Розвиток економічного механізму екологічного менеджменту регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 123
Поглиблення теоретико-методичних засад формування і розвитку економічного механізму екологічного менеджменту на регіональному рівні. Розробка практичних рекомендацій щодо зменшення деструктивного впливу шкідливих викидів на навколишнє природне середовище.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукАнотація менеджмент економіка екологічний регіон Розвиток економічного механізму екологічного менеджменту регіону. У роботі розглянуто трансформацію поглядів на нормативно-методичні засади ЕМЕМ регіону при переході України до сталого розвитку; проаналізований зарубіжний досвід впровадження систем екоменеджменту; визначені основні напрямки удосконалення системи фінансового забезпечення природоохоронної діяльності з метою досягнення найбільш ефективної форми організації економічного механізму екологічного менеджменту регіону.У цілому створений в Україні економічний механізм екологічного менеджменту перебуває у стадії становлення, причому окремі його підсистеми та елементи мають різні ступені розвитку та практичної реалізації. Тому особливої актуальності сьогодні набувають наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення існуючого економічного механізму екологічного менеджменту в Україні. Особливо це стосується комплексних напрацювань із теорії, методології і практики формування економічного механізму екологічного менеджменту, орієнтованого на параметри та критерії сталого розвитку регіонів, в умовах поширення глобалізаційних процесів. Головна ідея дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі узагальнення науково-методичних напрацювань, практичного досвіду та системного дослідження економічного механізму екологічного менеджменту регіону обґрунтувати напрямки вдосконалення процесу його формування та розвитку згідно із завданнями державної екологічної політики України. У дисертаційній роботі були використані такі загальнонаукові методи дослідження, як спостереження та узагальнення (для систематизації організаційно-економічних показників діяльності підприємств), аналізу і синтезу (для виявлення пріоритетних чинників екологізації виробництва за ефективної системи екологічного менеджменту), метод історизму (для аналізу становлення сучасної системи організаційно-економічних механізмів та інститутів міжнародної системи екологічного менеджменту), статистичний (для вивчення екологічної ситуації в Дніпропетровському регіоні), англомеративний метод Уорда (для критеріальної класифікації підприємств за ступенем забруднення), моделювання і прогнозування (для визначення основних напрямів і шляхів удосконалення системи фінансування природоохоронної діяльності в регіоні).У першому розділі “Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту регіону в ринкових умовах” розкрито сутність та зміст екологічного менеджменту регіону в стратегії сталого розвитку України; досліджена структура формування компонентів екологічного менеджменту регіону; сформовані концептуальні положення екологічного менеджменту регіону, які є головною часткою сучасної економіко-екологічної доктрини розвитку держави. Виходячи з функцій господарського механізму та використовуючи системний підхід, економічний механізм екологічного менеджменту можна визначити як систему форм, методів та інструментів використання економічних законів, розвязання економічних протиріч, реалізацію відносин власності, формування системи потреб, створення системи стимулів і погодження економічних інтересів субєктів господарювання. Доведено, що саме економічний механізм екологічного менеджменту, інструментами реалізації якого виступають екологічні платежі, екологічне оподаткування, фінансові ресурси підприємств, штрафи та санкції за порушення екологічного законодавства, екологічне страхування та екологічний аудит, стимулювання природоохоронної діяльності з боку держави дозволяє ефективно реалізовувати екологічну політику в регіоні. Таким чином, перехід України до сталого розвитку потребує розроблення законодавчої бази з урахуванням усієї сукупності компонентів економічного механізму екологічного менеджменту та подальшого удосконалення звязків між підприємствами регіону і навколишнім середовищем для підтримки мотиваційної бази екологічної політики на державному та регіональному рівнях. Зясовано, що застосування пільгового кредитування, пільгових тарифів податків на капітальні витрати природоохоронного призначення, застосування механізму економічного стимулювання підприємств до зниження деструктивного впливу на навколишнє середовище, розроблення природоохоронної стратегії регіонів, залежно від цілей та завдань, які вони перед собою ставлять, запровадження регіональних комплексних програм екологічного менеджменту ефективно впливає на формування та розвиток економічного механізму екологічного менеджменту.У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні положення та методологічні і методичні підходи до використання економічного механізму екологічного менеджменту з метою підвищення ефективності захисту навколишнього природного середовища.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?