Розвиток екологічної освіти в середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття - Автореферат

бесплатно 0
4.5 172
Соціально-історичні передумови появи екологічної освіти як галузі педагогічної теорії і практики. Еволюція світоглядних уявлень британців про природу. Шляхи реалізації екологічної освіти у навчально-виховному процесі в середній школі Великобританії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет імені Тараса ШевченкаРобота виконана в Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Червонецький Володимир Вячеславович, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, доцент кафедри педагогіки Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Макарчук Микола Юхимович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, директор Інституту фізіології імені академіка Петра Богача кандидат педагогічних наук, доцент Уварова Ганна Шевкетівна, Коледж економіки, права та інформаційних технологій вищого навчального закладу “Університет економіки та права “КРОК”, директор коледжу Захист відбудеться 20 лютого 2004р. О 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.16 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м.Відповідно активізується законотворчий процес: приймаються закони і постанови, спрямовані на розвиток цієї галузі педагогічної теорії і практики, створюються національні концепції екологічної освіти. Локк у книзі “Думки про виховання” розкриває принципи природо-і культуровідповідності виховання і формулює правила природовідповідного виховання підростаючої особистості. Редді, директор “нової школи” в Абботсгольмі, намагається реалізувати теоретичні положення класиків англійської педагогіки про природовідповідність навчання і виховання в практичній педагогічній діяльності, започатковує вивчення школярами природних явищ і процесів, заохочує учнів до дослідження і спілкування з довкіллям. Він вважав, що розуміння учнями законів і явищ природи має бути обовязковим атрибутом будь-якої освіти й одним з критеріїв освіченості людини, у чому його підтримували відомі вчені Т. Педагог визначає любов до довкілля як першу ознаку та критерій розумових здібностей, любов є базисом для наукового пізнання світу за умови, коли вчитель викликає і розвиває її.У першому розділі “Соціально-історичні передумови розвитку екологічної освіти у Великій Британії” на підставі історико-ретроспективного аналізу генезису екологічних проблем, природоперетворювальної діяльності людини та еволюції світоглядних уявлень народів Британських островів про довкілля як соціально-культурну засаду екологічної освіти розкриваються етапи її становлення і визначаються напрямки розвитку. Дослідженням встановлено, що загальні тенденції формування нової галузі педагогіки полягають у соціально-історичній обумовленості екологічної освіти суспільства і молоді внаслідок погіршення екологічного становища біосфери та пошуків шляхів його поліпшення; у прогресуючих протиріччях між збереженими народною культурою традиціями шанобливого ставлення до природи та споживацьким ставленням до неї у реальному житті; у поєднанні в часі світових освітньої та екологічної криз у середині ХХ ст.; в активізації світового екологічного руху в 1960-1980 рр. внаслідок глобалізації екологічних проблем. Національна специфіка розвитку екологічної освіти в 1960-1970 рр. у Великій Британії обумовлювалася обєктивними соціально-економічними чинниками: втратою колоній (постачальників природних ресурсів) і скороченням власних запасів сировини; різким зростанням рівня забруднення довкілля; кризою національної системи освіти; суттєвим розривом між теоретичною і практичною педагогікою у Великій Британії; відсутністю єдиного навчального плану для середніх шкіл та їх багатотиповістю. У другому розділі „Теоретико-практичні основи екологічної освіти в середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття” охарактеризовано основні джерела екологічної освіти, розкрито її теоретичні засади (закони, принципи, мету і завдання), проаналізовано її зміст та педагогічні технології, узагальнено досвід неформальної екологічної освіти школярів. Британські вчителі розглядають екологічну освіту як єдність трьох повязаних між собою компонентів: освіта про довкілля (знання), освіта для довкілля (цінності, ставлення, поведінка), освіта в довкіллі і через довкілля (у цьому випадку природа виступає засобом навчання).Екологічна освіта у Великій Британії виникла внаслідок пошуків ефективних шляхів подолання екологічних проблем. Вважаючи освітню діяльність найбільш переспективною в екологічно доцільному регулюванні взаємин людини з довкіллям, британський уряд і громадськість підтримали ідею щодо активного розвитку екологічної освіти, надавши їй пріоритетного значення.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?