Розвиток дитячого психологізму у творах А. Тесленко - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 95
Дослідження особливостей психологізму в літературі кінця XIX століття, літературознавчих паралелей творчості А. Тесленка з творами інших авторів цієї епохи. Творчі передумови написання творів "Школяр", "Страчене життя", психологічна майстерність автора.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В останні десятиліття як в літературознавстві так і в інших наукових дисциплінах спостерігається підвищений інтерес та увага до особливостей людської психології, і в свою чергу, до відображення її проявів в літературних творах. Зараз, коли українська мова все більше і більше охоплює всі сфери нашого життя і знаходить все більше прибічників, дуже важливо уважно дослідити найкращі її зразки, а особливо ті твори, які формують світогляд школяра, впливають на його свідомість та психіку, мають виховне та дидактичне значення. Розглянемо і твори інших письменників того періоду, які працювали у жанрі дитячої літератури і мають спільні риси психологізму з А. Тесленко. Більшу увагу приділяють не творам про знедолених дітей, а таким творам, як “Любов до ближнього”, “Страчене життя” та ін. Згадуючи видатних літературних діячів-українців, які присвятили свою творчість дітям згадуються імена і Олени Пчілки і лесі Українки, Ольги Кобилянської та інших. але ми проведемо літературознавчі паралелі з творчістю Архипа Тесленка саме тих митців слова, які, на наш погляд, найближче стоять до нього і з точки зору проблематики і художнього втілення.На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, і відображав у своїх творах стихійний, традиційний наймитський протест проти куркульства і дрібного чиновництва. На початку XX ст. селянська демократія на селі була вже серйозною суспільною силою. Письменник переймається селянським демократизмом, має звязки з соціал-демократами, включається в культурно-просвітницьку діяльність, створює театр для селян, розповсюджує політичну літературу. Але певно, що були села, особливо в глибинках, де ідіотизм селянського буття був надто законсервований, де протест був мовчазний, а на ділі «ні слова, ні півслова», де люди приречені «страждати і боятися смерті, скиглити, хапатися за поли життю, аби тільки жити, не знаючи для чого і нащо...» Трагічним було життя самого письменника, і це, безперечно, відбилося на його творах.розкрити творчі та життєві передумови написання творів “Школяр”, “Страчене життя” та особливості психологічної майстерності автора. Треба зазначити, що девятнадцяте століття характеризується зацікавленістю світової науки та мистецтва психологією та її впливом на взаємодію людини та суспільства, внутрішніми мотивами та переживаннями людей. Хоч з невеликою затримкою, проте світові тенденції літератури, та виникнення психологічної школи в літературознавстві, теорій психології творчості та ін.. не змогли не вплинути на українську літературу. Предметом вивчення психологічної школи була внутрішня, психологічна сторона художньої творчості, яка була прийнята за сутність мистецтва. Говорячи про дитячу літературу 19 ст. неможливо не приділити увагу творам І.

План
Зміст

Реферат

Вступ

1. Психологічні тенденції в дитячій літературі 19 ст.

2. Особливості вивчення творів А. Тесленко у школі

2.1 Життєвий та творчий шлях А. Тесленко

2.2. Аналіз оповідання “Школяр”

2.3 “Страчене життя” - вершина творчості А. Тесленка

Висновки

Список використаних джерел

Вывод
Отже, виконавши курсову роботу ми спробували розвязати такі завдання дослідження: - дослідити особливості психологізму в літературі кінця 19 століття;

- провести літературознавчі паралелі творчості А. Тесленка з творами інших авторів цієї епохи;

- розкрити творчі та життєві передумови написання творів “Школяр”, “Страчене життя” та особливості психологічної майстерності автора.

Треба зазначити, що девятнадцяте століття характеризується зацікавленістю світової науки та мистецтва психологією та її впливом на взаємодію людини та суспільства, внутрішніми мотивами та переживаннями людей. Хоч з невеликою затримкою, проте світові тенденції літератури, та виникнення психологічної школи в літературознавстві, теорій психології творчості та ін.. не змогли не вплинути на українську літературу.

