Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міста - Автореферат

бесплатно 0
4.5 181
Загальне поняття та структура духовної культури вчителя, специфіка її розвитку в сучасних соціокультурних умовах. Розробка та експериментальна перевірка моделі системи методичної роботи закладів міста з розвитку духовної культури особистості вчителя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МІСТАРобота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник - заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор Шевченко Галина Павлівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри педагогіки (м. Офіційні опоненти: - доктор педагогічних наук, професор Сущенко Тетяна Іванівна, Запорізький обласний інститут післядипломної освіти вчителів, завідувач кафедри педагогічної майстерності; Захист відбудеться 18 червня 2004 року о 9 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м.Сучасній школі сьогодні потрібен учитель, який би не тільки міг оновлювати й удосконалювати зміст своєї діяльності, але й являв собою взірець високої духовності, духовної культури. Особистісний духовний розвиток учителя здійснюється протягом усієї його педагогічної діяльності, у процесі органічної єдності педагогічного колективу школи, органів управління0 освітою, методичних служб закладів освіти. Державна програма “Учитель” особливо акцентує увагу на значущості методичних служб у розвитку професійної майстерності, творчого потенціалу, загальної та духовної культури сучасного вчителя. Актуальність проблеми розвитку духовної культури вчителя в сучасних соціокультурних умовах, організаційно-педагогічна значущість діяльності методичних служб закладів освіти, зокрема системи методичної роботи закладів освіти міста, недостатня розробленість проблеми в теорії і практиці й обумовили вибір теми дисертаційного дослідження “Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міста”. Методологічну і теоретичну основи дослідження становлять філософські положення про системний підхід як методологічний спосіб пізнання (В.Афанасьєв, І.Блауберг, В.Садовський, Е.Юдін); особистісно-діяльнісний підхід до розвитку особистості (Л.Виготський, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн); культурологічний підхід до розвитку особистості як субєкта культури, її культурного буття та співбуття (М.Бахтін, В.Біблер, Є.Бондаревська, Г.Батищев, Н.Крилова, М.Мамардашвілі); синергетичний підхід в освітній теорії та практиці (М.Богуславський, О.Князєва, С.Кульневич, В.Кушнір, В.Лутай та ін.); філософсько-релігійні положення про духовність як атрибутивну характеристику особистості (М.Бердяєв, В.Зеньковський, В.Соловйов, С.Франк); сучасні концепції духовності та духовної культури особистості (Л.Буєва, М.Каган, А.Комарова, Т.Костіна, С.Кримський, С.Пролєєв, В.Сагатовський, П.Симонов); психологічні теорії духовного розвитку особистості (В.Зінченко, В.Знаков, Е.Помиткін, В.Пономаренко, Ж.Юзвак); концептуальні положення теорії та практики формування духовної культури особистості вчителя (К.Артамонова, Б.Вульфов, І.Зязюн, В.Кушнір, В.Шадриков, Г.Шевченко); теоретичні і практичні положення щодо організації методичної роботи закладів освіти в сучасних умовах (Г.Данилова, І.Жерносек, Ю.Конаржевський, П.Худомінський); акмеологічні теорії розвитку професіоналізму вчителя (А.Деркач, Н.Кузьміна, В.Сластьонін, М.Станкін); сучасні положення андрагогіки як науки про освіту дорослих (С.Вершловський, С.Змєєв, Ю.Кулюткін, Е.Степанова, Г.Сухобська), нормативні документи щодо організації системи освіти в Україні (Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст., Державна національна програма „Освіта” (Україна XXI століття), Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”).У першому розділі „Теоретико-методологічні основи діяльності методичної служби закладів освіти з розвитку духовної культури сучасного вчителя” розкрито історико-педагогічний аспект проблеми, сутність та сучасні підходи до розвитку духовної культури вчителя, особливості організації методичної роботи в закладах освіти в сучасних соціокультурних умовах. Поняття “культура”, “духовність, “духовна культура” виступають важливими елементами сучасного науково-педагогічного дискурсу. Психологія духовності дозволяє визначити наступні методологічні засади щодо дослідження питань розвитку духовної культури учителя: а) розвиток духовності не може розглядатися як пасивний процес, важливим постає власне творчий початок самої індивідуальності; б) смислова сфера особистості безпосередньо включена в розвиток духовності; в) важливе значення має психофізіологія мотивації, потребнісно-мотиваційна основа розвитку духовної культури особистості; г) могутньої сили набуває саморозвиток, спрямовуюча сила творчого потенціалу особистості.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?