Розвиток етнопедагогічної культури майбутніх офіцерів у навчально–виховному процесі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Визначення поняття та аналіз сутності, змісту та структури етнопедагогічної культури офіцерів у навчально–виховному процесі. Обґрунтування основних шляхів та умов її розвитку на прикладі курсантів Національної академії Прикордонних військ України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИНауковий керівник - доктор психологічних наук, професор Томчук Михайло Іванович, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (Вінницьке представництво), проректор з навчально-виховної роботи, завідувач кафедри психології та соціальної роботи, м. Захист відбудеться “23” травня 2001 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Національної академії Прикордонних військ України за адресою: 29003, м. Із дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національної академії Прикордонних військ України ім. Дисертацію присвячено дослідженню питань розвитку етнопедагогічної культури майбутніх військових фахівців у навчально-виховному процесі. Матеріали дослідження дають теоретико-педагогічні підстави для подальшого удосконалення рівня професіоналізму та національно-громадянської ідентифікації випускників вищих військових навчальних закладів. етнопедагогічна культура офіцерОстання є складною інтегральною властивістю особистості майбутнього офіцера, що дозволяє йому організувати військово-педагогічну діяльність з урахуванням етнопедагогічних традицій та етнокультурних особливостей вихованців. Суттєвий внесок в розробку культурологічного підходу до формування особистості педагога зробили дослідження М.В. Ломова та інших розглядаються проблеми психологічної культури викладача, аналізуються конкретні психологічні аргументи, описані оптимальні психологічні умови, за яких процес формування особистості педагога відбувається більш успішно, розкривається роль психологічних чинників розвитку його культури. Вони становлять певний інтерес для нашого дослідження, а саме - вивчення цієї проблеми в контексті розвитку етнопедагогічної культури (ЕПК) майбутніх офіцерів. У процесі психолого-педагогічного аналізу виявлено, що не зважаючи на певний прогрес, наука поки що не дає аргументованої відповіді на багато питань, які стосуються формування культури педагога, зокрема, етнопедагогічної культури майбутнього офіцера як військового педагога і вихователя.У першому розділі “Теоретичні основи етнопедагогічної культури майбутніх офіцерів” на основі джерельної бази проаналізовано історико-педагогічні аспекти; визначено сутність, зміст та структуру етнопедагогічної культури військового педагога та можливості її розвитку у майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу, а також вивчено стан означеної проблеми в НАПВУ. У підготовці майбутніх офіцерів педагогічна культура займає особливе місце, адже вона характеризує творчу діяльність військовослужбовця як вихователя і педагога. Аналіз та узагальнення результатів досліджень інших авторів дозволяє нам дати визначення етнопедагогічної культури як складної інтегративної властивості особистості майбутнього офіцера, що характеризує собою необхідний рівень сформованості у нього загальнокультурних, військово-професійних, педагогічних та етнокультурних знань, умінь та навичок, що відповідають загальнолюдським та етнонаціональним цінностям і потребам суспільства та дозволяють організувати військово-педагогічну діяльність у відповідності до етнопедагогічних традицій та етнокультурних особливостей вихованців. На наш погляд, теоретична підготовленість військового фахівця в цьому аспекті передбачає: глибоке знання таких категорій як “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “мета виховання”, “засоби і методи виховання в народній педагогіці” і т.п.; знання прогресивних виховних традицій народу, що використовуються у виховній практиці; глибоку обізнаність з творами фольклору, знань про соціально-педагогічне, морально-етичне, естетичне, пізнавальне значення та використання кращих зразків усної народної творчості; знання памятників культури та діяльності музеїв української народної творчості; сформованість знань про науково-педагогічні основи використання матеріалів народної педагогіки у вихованні; знання критеріїв відбору етнографічних матеріалів для навчально-виховних цілей військової освіти. З метою реалізації поставлених завдань було розглянуте формування етнопедагогічної культури майбутніх військових фахівців у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу, обґрунтовані засоби розвитку етнопедагогічної культури, розроблена система виховних заходів, що сприяють підвищенню рівня етнопедагогічної культури майбутніх офіцерів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?