Розвиток електронної форми господарського обороту на етапі становлення - Статья

бесплатно 0
4.5 133
Передумови, що сприяли виникненню електронної форми господарського обороту та його подальшій еволюції. Впровадження механізму сучасних кредитних карток. Використання новітніх інформаційних та комунікаційних технологій. Механізм обміну інформацією.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток електронної форми господарського обороту на етапі становленняУ статті проаналізовано розвиток електронної форми господарського обороту на етапі її становлення, визначено передумови, що сприяли виникненню цього феномену та його подальшій еволюції. Однак ретроспективний аналіз доктринальних положень та законодавства провідних держав світу дає змогу з упевненістю стверджувати, що на сьогодні ані світова юридична доктрина, ані будь-яке національне законодавство не містять визначення електронної форми господарського обороту, так само як відсутні й системні дослідження цього явища. Мета статті - дослідити розвиток електронної форми господарського обороту на етапі її становлення, визначити періодизацію цього процесу та виокремити головні передумови відповідних трансформацій світового господарського порядку. Безпосередньо ж процес практичної реалізації цієї ідеї розпочався в 1960 р.: компанії American Airlines (American, AA) - один з беззаперечних лідерів світового ринку авіаперевезень - та International Business Machines (IBM) - найбільший у світі виробник компютерів і програмного забезпечення, один з найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж - створили першу у світі автоматизовану систему резервування місць на авіарейси - Semi-Automatic Business Research Environment (напівавтоматичне устаткування для комерційних досліджень; SABRE). Водночас спільний успіх AA та IBM ознаменував собою перехід до нового періоду в розвитку електронної форми господарського обороту: на зміну суто теоретичному опрацюванню окремих складових досліджуваного феномену прийшов період перших експериментальних кроків на шляху до їх широкого впровадження у сферу господарювання.Виходячи з викладеного вище, можна зробити висновок, що за досить короткий, порівняно з розвитком інших галузей економіки, проміжок часу феномен електронної форми господарського обороту пройшов шлях від зародження самої ідеї про неї до її фактичного втілення та інтеграції у світовий господарський порядок. З-поміж головних передумов, що активно сприяли цьому, необхідно назвати такі: 1) посилення, починаючи ізсередини минулого століття, впливу загальносвітових тенденцій до глобалізації та глобальної інформатизації у сфері господарювання; 2) розвиток і конвергенція інформаційних та комунікаційних технологій, що призвели до появи ІКТ; 3) поступовий перехід до розбудови економіки нового типу - інформаційної; 4) зародження та розвиток теоретичних ідей про можливість використання ІКТ у господарській діяльності; 5) поява перших компютерних систем бронювання та їх подальша трансформація в глобальні розподільні системи; 6) розробка та впровадження перших систем автоматизації фінансово-розрахункових операцій, насамперед використання механізму сучасних банківських карток; 7) запровадження інноваційних корпоративних інформаційних систем; 8) започаткування стандартизації у сфері обміну інформацією між субєктами господарювання та розробка низки національних та міжнародних стандартів у цій галузі; 9) активне використання ІКТ у банківській діяльності, на ринках фінансових послуг та цінних паперів; 10) комерціалізація мережі Інтернет; 11) розробка концепції Web 2.0. Еволюція електронної форми господарського обороту не представлена комплексним поступальним переходом від більш простого до наступного ускладненого, а являє собою єдність трансформаційних процесів у окремих сферах інформаційної економіки, що стосуються, зокрема, автоматизації господарських процесів підприємства, електронної торгівлі, електронних правочинів, електронного цифрового підпису, розробки відповідних стандартів, комерціалізації мережі Інтернет тощо. Незважаючи на уявну еклектичність, розвиток досліджених у цій роботі явищ може бути систематизований у рамках єдиного процесу становлення електронної форми господарського обороту. З огляду на все зазначене вище можна визначити такі періоди в розвитку електронної форми господарського обороту на етапі становлення: 1950-ті - початок 1960-х рр.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?