Розвиток еволюційної теорії в Україні (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 144
Виявлення та аналіз соціально-економічних, а також організаційно-наукових передумов становлення і розвитку еволюційної теорії в Україні у другій половині ХІХ - першій чверті ХХ ст. Обґрунтування внеску вітчизняних вчених у розвиток еволюційної думки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ імені Г.М.ДОБРОВАРобота виконана в Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук. Науковий керівник доктор біологічних наук, професор ПИЛИПЧУК Олег Ярославович Київський університет економіки і технологій транспорту, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності на залізничному транспорті. Офіційні опоненти: доктор історичних наук ПЛЮЩ Микола Романович Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра політичних наук. кандидат біологічних наук, доцент ІВЧЕНКО Ігор Сергійович Національний педагогічний університет ім. Захист відбудеться “16“ травня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.189.01 в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Доброва НАН України за адресою: 01032, Київ, бульвар Шевченка, 60, т.: 216-95-91.Популярні в кінці ХХ ст. ідеї універсального або глобального еволюціонізму, які успішно використовуються у вченні про “самоорганізуючий Всесвіт”, вченні про біосферу і ноосферу, у соціальній екології та інших науках, є не що інше, як екстраполяція дарвінівських ідей про еволюцію на всі сфери дійсності. Актуальність дослідження полягає в тому, що воно дозволяє, по-перше, вивчити цілісний процес становлення і розвитку еволюційної теорії в Україні у контексті розвитку біологічної науки другої половини ХІХ - першої чверті ХХ століття; по-друге, виявити провідні тенденції, наукові ідеї, творчий досвід історичного методу в біології, що зумовили позитивну трансформацію ціннісних основ природознавчого світогляду; по-третє, визначити шляхи оновлення загальноприродничої науки, здійснити актуалізацію всього цінного з минулого в соціально-економічних реаліях сьогодення; по-четверте, науково обґрунтувати прогнозування розвитку еволюційного вчення у контексті розвитку світової еволюційної біології. Хронологічні межі дисертації визначаються роками появи еволюційних уявлень в Україні на початку ХІХ ст. і по 1926 рік ХХ ст., часу примирення теорії еволюції та генетики, а також появою синтетичної теорії еволюції, яка мала революційний вплив на розвиток еволюційної біології. Дисертаційне дослідження співпадає з темою “Наукові основи моніторингу інформаційного забезпечення аграрної науки в Україні в умовах реформування АПК”, яка розробляється Сектором історії аграрної науки Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН (номер державної реєстрації 0198U004660) та з темою “Історія української науки на межі тисячоліть”, яка розробляється Сектором історії та методології освіти, науки і техніки Академії наук Вищої школи України. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше досліджено проблему становлення і розвитку еволюційної теорії в Україні в історично-науковій ретроспективі (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.), здійснено цілісний науковий аналіз розвитку еволюційної теорії зазначеного періоду як соціально-наукового феномену; виявлено та обґрунтовано основні етапи розвитку еволюційної теорії в Україні: 1859-1864 рр., 1864-1926 рр., а також визначено провідні напрямки її змісту; охарактеризовано закономірності й суперечності відповідно до кожного з виявлених етапів; науково обґрунтовано конкретно історичну сутність і складові структури еволюційної теорії в Україні; виявлено та актуалізовано провідні ідеї і визначено перспективи їх впровадження в практику розвитку сучасної еволюційної біології. науковий еволюційний українаВ контексті сказаного ґрунтовно розглянуто питання про передумови зародження еволюціонізму в Україні, висвітлено питання про періодизацію еволюціонізму в додарвінівському періоді, розглянута проблема попередників Ч.Дарвіна в Україні, перелічено ряд суттєво важливих моментів для розуміння розвитку еволюційної ідеї в Україні у першій половині ХІХ ст. Лише згодом, після перемоги еволюційного вчення в біології, що в основі своїй спиралося на природний добір, теорія Ж.Б.Ламарка була повернута із забуття і використовувалася з різною метою, в тому числі і для протиставляння її дарвінізмові. На початку ХІХ ст. було досягнуто значних успіхів у ботаніці, зоології, ембріології, остаточно оформилося вчення про клітинну будову всіх живих організмів, на підставі чого сформовано уявлення про єдність органічного світу. Зокрема, дослідження в ембріології, виконані такими видатними вченими як К.Вольф, К.Бер, Х.Пандер, були другою передумовою народження еволюціонізму в Росії та Україні. Ось чому усіх вчених, які працювали на терені України, слід розглядати як попередників Ч.Дарвіна лише “наполовину”, тобто як прибічників ідеї еволюції, а не принципу природного добору.Виявлено і проаналізовано соціально-економічні передумови процесу становлення та розвитку еволюційної теорії в Україні у другій половині ХІХ - першій чверті ХХ століть. П.І.Перемежка, О.Д.Нордмана, К.Ф.Кесслера, О.М.Сєверцова, І.І.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?