Розвиток дискретно-лінійчастих і континуальних пластичних зон в околі концентраторів напружень - Автореферат

бесплатно 0
4.5 178
Викладення процесу розроблення моделей і методів визначення напружено-деформованого стану в ідеально пружно-пластичному середовищі з використанням теорії дискретно-лінійчастих пластичних зон. Ідеально пружно-пластичні тіла з концентраторами напружень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант - доктор фізико-математичних наук, професор Сулим Георгій Теодорович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри механіки. Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Осадчук Василь Антонович, завідувач кафедри зварювання і діагностики конструкцій, Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, м. Львів; доктор фізико-математичних наук, професор Саврук Михайло Петрович, завідувач відділу механіки композиційних матеріалів, Фізико-механічний інститут ім. Захист відбудеться “16” вересня 2002 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім.При експериментальних дослідженнях форм пластичних зон за неоднорідної деформації багатьох конструкційних матеріалів і гірських порід спостерігається нестабільність таких зон та можливість локалізації їх у тонких смугах. Це пояснюється також і нестабільністю форми пластичної зони, зумовленою зеренною структурою матеріалу, яка впливає на кількість смуг пластичності, що можуть виникати для релаксації напружень і спричиняти при цьому значний розкид вимірюваних значень розкриття вістря тріщини. Залишається важливою розробка аналітичних методів дослідження та розвязування пружно-пластичних задач, придатних для тіл ускладненої геометрії, котрі давали би можливість досліджувати пластичні зони в околі концентраторів різного типу, враховувати їхню взаємодію та вплив меж тіла. Ідеї і методи, розвинуті під час підготовки дисертації, знайшли застосування при виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт: ”Розробка контролера та системного програмного забезпечення кольорової півтонової динамічної візуалізації оцінок параметрів і характеристик моделей фізичних полів” (1991-1993 рр., № держреєстрації 0193U039359, дисертант - виконавець), ”Розробка технологій виготовлення і дослідження напружено-деформованого стану оболонкових конструкцій з заданими експлуатаційними властивостями” (1994-1996 рр., № держреєстрації 0194U030609, дисертант - відповідальний виконавець), ”Числово-аналітичне розвязування пружно-пластичної задачі та прямої й оберненої задач електростатики” (1997-1999 рр., № держреєстрації 0197U004550, дисертант - відповідальний виконавець), ”Математичне моделювання виникнення, визначення та оптимізації рівня залишкових технологічних напружень в плитах і пластинах” (номер держреєстрації 0100U000788, дисертант - відповідальний виконавець, тема виконується з 2000 р.). Методи досліджень - теоретичні дослідження проводилися з використанням сучасних методів механіки деформівного твердого тіла (теорії ідеально пружнопластичного середовища, моделювання смуг пластичності лініями стрибка тангенціального переміщення); апарату теорії функцій комплексної змінної (методи конформних відображень, задача Келдиша-Сєдова); методів послідовних наближень для розвязування систем нелінійних рівнянь при визначенні параметрів перетворення Крістофеля-Шварца і забезпеченні умов обмеженості розвязків задачі Келдиша-Сєдова.Визначення функції напружень зводиться до побудови конформного відображення, оскільки внаслідок умов (2.3) конформно відображає розрізаний уздовж відрізків, що відповідають пластичним смугам, кут на круговий сектор Зі збіжності послідовності функцій напружень для дискретно-лінійчастих пластичних зон до функції напружень для континуальної пластичної зони у області пружності випливає рівномірна збіжність поля переміщень для дискретно-лінійчастих зон до переміщення для континуальної зони у пластичній області. Для декількох смуг при однакових кутах між сусідніми смугами форми дискретно-лінійчастих і континуальної зон для кута зображено на рис. Пластична смуга починає розвиватися, коли на певній площинці дотичне зсувне напруження досягає рівня верхнього порогу текучості , і продовжує свій розвиток уздовж напряму, визначеного цією площинкою, за умови, що ( - нижній поріг текучості). Функцію знайдено у вигляді (2.5) за допомогою конформних відображень: Відповідні кінцям пластичних смуг точки площини відомі внаслідок умови прямолінійності розвитку смуг (2.2); точки цієї площини визначаються із умови рівності довжин берегів розрізів, які при конформному відображенні відповідають смугам зони:Довжини смуг і величини розривів зміщень у початкових точках смуг знаходяться так, як і у випадку клинового вирізу.Узагальнене представлення зони пластичності при антиплоскій деформації пружнопластичного тіла із гострокінцевим концентратором напружень // Доп. Пружнопластична задача антиплоскої деформації тіла, що містить жорстке ромбічне призматичне включення // Доп. Антиплоска деформація ідеально пружнопластичного тіла, що містить жорстке еліптичне включення // Машинознавство. Кривень В.А., Сулим Г.Т. Кривень В.А., Сулим Г.Т.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВІДОБРАЖЕНО У ПУБЛІКАЦІЯХ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?