Розвиток економічного механізму іноземного інвестування АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 113
Дослідження й уточнення сформованих підходів до економічної сутності та різновидів інвестицій. Удосконалення державної підтримки сільськогосподарської галузі з метою формування сприятливого інвестиційного клімату і залучення іноземних інвестицій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Макаренко Петро Миколайович, Дніпропетровський державний аграрний університет, завідувач кафедри аграрного бізнесу. Захист відбудеться 22 квітня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м.Про те, на сьогодні їх обсяг та рівень ефективності залишаються вкрай недостатніми через наявність цілої низки чинників: нестабільності законодавчої бази, відсутності належного захисту інвесторів та недостатності прибутковості інвестицій. Країни які отримують іноземні інвестиції, можуть мати вагомі економічні результати від їх вкладення за наявності відповідного механізму використання. Саме тому дослідження можливостей подальшого залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України та їх ефективного використання, а також розробка відповідного механізму реалізації цих можливостей є невідкладними завданнями, які вимагають вирішення. В умовах погіршення матеріальної бази аграрних підприємств, високих трудових та матеріальних витрат, недосконалості виробничих звязків, економічної слабкості країни загалом проблема залучення іноземних інвестицій до сільськогосподарського виробництва набуває особливої ваги. Потрібно зазначити, що останнім часом у сфері досліджень впливу іноземних інвестицій на розвиток економіки країни-одержувача проведено чимало досліджень й опубліковано значну кількість наукових праць, що стосуються як загальних тенденцій розвитку глобалізації й ролі в них міжнародних інвестицій, так і основних напрямів інвестиційної діяльності та особливостей її національного, регіонального регулювання, їх впливу на окремі галузі та всю економіку загалом.У першому розділі “Теоретико-методологічні основи іноземного інвестування АПК” встановлено, що інвестиції слід розглядати як вкладення реальних і фінансових активів у виробничу, підприємницьку й іншу діяльність з метою організації і розширення виробництва, робіт, послуг та одержання прибутку (доходу) чи інших соціально значущих результатів. Політика залучення іноземних інвестицій має включати: - системний аналіз результатів соціально-економічного розвитку, висновки, що передують прийняттю рішень по залученню іноземних інвестицій; Основними завданнями в галузі ефективного залучення іноземних інвестицій повинні стати: - розробка науковообґрунтованої і практично корисної політики залучення іноземних інвестицій, що має бути однією зі складових елементів системи державної економічної політики; удосконалення системи державного регулювання іноземних інвестицій, що дає змогу забезпечити їх залучення й ефективне освоєння та, в підсумку, вихід України з кризи, стабілізацію її економічного становища і подальшого розвитку законодавчих і нормативних правових актів, спрямованих на створення системи страхування інвестицій в Україні. Основними ознаками міжнародних сільськогосподарських торгово-економічних відносин є такі явища і процеси: в основі міжнародних сільськогосподарських торгово-економічних відносин лежать поділ праці та міжнародний обмін, множинність економічно відособлених учасників відносин, більш повно діють закони попиту і вільного ціноутворення; через великі обсяги і асортимент сільгосптоварів і послуг, що обертаються на міжнародному ринку конкуренція тут є більш жорсткою ніж внутрішньонаціональна; безліч потоків сільськогосподарської продукції між країнами, що формують світові сільськогосподарські товарні ринки; функціонує світовий сільськогосподарський фінансовий ринок; виникнення і розвиток міждержавних потоків сільськогосподарської робочої сили; зростання ролі інформаційного забезпечення й інтелектуальної власності; наявність власної інфраструктури, спеціальні інститути, як загальносвітового (СОТ, Міжнародна торговельна палата, Всесвітній банк, Міжнародний валютний фонд тощо.), так і регіонального значення (Єврокомісія, ЄБРР і т.п.), схильність до монополізації, як у частині концентрації виробництва і збуту приватними підприємницькими структурами (наприклад, створення і діяльність ТНК), так і в результаті дво-та багатосторонніх угод і союзів між найбільшими постачальниками деяких видів продукції; залежність від міжнародного, регіонального, державного втручання, регулювання (виявляється в міждержавних економічних, торгових, кредитних, валютних, митних і платіжних угодах і союзах); вплив результатів внутрішньодержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в окремій країні.Інвестиціями слід вважати вкладення реальних і фінансових активів у виробничу, підприємницьку й іншу діяльність з метою організації і розширення виробництва, робіт, послуг та одержання прибутку (доходу) або інших соціально значущих результатів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?