Розвиток форм і систем оплати праці в сучасних соціально-економічних умовах - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 140
Сучасний стан оплати праці в економіці України. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз використання робочого часу, трудомісткості продукції. Нарахування заробітної плати робітникам підприємства. Планування трудових показників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Бо в сучасних умовах, коли наша країна здійснює свій рух у напрямку ринкових перетворень, особливого значення набуває вивчення особливостей оплати праці за кордоном, а також практичне застосування в національній економіці позитивного досвіду тих країн близького і далекого зарубіжжя, які вже пройшли шлях ринкового розвитку. Зарубіжні країни мають багатий досвід в галузі оплати праці. Тому Україна повинна здійснювати шлях свого розвитку в галузі оплати праці, спираючись на основні засади, на яких базуються системи оплати праці за кордоном. У другому розділі представлена оцінка та аналіз основних трудових показників підприємства, проводиться аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, використання робочого часу, продуктивності праці, фонду оплати праці, а також представлений процес нарахування заробітної платні працівникам підприємства. В третьому розділі представлена розробка пропозицій з удосконалення економіки праці на підприємстві та планування основних трудових показників, визначаються та обґрунтовуються напрями поліпшення стану економіки праці на підприємстві з огляду на закордонний досвід в галузі оплати праці.Серед основних його компонентів (попит та пропозиція на робочу силу, конкуренція між робітниками, роботодавцями, робітниками та роботодавцями) особливе місце займає вартість робочої сили з якою повязана її ціна та економічна природа заробітної плати. Відрядною називається така форма оплати праці при якій робітник одержує заробітну плату за кількість виготовленої продукції (виконаних робіт) відповідної якості згідно з встановленими нормою часу і складністю робіт [21, c. Щоб здатності працівників були реалізовані а їх праця була ефективною, тобто щоб роботодавець і працівник одержували те на що кожен із них розраховував, робота на підприємстві повинна бути певним чином організована, а між ціною робочої сили (трудовою послугою) і показниками, що характеризують ефективність діяльності працівника повинен бути установлений певний взаємозвязок . Таким чином, під системою оплати праці розуміється певний взаємозвязок і між показниками, що характеризують міру (норму) праці і міру його оплати в межах і понад норми праці, це гарантує одержання працівником заробітної плати відповідно до фактично досягнутих результатів праці (тобто норми) і погодженої між роботодавцем і працівником ціною його робочої сили. Усі системи заробітної плати в залежності від того, який основний показник застосовується для визначення результатів праці прийнято підрозділяти на дві великі групи - форми заробітної плати якщо як основний вимірник результатів праці використовується кількість виготовленої продукції (зроблених послуг) то говорять про відрядну форму заробітної плати.Загальна оцінка забезпеченості підприємства робітниками визначаються шляхом співвідношення фактичної і планової чисельності в цілому по підприємству і в розрізі його внутрішніх підрозділів. Коефіцієнт вибуття кадрів розраховується діленням кількості робітників, що вибули за аналізуємий період на середньооблікове число робітників. При аналізі руху робочої сили необхідно користуватися коефіцієнтом плинності, який розраховується відношенням кількості робітників, що звільнилися з підприємства за власним бажанням, з дозволу адміністрації та звільнених за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності працівників. Коефіцієнт постійності кадрів розраховується діленням чисельності робітників, що знаходяться у списках підприємства на протязі всього року, до середньооблікової чисельності робітників. Коефіцієнт стабільності кадрів характеризує питому вагу робітників, що мають стаж роботи на підприємстві пять і більше років в загальній сукупності працюючих.Перехід до ринкових відносин зумовив перегляд не лише окремих методологічних підходів до дослідження сутності заробітної плати, механізму її формування, а й коригування методів та інструментів впливу держави на оплату праці. У більшості з них робиться висновок про те, що в країнах з перехідною економікою, у тому числі в Україні, доходи більшості працівників майже не залежить від кількісних та якісних показників їхньої праці, на першому плані стоїть місце роботи. Коли зайнятість протягом повного робочого дня і робочого місяця не гарантована, робітники менш захищені від дій работодавця і не відчувають впевненості. Що стосується безпосередньо діючих систем оплати праці, то вони повинні створюватись таким чином, щоб забезпечити обєднання, а не розрив робітників в рамках фірми, стимулювати співробітництво, а не конфлікти між ними. Якщо працівники знатимуть, що збільшення продуктивності може призввести до звільнення їх співробітників, чи їх самих праці, це може негативно відобразитись на продуктивності всього підприємства.Кількість і якість витраченої праці, по-перше, визначає обєм виробництва продукції, по-друге, розмір заробітної плати робітників, є одним із основних елементів витрат виробництва. Тому раціональне і ефективне використання трудових ресурсів, впровадження таких форм організації оплати і

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?