Предметом вивчення психологічної школи була внутрішня, психологічна сторона художньої творчості, яка була прийнята за сутність мистецтва. Провідні світові діячі відходять від соціологічного підходу до суспільних явищ, замінюючи його психологічним. В Україні ці тенденції проявляються частково, бо досить сильно і гостро відчувається суспільно-соціально-класовий конфлікт.

Говорячи про дитячу літературу 19 ст. неможливо не приділити увагу творам І. Франка та М Коцюбинського, які не тільки фактичним матеріалом, схожістю образів перегукуються з творами А. Тесленка, а й увагою до внутрішнього світу маленької людини, дитини, її переживань та долі.

Приділяючи найбільшу увагу творчій манері А. Тесленка ми прийшли до таких висновків.

Архип Тесленко створив свій художній стиль, особливістю якого є простота, невимушеність розповіді. Найчастіше оповідання в нього ведеться від першої особи, причому письменник майстерно індивідуалізує мову своїх персонажів. Розповідь у Тесленка звучить вільно і природно, має завжди схвильований, емоційно-наснажений, пронизаний психологізмом характер, ніби людина розповідає в час найбільшого душевного зворушення.

Можна виділити такі індивідуалізовані риси стилю письменника, які притаманні для більшості його творів.

По-перше, для його стилю властиві коротка, уривчаста фраза, лаконізм викладу думки, через що деякі дослідники навіть називали цей стиль “телеграфним”. Письменник завжди прагне висловити свою думку найкоротше.

Користуючись такою манерою розповіді, Тесленко уміє в невеличких за розміром творах сказати дуже багато. Мова його персонажів завжди індивідуалізована.

В портреті персонажа письменник подає не тільки уявлення про його характер та зовнішність, але й виражає своє позитивне чи негативне ставлення до нього.

Природу Тесленко змальовує завжди з поетичним, трохи сентиментальним замилуванням, немов промовляє до людей: чому ж природа така досконала, і чому таке недосконале людське життя?

Хоч стиль письменника в цілому тяжіє до реалізму, інколи він навіть вдається до натуралістичних образів та моментів.

Всі ці риси характеризують не тільки розглянутий нами твір “Школяр”, “Страчене життя” та інші.

Список литературы
1. Довідник з теорії літератури. - К.: Наукова думка, 1998. - 765с.

2. Краткая литеретурная энциклопедия. М. - 1999. - Т.6. - 837с.

3. Ллітературознавчий словник-довідник. - К.: Академія, 2006. - 751с.

4. Грицюта М. Чари недоспіваної пісні Тесленко А. Школяр.- К., 1989.- 134c/

5. Костюченко В. Крізь терни до світла Тесленко А. Оповідання.- К., 1985.- 78c.

6. Назаров Б. Морфологія оповідань Архипа Тесленка.Слово і час.- 1999.- №2.- С 9-8.

7. Півторадні В. Архип Тесленко: Життя і творчість.- К.: Дніпро, 1982.- 170с.

8. Півторадні В. «Страчене життя»: Повість правди і любові // Укр. мова і л-ра в шк.- 1983.- №3.- С6-9.

9. Погребенник В. Українська література кінця 11 - початку 20 ст. // Укр. мова та л-ра.- 1988.- №21-24, черв.- С.83-84

10. Сидоренко В. Вивчення творчості Архипа Тесленка.- К.: Рад. шк., 1979.- 101 с.

11. Смілянська В. Архип Тесленко: Літ. портр.- К.: Дніпро, 1971.- 104 с

12. Смілянська В. Архип Тесленко // Тесленко А. Прозові твори. Драматичні твори. Вірші. Листи.- К., 1988.- С.5-23

13. Таран В. Образи вчителів у творчості Архипа Тесленка і Степана Васильченка // Укр. мова і л-ра в шк.- 1987.- №2.- С.17-22

14. Тесленко А. За пашпортом: Вибр. Твори. - К.: Дніпро, 1985.- 319 с.

15. Тесленко А. Прозові твори. Драматичні твори. Вірші. Листи. - К.: Наук. думка, 1988.- 480 с

16. Тесленко А. Страчене життя: Оповідання, повість.- К.: Дніпро, 1981.- 239 с.

17. Крижанівський С. Архип Тесленко. Державне видавництво худ. літри. К.- 1980. - 326с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?