Розвиток еколого-педагогічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Сутнісний зміст та структура еколого-педагогічної культури вчителя. Обґрунтування моделі еколого-педагогічної культури вчителя, розробка критеріїв її сформованості та реальний стан проблеми її розвитку в системі післядипломної педагогічної освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИРобота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України. Дробноход Микола Іванович, Міжрегіональна академія управління персоналом, кафедра екології та педагогіки, завідувач. Скрипник Марина Іванівна, Київський університет туризму, економіки і права, науковий відділ, завідувач, доцент кафедри педагогіки і психології. Захист відбудеться 8 жовтня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м.Тому потребує уточнення сутність феноменів „екологічна культура” та „еколого-педагогічна культура вчителя”, умови їх становлення та розвитку в системі післядипломної педагогічної освіти. Водночас вивчення теорії і практики еколого-педагогічної підготовки показало, що на сьогодні практично відсутні дослідження, предметом яких було б теоретичне обґрунтування та апробація змісту, організаційних форм, методів та психолого-педагогічних умов розвитку еколого-педагогічної культури вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти. Таким чином, зростання актуальності проблеми розвитку еколого-педагогічної культури вчителів в умовах зміни парадигми екологічної освіти, а також недостатнє її висвітлення в теорії і практиці післядипломної педагогічної освіти, обєктивна необхідність розвязати протиріччя між вимогами до еколого-педагогічної підготовки вчителів і реальною практикою її здійснення в системі підвищення кваліфікації визначили актуальність і вибір теми дисертаційного дослідження „Розвиток еколого-педагогічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти”. Обєктом дослідження вибрано еколого-педагогічну культуру вчителя, а предметом - зміст, форми, методи забезпечення розвитку еколого-педагогічної культури вчителів у процесі підвищення кваліфікації. Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність розвитку еколого-педагогічної культури вчителя в процесі підвищення кваліфікації забезпечуватиметься завдяки: наявності моделі еколого-педагогічної культури вчителя, яка б стала основою для діагностики рівнів її сформованості; розробці педагогічної технології розвитку еколого-педагогічної культури з урахуванням потреб та запитів вчителів щодо еколого-педагогічної підготовки; спрямування змісту, форм і методів цієї підготовки на розвиток екологічної самодетермінації та внутрішньої мотивації еколого-педагогічної діяльності.У першому розділі дослідження „Еколого-педагогічна культура вчителя як наукова проблема” розглянуто теоретичні підходи до еколого-педагогічної культури в сучасних наукових джерелах та літературі, особливості еколого-педагогічної культури вчителя в контексті його професійної діяльності, а також стан проблеми в системі післядипломної педагогічної освіти. Оптимальне поєднання цих компонентів, у межах чого активізується духовний звязок педагога із світом природи та відповідна проекція його на професійну діяльність, і забезпечує розвиток еколого-педагогічної культури вчителя. Незавершеність розробки проблем змісту еколого-педагогічної культури як складової його професійної діяльності у теоретико-методологічному аспекті, недостатнє виявлення соціокультурних, морально-духовних факторів, що детермінують потребу формування і розвитку еколого-педагогічної культури вчителя як соціального замовлення сьогодення, показали необхідність розробки моделі та змістовно-процесуальних характеристик розвитку еколого-педагогічної культури вчителя. У другому розділі „Шляхи розвитку еколого-педагогічної культури вчителя в системі підвищення кваліфікації” описана модель еколого-педагогічної культури вчителя, розглянуто організаційно-методичне забезпечення розвитку еколого-педагогічної культури вчителя в процесі підвищення кваліфікації, а також здійснено аналіз результатів формуючого експерименту. Це дало підстави обгрунтувати методичні рекомендації щодо врахування організаційно-методичних факторів розвитку еколого-педагогіної культури вчителя, а саме: наукове обгрунтування змісту еколого-педагогічної підготовки вчителя відповідно до моделі його еколого-педагогічної культури; диференціація змісту еколого-педагогічної підготовки в залежності від рівнів сформованості еколого-педагогічної культури вчителів; поєднання колективної та індивідуальної форм роботи; активізація пізнавальної діяльності слухачів через застосування активних та інтерактивних форм навчання; наближення навчання до реальних ситуацій еколого-педагогічної діяльності; спряжений розвиток еколого-педагогічної та екологічної культури вчителя; поєднання діагностичної та корекційної роботи, створення сприятливого психолого-педагогічного клімату для розвитку еколого-педагогічної культури вчителя, вищий рівень якої визначається розробленою нами моделлю.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОсновний зміст роботи відображено в таких публікаціях

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?