовуються її можливості щодо розвитку комунікативних умінь учителів. На основі аналізу науково-педагогічної літератури нами розроблено критеріально-ціннісну систему оцінювання комунікативних умінь учителя, яка уможливлює визначення ступеню розуміння й осмислення педагогом іншої особистості, володіння емпатичним, пасивним та активним слуханням, вміння організувати діалогічне спілкування, вміння ясно, чітко, логічно та послідовно висловлювати свої думки, визначати мету та мотиви педагогічної взаємодії, вміння враховувати педагогічні ситуації в ході педагогічної взаємодії, організовувати пізнавальні процеси в спільній діяльності та прогнозувати наслідки її результатів, уміння перебудовувати при потребі стосунки з учнями, володіти рефлексією. Запропоновано експериментальну модель методичної роботи в загальноосвітній школі з розвитку комунікативних умінь учителя та подано характеристику основних її складових: організації роботи педагогічної ради, науково-методичної ради школи, тренінгу самоусвідомлення, теоретичних семінарів, семінару-практикуму «Діалог в навчально-виховному процесі сучасної школи», конкурсу «Учитель року», роботи педагогічних студій, школи удосконалення комунікативної компетентності учителя, школи професійної майстерності, методичних обєднань, самоосвіти вчителя. У другому розділі «Експериментальна перевірка ефективності моделі методичної роботи в загальноосвітній школі з розвитку комунікативних умінь учителів» представлено основні етапи педагогічного екперименту та реалізації методики його проведення, проаналізовано результати дослідно-екпериментальної роботи, визначено педагогічні умови впровадження запропонованої моделі методичної роботи з розвитку комунікативних умінь учителів в загальноосвітній школі. У процесі констатувального екперименту за допомогою бесід, анкетування, тестування, оцінки екпертів, самооцінки, роботи зі шкільною документацією, математичної обробки та узагальнення результатів оцінювання було визначено рівні сформованості комунікативних умінь учителів загальноосвітньої школи, рейтинг впливу на їх розвиток визначених чинників у системі методичної роботи, здійснено моніторинг форм методичної роботи з розвитку комунікативних умінь учителів загальноосвітньої школи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?