Розвиток економіки регіону в умовах реформування податкового механізму - Автореферат

бесплатно 0
4.5 133
Створення цілісної концепції регіональної економічної політики країни. Інфраструктурне та інформаційне забезпечення податкової системи. Розширення бази оподаткування у Львівській області. Вивчення фіскальних та стимулюючих функцій податкового механізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬНауковий керівникдоктор економічних наук, професор Бєлєнький Петро Юхимович, Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу Офіційні опоненти:доктор економічних наук, професор Мороз Анатолій Миколайович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри кандидат економічних наук Кардаш Вікторія Іванівна, Інститут регіональних досліджень НАН України, старший науковий співробітник. Захист відбудеться 10 грудня 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м.Вирішення проблем зростання рівня соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення рівня життя населення є неможливим без створення цілісної концепції регіональної економічної політики, яка б враховувала сучасні зміни у податковому механізмі, адекватні новим умовам політики державних видатків і міжбюджетних відносин. Без цього неможливо здійснити прогресивні зрушення в економічній і соціальній сферах, забезпечити зростання якості життя як у регіонах, так і у державі в цілому. Проблеми розвитку податкового механізму стали предметом досліджень багатьох науковців Л.Абалкіна, В.Андрущенка, О.Барановського, С.Буковинського, О.Василика, Т.Вахненко, В.Вишневського, А.Гальчинського, В.Геєця, А.Гриценка, А.Даниленка, Л.Данилової, А.Ілларіонова, Б.Кваснюка, І.Лукінова, С.Льовочкіна, Д.Полозенка, І.Розпутенка, І.Сала, С.Слухая, А.Соколовської, В.Суторміної, Л.Шаблистої, С.Юрія та інших. Тому виникає протиріччя між необхідністю максимального збору податків у державний бюджет і недостатністю бюджетних коштів для створення відповідних умов для розвитку економіки у регіонах. Серед цих питань слід назвати такі: чи створює податковий механізм, який постійно реформується, фінансові передумови для виконання регіональними органами влади і органами місцевого самоврядування своїх функцій щодо розвитку економіки; чи всі регіони знаходяться у рівних умовах щодо використання податкових можливостей, тобто чи реалізується, так званий, принцип “територіальної справедливості”; чи використовуються можливості розширення бази оподаткування у регіонах; чи достатнє інфраструктурне та інформаційне забезпечення податкової системи на регіональному рівні.На підставі визначення спрямованості регіональної податкової політики було окреслено основні її цілі, до яких, зокрема, відносяться: зближення рівнів соціально-економічного розвитку; підтримка вітчизняного виробника: сприяння активізації інвестиційних ресурсів; забезпечення територіальної справедливості, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування та забезпечення їх фінансової самостійності. На базі ретроспективного аналізу розвитку систем оподаткування в різних країнах світу обґрунтовані напрями вдосконалення податкової системи України, визначено, що діяльність органів регіональної влади і місцевого самоврядування у сфері податків повинна відповідати загальнодержавним критеріям оптимального оподаткування, а також основним пріоритетним напрямам, спрямованим на розвиток економіки, забезпечення соціального захисту та підвищення життєвого рівня населення. Поєднання цілей та принципів регіональної податкової політики дасть можливість вирішити певний ряд завдань, які спрямовані на створення правової бази для реалізації регіональної податкової політики, встановлення на основі обєктивних критеріїв переліку регіонів, які потребують фінансової допомоги з боку держави, залучення значної кількості коштів, основним джерелом яких є податки, використання податкових інструментів, які б стимулювали соціально-економічний розвиток регіонів, забезпечення фінансової стійкості регіонів. Для сталого, соціального, економічно-збалансованого розвитку будь-якого регіону важливим є забезпечення такої системи оподаткування, за якої з регіону вилучалася тільки “лишки” грошей, щоб планові податкові надходження відповідали його податкоспроможності, яка залежить від соціально-економічних особливостей регіону та формується під впливом обєктивних і субєктивних, внутрішніх і зовнішніх факторів. Автором визначено, що вдосконалення податкової системи як дієвого важеля для вирішення багатьох завдань збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів полягає у підвищенні ролі регіонального і місцевого оподаткування; впровадженні територіального і галузево-диференційованого підходу до оподаткування регіонів, галузей і підприємств з врахуванням їхнього стану “стійкості” чи конкурентоспроможності в певний момент, їхнього рейтингу у країні; реалізації концепції “територіальної справедливості”.У сьогоднішніх умовах регіональна політика стає вагомим інструментом просторового регулювання соціально-економічного розвитку, особливо в тих сферах, де дія ринкових важелів обмежена.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?