Розвиток естетичної компетентності студентів засобами образотворчого мистецтва - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 150
Розкриття сутності ціннісно-мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів естетичної компетентності студента. Ефективність використання образотворчого мистецтва у розвитку естетичної компетентності майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це спонукає освітян до пошуку її розвязання, шляхом впровадження нових форм, методів і прийомів організації навчально-виховного процесу на засадах єдності краси та доцільності. Враховуючи сучасні тенденції розвитку мистецької освіти, актуальним є подальший пошук ефективних засобів впливу на розвиток художньо-творчої активності студентів у сфері образотворчого мистецтва. Набуває актуальності питання про значення національного мистецтва, зокрема образотворчого мистецтва в розвитку естетичної компетентності, про національне начало у визначенні педагогічних засобів впливу на естетичну компетентність студентів. На це спрямована і державна освітня політика, що знайшла своє відображення в Законах України "Про освіту" (1996 р.), "Про вищу освіту" (2003 р.), Національній доктрині розвитку освіти України (2002 р.), Державній національній програмі "Освіта", Державній програмі "Вчитель" (2004 р.), Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України (2002 р.), Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва має бути зорієнтована на активний пошук інноваційних форм, методів, що сприяють не тільки навчанню учнів художньо відображати дійсність у яскравих образах, а й формуванню у них здатності до емоційно-почуттєвого сприйняття предметної дійсності, розвиток творчої декоративно-художньої індивідуальності та виховання дизайнерської культури й практичних вмінь - необхідних чинників різнобічного, ерудованого висококваліфікованого спеціаліста.Розділяючи загальне й індивідуальне у змісті компетентнісної освіти, А.Хуторський розуміє під компетенцією "сукупність взаємоповязаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів і є необхідними для того, щоб якісно продуктивно діяти"; а компетентність розглядає як "володіння людиною відповідною компетенцією, що включає особистісне ставлення до неї і предмета діяльності" [59, с. Учений підкреслює, що компетенція - це задана вимога, норма, а компетентність - набута особистісна якість, що передбачає мінімальний досвід використання компетенції. Отже, лаконічно можна сказати, що компетенція - це коло повноважень, а компетентність - властивість (обізнаність, кваліфікованість). О. Розгляд особливостей компетентнісно-орієнтованого підходу передбачає характеристику взаємозалежних понять "компетентність" та "компетенція", які незважаючи на структурну схожість, все ж не є тотожними (табл. Міжнародна комісія Ради Безпеки Європи розглядає поняття "компетентності" як ключові вміння, опорні знання, тобто індикатори знання, вміння, ставлення, які не просто підтримують, а й забезпечують досягнення успіхів у різноманітних сферах життя.На сучасному етапі реформування вищої професійної освіти важливою проблемою є підготовка вчителів образотворчого мистецтва, які покликані здійснювати естетичне виховання підростаючого покоління, навчати бачити і розуміти прекрасне у житті і мистецтві, допомагати реалізувати себе у художній творчості. Функціональний аналіз професійно-педагогічної діяльності дозволив визначити, що естетична компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва виявляється: в обізнаності у галузі образотворчого мистецтва, зокрема, володінні матеріалом з образотворчого мистецтва шкільної програми (інформаційно-пізнавальна функція); в оцінювальних підходах до вибору творів образотворчого мистецтва для педагогічної роботи, в спроможності захопити учнів живописом, прищепити їм шанобливе ставлення до українського мистецтва (орієнтаційно - вибіркова функція); у спілкуванні з учнями, побудові міжособистісних стосунків (комунікативно - регулююча функція). Художньо-естетична компетентність як інтегральна характеристика особистості заснована на взаємозвязку ціннісно-когнітивних, мотиваційних, пізнавальних і діяльнісних компонентів, на комбінації інтересів, мотивів, знань, умінь, ставлень, відношень, якостей особистості, які відображають узагальнені результати навчання в галузі мистецтва (рис. По-перше, під час спілкування особистості з художніми цінностями у перебігу загального духовного зростання учнів їх мистецькі знання, практичний досвід, ціннісні художні орієнтації мають за певних умов трансформуватися в художньо-естетичні компетентності - органічні складові життєвих компетентностей. Таке розуміння компетентності вчителя визначило логіку його становлення: студент опановує знання про майбутню педагогічну діяльність; діагностує через самопізнання та оцінку компетентних суддів особистісні якості, актуальні для майбутньої професії; включається у різні аспекти педагогічної діяльності з метою розвитку професійних вмінь і особистісних якостей, вивчення психолого-педагогічних принципів, закономірностей розвитку мистецтва, ово

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Науково-теоретичні основи естетичної компетентності студентів вищих навчальних закладів

1.1 Сутність понять "компетентність" та "естетична компетентність"

1.2 Ціннісно-мотиваційний, когнітивний та діяльнісний компоненти естетичної компетентності студентів

1.3 Художньо-естетична діяльність як основний чинник розвитку естетичної компетентності студентів

Розділ 2. Ефективність використання образотворчого мистецтва у розвитку естетичної компетентності майбутніх учителів

2.1 Стан естетичної компетентності вчителів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів

2.2 Впровадження національного компоненту у фаховій підготовці студентів як складова образотворчого мистецтва

2.3 Аналіз впливу національного компоненту образотворчого мистецтва на естетичну компетентність студентів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?