Розвиток дошкільної освіти у США - Автореферат

бесплатно 0
4.5 60
Розвиток теорії американської дошкільної освіти, визначення її концептуальних засад. Тенденції розвитку дошкільної освіти у США та Україні в контексті глобалізації міжнародного освітнього простору. Практика вітчизняних дошкільних навчальних закладів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Робота виконана у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Рогальська Інна Петрівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м.Закладена в сучасних державних документах (Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Базовий компонент дошкільної освіти, концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року) методологія освіти надає пріоритетності високодуховній особистості, її життєвому самовизначенню, самореалізації, життєтворчості і, відповідно, апелює до сучасної особистісно зорієнтованої парадигми освіти. Сучасний стан дошкільної освіти та історію її розвитку висвітлюють Е. Однак європейський вибір України актуалізував необхідність реформування та впровадження інноваційних технологій дошкільної освіти в Україні на підставі вивчення й адаптації зарубіжного досвіду до національних реалій. Проблемі вивчення зарубіжної освіти та освіти США присвятили свої наукові роботи Н. Теоретичні: вивчення, узагальнення, систематизація психолого-педагогічної літератури зарубіжних та вітчизняних першоджерел з теми дослідження для зясування стану опрацювання проблеми, визначення базових підходів до порушення питання, упорядкування матеріалу та забезпечення логіки його викладу; синтез, абстрагування, аналогія для розгляду розвитку теоретичних питань дошкільної освіти та обґрунтування категорійно-поняттєвого апарату, формування висновків та пропозицій; історіографічний і ретроспективний аналіз для зясування історичних особливостей розвитку теорії та практики дошкільної освіти США, ознайомлення з нормативно-правовою та законодавчою базою, яка забезпечує ефективність її функціонування; порівняльний аналіз, який дозволив порівнювати і зіставляти тенденції розвитку американської і вітчизняної дошкільної освіти, а також підходи до організації педагогічного процесу в дошкільних навчальних закладах США і України; структурний аналіз, що забезпечив розгляд педагогічного процесу в американських і українських дошкільних закладах на основі системотвірних компонентів; метод аналізу документації (освітніх програм, планів педагогічного процесу в дошкільних навчальних закладах) для вивчення реального стану діяльності американських та вітчизняних дошкільних установ у сучасних умовах.На підставі аналізу законодавчих та нормативно-правових документів, які регулюють дошкільну освіту у США (акти “Про Освіту”, “Про програму Хед Старт” (1981), “Про економічні можливості” (1964), “Про розвиток елементарної та середньої освіти” (1965), закони “Про реабілітацію” (1973), “Про осіб з особливими освітніми потребами” (1975), “Про американців з особливими потребами” (1973), “Цілі - 2000” (1994), “Жодної дитини поза увагою” (2001), “План від 0 до 5” (2008)), у дисертації доведено, що державна політика країни забезпечує утвердження в дошкільній освіті принципів міжкультурної, гендерної, расової та фізичної рівності, підвищення якості та ефективності освіти за рахунок збільшення інвестицій та сприяння міжнародній співпраці у сфері дошкільної освіти. У США статус дошкільної освіти на загальнодержавному рівні розглядається як важливий аспект загальної освіти дітей, якість якої забезпечується шляхом модернізації дошкільної ланки, збільшення державного фінансування дошкільних навчальних закладів, оновлення технічного, навчально-методичного матеріалу, змін форм і методів розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Інвестування в дошкільну освіту реалізується через запровадження “Плану від 0 до 5”, яким передбачено виконання шести пунктів: 1) надання соціальних грандів неблагополучним та малозабезпеченим сімям, які виховують дітей дошкільного віку; 2) державна фінансова підтримка реалізації програми “Хед Старт”; 3) інтеграція американської системи дошкільної освіти у Всесвітню мережу дошкільної освіти; 4) фінансова підтримка грандів, програм по догляду за дітьми та розвитку дітей дошкільного віку; 5) кредитування малозабезпечених сімей для догляду за дітьми; 6) створення Президентської ради дошкільної освіти з метою покращення співробітництва між федеральним урядом країни та управліннями кожного штату, органами місцевого самоврядування. Вивчення концептуальних засад дошкільної освіти дозволило класифікувати концепції дошкільної освіти на технократичні (ґрунтуються на раціональній науковій основі, технологізації формування знань, умінь та навичок, педагогічних теоріях навчання) та ліберально-гуманістичні (ґрунтуються на особистісно зорієнтованому підході до розвитку, виховання та навчання дітей).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?