Розвиток ефективних організаційних форм діяльності торговельних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 144
Засади спеціалізації торговельних підприємств, тенденції розвитку та розміщення підприємств торгівлі. Суть і економічне значення розвитку підприємств роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, вплив різних чинників на ефективність їх функціонування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук розвиток ефективних організаційних форм діяльності торговельних підприємств Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами Робота виконана у Львівській комерційній академії Укоопспілки на кафедрі економічної теорії. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцентПроте теоретичні основи і методичні засади трансформації організаційної та функціональної структури роздрібної торгівлі будівельними матеріалами не розроблені, не визначеними залишаються методологічні підходи формування адекватної моделі роздрібної мережі. Як наслідок мережа роздрібних підприємств торгівлі будівельними матеріалами розвивається стихійно, неузгоджено з поселенською структурою, потребами ринку, низькою є ефективність їх функціонування та якість обслуговування. Все це обєктивно вимагає ґрунтовного вивчення нових тенденцій і процесів розвитку роздрібної торговельної мережі будівельних матеріалів і розроблення нових теоретико-методичних підходів до її розвитку й ефективного функціонування. Необхідність обґрунтування шляхів розвитку роздрібної торговельної мережі, практична потреба в розробленні нової моделі підприємств роздрібної торгівлі будівельними матеріалами ринкового типу, вимога підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств та їх інвестиційної привабливості на ринку, відсутність теоретико-методологічних та організаційно-методичних розробок з означених питань зумовлює актуальність і вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання, структуру та основні напрями дослідження. підходи щодо визначення відмінностей наявної структури й основних параметрів підприємств роздрібної торгівлі будівельними матеріалами від загальноприйнятих з урахуванням нових сегментів: роздрібна мережа осіб-підприємців, мережа зарубіжних будівельних фірм і юридичних осіб, електронна торгівля, що дозволило побудувати сучасну структурну модель торгівлі будівельними матеріалами, уточнити масштаби роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, показники діяльності торговельних підприємств і оцінити тенденції розвитку;У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, формулюються мета і завдання дисертаційної роботи, вказується її звязок з науковими програмами, темами, практичне значення отриманих результатів.У другому розділі “Аналіз і оцінка ефективності організаційних форм діяльності підприємств торгівлі будівельними матеріалами” обґрунтовано методичні підходи до оцінки ефективності організаційних форм діяльності роздрібних підприємств торгівлі будівельними матеріалами; проаналізовано процеси спеціалізації і типізації торговельних підприємств та зроблено оцінку чинників впливу на ефективність діяльності цих підприємств. Виявлено, що протягом 1995-2007 років роздрібний товарооборот підприємств торгівлі будівельними матеріалами у діючих цінах збільшився на 6,3 млрд грн або у 44,9 раза, основний його приріст був досягнутий за рахунок зростання цін на будівельні матеріали. Аналіз динаміки розвитку роздрібної торгівлі будівельними матеріалами за допомогою комбінаційного групування таких показників, як частка регіону в роздрібному товарообороті будівельних матеріалів та обсяг роздрібного товарообороту будівельних матеріалів у середньому в розрахунку на 10000 осіб (табл.1) дає підстави стверджувати, що розвиток досліджуваної сфери є нерівномірний. Доведено, що найбільша частка в роздрібному товарообороті будівельних матеріалів (8,74%) та середній обсяг роздрібного товарообороту будівельних матеріалів у розрахунку на 10000 осіб (7,87 млн грн) припадає на Львівську область. Найменша частка в роздрібному товарообороті будівельних матеріалів (1,41%) та найменший обсяг роздрібного товарообороту будівельних матеріалів у розрахунку на 10000 осіб (2,04 млн грн) були зафіксовані у Сумській області.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?