Розвиток економічної науки в Київському університеті (ХІХ – початок ХХ ст.) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 138
Розкриття соціально-економічних умов розвитку економічної теорії в ХІХ – на початку ХХ століття та їх специфіки в Україні. Дослідження внеску учених Київського університету у формування наукових засад української політекономічної школи маржиналізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЗрозуміло, що вивчення, узагальнення та використання наукових здобутків видатних співвітчизників, викладачів та професорів Київського університету, як і інших університетів України, становить значний інтерес для науки. Але до цього часу не маємо праць, в яких би з нових теоретико-методологічних позицій аналізувалась історія розвитку економічної науки в університетах, зокрема Київському, в період ХІХ - початку ХХ ст. Дане дослідження тісно пов”язане з планами науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії (секція економічної історії та історії економічних учень) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є складовою комплексної теми науково-дослідних робіт № 01 БФ 040-01 “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень”, де здобувачем розроблено розділ “Погляди вчених-економістів Київського університету на проблеми становлення і розвитку ринкового господарства в Україні у середині ХІХ - на початку ХХ ст. та їх значення для сучасного перехідного періоду”. Мета і завдання дослідження - проаналізувати економічні погляди вчених Київського університету ХІХ - початку ХХ ст. в їх еволюційному розвитку, у синтезі макро-та мікроекономічного підходів і наробок дослідників історії економічної думки; розкрити головні напрямки у дослідженнях університетських вчених, їх взаємозв”язок з розвитком загальних економічних вчень, їхнього внеску у вітчизняну та світову науку; показати стан і особливості викладання економічних наук в університеті, з”ясувати значення спадщини вчених університету для сучасної науки та економіки України. У дисертаційному дослідженні вперше зроблено спробу повноцінно висвітлити історію заснування кафедри політичної економії та статистики в Київському університеті, охарактеризувати основні етапи її розвитку, розкрити погляди вчених-економістів Київського університету на актуальні питання політичної економії, подати комплексне дослідження тогочасних розробок з основних економічних проблем.У першому розділі - “Розвиток економічної теорії та особливості її викладання в Київському університеті” - розкрито процес та загальні тенденції розвитку економічної теорії у ХІХ ст. і зясовано стан та специфіку її викладання в Київському університеті. Розділ, насамперед, містить огляд літератури за період 1860-2002 рр., в якій тією чи іншою мірою розглянуті питання, повязані з дослідженням та викладанням економічних наук (політичної економії, статистики, фінансів, економічної історії та ін.) в Імператорському університеті св. ХІХ ст. традиція історіографічного аналізу розвитку наук в українських університетах була втрачена. 2) радикальна зміна викладу змісту історії економічної думки та економічної історії порівняно з радянським періодом 20-80-х рр. повязана з критичним осмисленням та переосмисленням попереднього розвитку економіки, політики і науки; Показано, що на час відкриття університету (1834 р.), підготовленого всім перебігом соціально-економічного і культурного розвитку України, на теренах імперії вже функціонувало шість університетів (Московський, Казанський, Харківський, Дерптський (Тартуський), Віленський (закритий у 1832 р.), Петербурзький).У дисертаційній роботі проаналізовано доробок учених-економістів Київського університету ХІХ - початку ХХ століття з нових теоретико-методологічних позицій, сформованих у період радикальних перетворень постсоціалістичної економіки, та зясовано значення наукової спадщини університетських вчених для сучасної економічної науки і практики господарювання. Проведене дисертаційне дослідження дозволило обґрунтувати наступні висновки: Складні соціально-економічні та політичні умови розвитку України, зміни умов економічного життя протягом ХІХ - початку ХХ ст. значною мірою впливали на формування і розвиток основних напрямів тогочасної економічної думки, характер її еволюції, дослідження і викладання цих проблем вченими Київського університету. Підготовка та здійснення великих економічних реформ сприяли пожвавленню наукових досліджень та викладанню в університеті. Дослідження та викладання економічних наук, насамперед, політичної економії у Київському університеті велись з урахуванням нерозривного звязку позитивної і нормативної економічної теорії, її макро-і мікрорівнів. У Київському університеті політична економія була представлена різними її напрямами - в основному, класичним, меншою мірою - історичним, неокласичним.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?