Розвиток експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 168
Теоретичне обґрунтування, практична реалізація методики розвитку експериментальних умінь, навичок майбутніх учителів за рахунок інтегрованих модулів у навчальному фізичному експерименті. Підготовка майбутніх учителів фізики на засадах модульного навчання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукГоловною метою стає підготовка вчителя-вихователя, який не лише на належному рівні викладає відповідний предмет, а й, виходячи за межі власного предмета, здійснює міждисциплінарні звязки, усвідомлює фахові знання з культури і сприяє формуванню світогляду, розвиває мислення, створює умови та формує активну пізнавальну, дослідницьку діяльність у школярів та виховує позитивні риси особистості учня, націлює його на вибір майбутньої професії. Зазначене вимагає змін у звязку з його підготовкою відповідно до впровадження Закону України «Про загальну середню освіту», що передбачає необхідність внесення до навчальних планів педагогічних ВНЗ додаткових дисциплін, які забезпечують готовність педагога до роботи в різних типах навчальних закладів, у профільних класах, з учнями, які мають особливі здібності до фізики, що вивчається за профільними програмами. На фізичний експеримент покладаються наступні завдання: забезпечення якісного засвоєння інформації і формування вмінь застосування її в практичній діяльності; ознайомлення із важливими методами дослідження природи; систематизація, обробка і передача інформації; розвиток у студентів (учнів) інтересу до предмету; формування вмінь самостійної роботи і творчого відношення до справи; формування практичних умінь та навичок, підготовка до майбутньої діяльності тощо. Наш аналіз [1; 2; 4; 6; 7; 8] доводить, що зазначена проблема достатньо продуктивно може вирішитися за допомогою запровадження інтегрованих курсів, які поєднують знання та практичні уміння і навички з організації та проведення всіх видів фізичного експерименту в школі і формували б у кожного випускника педагогічного ВНЗ зі спеціальності «Фізика» дієві експериментальні уміння і навички та відповідні компетенції. Автором проводилось дослідження в аспекті виокремлення навчального обладнання у вигляді оптичної міні-лави з метою формування узагальнених експериментальних умінь і навичок майбутніх учителів з організації навчальної діяльності учнів та підвищення кваліфікації професійної підготовки учителів фізики, а також розробки методики виконання демонстрацій, фронтальних лабораторних робіт, фізичного практикуму з оптики в умовах профільного навчання фізики.У першому розділі «Теоретичні засади дослідження проблеми формування експериментальних умінь і навичок майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції» проаналізовано сучасний стан підготовки майбутніх учителів фізики, розкрита сутність компетентнісного підходу у формуванні знань, умінь і навичок у майбутніх учителів фізики в галузі шкільного фізичного експерименту, виявлено засади інтеграції експериментальних умінь і навичок у майбутніх учителів фізики. Результатами науково-теоретичного аналізу проблеми та констатувальним експериментом доведено, що на сучасному етапі система підготовки майбутніх учителів фізики і особливо в аспекті практичної (експериментальних умінь і навичок) підготовки із шкільного фізичного експерименту потребує подальшого розвитку, що може бути реалізовано через запровадження інтегрованих спецкурсів (модулів). На основі системно-структурного аналізу проблеми практичної підготовки майбутніх учителів фізики визначена модель вчителя фізики, яка поєднує усі складові і дозволяє виявити взаємозвязки між окремими складовими, де значущими є особисті якості фахівця, що розвиваються, а також сформовані професійні компетенції, що обумовлено спрямованістю спеціальних фахових дисциплін, які крім знань формують у майбутнього вчителя фізики уміння розкривати окремі поняття в узагальнюючому аспекті, створюють умови для розвитку умінь з технології, методики і техніки різних видів ШФЕ, розвивають навчальні уміння й уміння грамотно будувати графіки, виконувати малюнки, користуватися літературою, використовувати ТЗН, ІКТ, розвивають уміння робити аналіз (самоаналіз) навчальної діяльності та створення умов розвитку діалектичного, логічного, образно творчого мислення учнів. З урахуванням компетентнісного підходу з досліджувальної проблеми встановлено, що у процесі підготовки майбутніх учителів фізики заслуговують на увагу різні складові його компетенцій: 1) компетенція в галузі обладнання шкільного кабінету фізики; 2) компетенція в галузі демонстраційного експерименту; 3) компетенція в галузі шкільного фізичного експерименту, виконуваного самостійно учнями (види, організація, проектування, реалізація, оцінка тощо); 4) компетенція щодо організації та керування навчальною діяльністю учнів у процесі спостережень та виконання досліджень; 5) компетенція в галузі правил техніки безпеки та охорони праці.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?