Розвиток етичної думки Нового часу - Реферат

бесплатно 0
4.5 64
Скептицизм як спосіб утвердження етичних ідеалів в епоху Нового часу. Етична думка представників англійської школи етики і французьких матеріалістів. Вчення про етику Б. Спінози, І. Канта, Ф. Гегеля, Л. Фейєрбаха, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, Д. Мілля.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Реферат з дисципліни «Етика і естетика» на тему: «Розвиток етичної думкиМішель Монтень (1533 - 1592) у своїх працях узагальнив моральний досвід різних епох. Монтень стверджував, що людина - частка мінливої ??дійсності і, як і інші живі істоти, підпорядкована природним закономірностям, свобода людини - у згоді з законами природи (природними законами), душа і тіло людини єдині, тому: • не можна дбати лише про благо душі; Монтень виступав проти фальшивих чеснот, які часто прикривають егоїстичні устремління людей і підпорядковують інтереси людини інтересам групи людей чи держави. Моральна людина, по Монтеню, це людина,яка: • мислить і може сумніватися ; Матеріаліст Томас Гоббс (1588 - 1679) у працях "Про свободу і необхідність", "Основи філософії" та ін. стверджував, що людина за своєю природою є злою і егоїстичною, прагне до панування над іншими людьми (Гоббс є автором тези "Людина людині вовк ").Нідерландський мислитель Бенедикт Спіноза (1632 - 1677) у своїй філософії поєднував раціоналізм і пантеїстичний містицизм. Спіноза стверджував, що в основі світу лежить єдина субстанція, або Бог. Бог пізнається людиною у двох його атрибутах: у протяжності і мисленні. Спіноза писав: "Порядок і звязок ідей той же, що порядок і звязок речей". Спіноза називав конкретні речі модусом субстанції, а свідомість індивіда - модусом мислення.Гельвецій вважав, що людина повинна стати "розумним егоїстом", суміщати егоїстичне прагнення до вигоди і благо суспільства. Завдання держави, закону і моралі - повязати інтереси індивіда і суспільства, стверджувати справедливість, викорінювати пороки. Політика спрямована на досягнення щастя людства, збігається з етикою і є основою моральності людини. Гольбах стверджував, що метою кожної істоти є самозбереження, а двигуном діяльності людини є прагнення до благополуччя. Справедливість у суспільстві досягається за допомогою розумних законів подолання несправедливих умов у суспільстві, виховання і навчання людини.Кант визначив межі пізнання. У роботі "Критика практичного розуму" він встановив непізнаваність речей самих по собі, речей у собі - ноуменів. Ноумени, впливаючи на свідомість людей, породжують явища зовнішнього емпіричного світу - "речей для нас"-феноменів. Кожна людина одночасно належить світові феноменів (як істота чуттєва) і світу ноуменів (як істота розумна). Кант виділяв імперативи: • гіпотетичні - укази, що звязують практичні цілі індивідів з умовами їх досягнення ("якщо хочеш бути шанованим, будь чесним" і т. п.).Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770 - 1831) розвивав теорію діалектики, визначив значення етики в системі суспільних відносин. Гегель розмежував поняття "мораль" і "моральність". Моральність: • збігається з мораллю суспільства на даному етапі його розвитку, є громадською природою людини; Основними моральними цінностями Гегель вважав працю і силу духу, виражену в діяльності людини. Гегель розвивав ідею Канта про моральність як подолання природньої природи індивіда.Людвіг Андреас Фейєрбах (1804 - 1872) був одним з опонентів Гегеля. Етичні проблеми Фейєрбах розглядав у роботах "Думки про смерть і безсмертя", "Сутність християнства", "Основи філософії майбутнього". Бог створив людину, а людина створила богів"), і не зводиться до механічних законів. Релігія має земні корені (гносеологія, психологія) і є ілюзорним баченням світу, а людина вклала в ідею Бога промінь з боку свого духу. Фейєрбах стверджував, що людина повинна поклонятися тільки людині ("Людина людині Бог").Етичної проблеми торкався у працях "Світ як воля і уявлення", "Про волю у природі", "Дві основні проблеми етики" та ін.. Шопенгауер вважав: • речі, дані в просторі і часі, є простими явищами; Істинна реальність (у Канта - "речі в собі"): • існує як воля ("світ як воля"); Відштовхуючись від ідей Канта, Шопенгауер стверджував, що: • в основі світобудови лежить воля; Тим, що сутність світу - воля - нерозумна і сліпа, Шопенгауер пояснював недосконалість нашого світу (він стверджував, що це - найгірший із світів).Фрідріх Вільгельм Ніцше (1844 - 1900) свої етичні думки виклав у працях: "Людське, занадто людське", "По той бік добра і зла", "До генеалогії моралі", "Так говорив Заратустра", та ін.. Він стверджував мораль через її радикальне заперечення, поставив питання про цінності моральних цінностей, зробив їх предметом філософського сумніву. Ніцше стверджував, що існує багато моралей, які можна розділити на типи. Мораль ототожнюється з абсолютною, останньою істиною. Мораль виступає від імені абсолюту, якого не існує, протистоїть природному егоїзму, властивому життю.Utilitas - користь) - переконання, що в основі моралі лежить прагнення до загального блага, користі - "найбільше щастя найбільшої кількості

План
План

1. Розвиток етичної думки Нового часу

2. Розвиток етичної думки Нового часу (представники англійської школи етики)

3. Етична думка нового часу. Етичний раціоналізм Спінози

4. Етична мораль Нового часу. Французькі матеріалісти

5. Етична система І. Канта

6. Етична концепція Ф. Гегеля

7. Моральна концепція Л. Фейєрбаха

8. Песимістична концепція А. Шопенгауера

9. Філософія Ф. Ніцше

10. Теорія утилітаризму Д. Мілля

11. Висновок.

12. Література.

1. Розвиток етичної думки Нового часу

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?