Розвиток експериментальної педагогіки в Україні у 20-30-роках ХХ століття - Автореферат

бесплатно 0
4.5 132
Аналіз сучасного стану педагогічної науки і шкільної практики. Історіографічний очерк питання становлення українського експериментального навчання. Огляд принципів соціалізації та індивідуалізації процесу навчання й виховання у педагогічному процесі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Харківський державний педагогічний університет ім. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукГлибокі соціальні, духовні й економічні зміни, що тривають сьогодні в Україні, привели до реформування системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті визначено стратегію та пріоритетні напрямки створення життєздатної системи навчання й виховання, яка б забезпечувала умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України. Отже, звернення до історичного аспекту дослідження розвитку експериментальної педагогіки в Україні у 20-30-х рр., XX ст., дозволяє віднайти в історико-педагогічному процесі раціональні шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, які можна реалізовувати в інноваційних процесах та реформації вітчизняного шкільництва. Разом з тим, узагальнений історіографічний огляд свідчить про те, що питання становлення та розвитку експериментальної педагогіки в Україні у 20-30-х рр., ХХ ст., не були предметом спеціального дослідження і залишаються недостатньо вивченими, що й зумовило вибір теми дисертації “Розвиток експериментальної педагогіки в Україні (20-30 роки ХХ століття)”. Мета дослідження - виявити особливості, зміст, форми й методи розвитку експериментальної педагогіки в Україні у 20-30-х рр., ХХ століття та вплив її ідей на стан сучасної педагогічної науки і практики.У першому розділі дисертації “Теоретичні питання експериментальної педагогіки” зясовано сутність експериментальної педагогіки, проаналізовано погляди провідних учених з питань експериментальної педагогіки, визначено основні принципи експериментальної педагогіки; розкрито особливості розвитку української експериментальної педагогіки у 20-30-х роках ХХ ст. Рішар розглядають експериментальну педагогіку як науку, що не тільки застосовує експеримент у педагогіці, а й впроваджує його результати в педагогічну практику. Виходячи з цих принципів, експериментальна педагогіка ставила питання про те, чи відповідають цілі виховання, визначені державою і товариством, загальним законам розвитку дитини, її індивідуальності та віковим стадіям розвитку підростаючого покоління і як досягти поставлених виховних завдань. Меймана та багато ін.) у дисертації зроблено висновок, що вітчизняні вчені, використовуючи термін “педологія” (наука про дітей), розкривали питання експериментальної педагогіки, тобто розробляли різноманітні методи науково-педагогічного дослідження з метою комплексного вивчення дитини і створення на основі отриманих даних нових методик для впровадження їх у педагогічну практику. Як свідчать численні публікації “Українського вісника експериментальної педагогіки та рефлексології”, “Педології”, а також часописів “Шлях освіти”, “За марксо-ленінську педагогіку” і багатьох інших науковці досліджуваного періоду вважали, що педагогіка тільки тоді може стати наукою, коли буде побудована на обєктивних методах дослідження, котрі існують в рефлексології.

План
. Основний зміст дисертаціїОсновний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора

1. Лукянова В.А., О.П. Нечаєв - у витоків експериментальної педагогіки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харків: ХХПІ, 1999. - Вип. 8. - С. 21-25.

2. Лукянова В.А. Педологія: історичний нарис і основні принципи // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. - Суми: СДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2000. - С. 126-132.

3. Лукянова В.А., І.О. Сікорський - видатний представник експериментальної педагогіки // Науково-практична конференція молодих вчених: Тези - Харків: “ОВС”, 2000. - Вип. 1. - С. 25-26.

4. Лукянова В.А. Становлення експериментальної педагогіки // Педагогіка та психологія.- Харків: ХДПУ, 2000. - Вип. 15. - С. 16-21.

5. Лукянова В.А. Співвідношення понять “експериментальна педагогіка” і “педологія” // Педагогіка та психологія. - Харків: ХДПУ, 2001. - Вип. 17.

6. Лукянова В.А. Філософськи погляди В.Лая на розвиток педагогіки // Науковий вісник. Серія “Філософія”. - Харків: ХДПУ, 2001.- Вип. 9.

7. Лукянова В.А. Теоретичні засади експериментальної педагогіки // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. - Київ - Запоріжжя, 2001. - Вип. 19. - С. 56-60.

8. Лукьянова В.А. Первый директор УНИИПА А.И.Попов // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук.пр.- Київ - Запоріжжя, 2001. Вип. 20. - С. 137-140.

9. Лукянова В.А. Педагогічні пошуки на сторінках “Українського вісника експериментальної педагогіки та рефлексології”: Зб. наук. пр. - Київ - Запоріжжя, 2001. - Вип. 21. - С. 157-161.

10. Попова О.В., Лукянова В.А. Підготовка працівників освіти на Харківщині у 20-30-ті роки ХХ століття // Вісник Житомирського педагогічного університету. - Житомир, 2000. Вип. 6. - С. 106-109.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?