Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Основні передумови, тенденції й особливості розвитку ідей гуманної педагогіки в Західній Україні. Їх роль і значення у прогресивному поступі освіти в даному регіоні. Можливості використання набутого досвіду в практиці сучасної вищої педагогічної школи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Захищається рукопис, який містить дослідження становлення і розвитку ідей гуманної педагогіки Західної України кінця ХІХ - початку ХХ ст. У роботі визначено сутність понять, які поглиблюють розуміння змісту ідей гуманної педагогіки, виявлено основні передумови, досліджено тенденції й особливості розвитку ідей гуманної педагогіки регіону означеної доби.Історію розвитку школи й освіти в Західній Україні у період панування Австро-Угорщини й Польщі досліджували Л.Г. Поряд з цим зауважимо, що важливі для теорії і практики навчання і виховання проблеми залишаються недостатньо розкритими: з одного боку, мало досліджуються проблеми розвитку ідей гуманної педагогіки в Західній Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття у взаємозвязку з особливостями соціально-економічного, історичного, політичного стану нашого народу; з іншого - постає обєктивна необхідність вивчення впливу на формування ідей гуманної педагогіки даного періоду світової і, передусім, західної гуманістичної педагогічної думки; недостатньо досліджені виховні можливості формування гуманістичного світогляду на основі використання педагогічних праць, а також творів забутих українських письменників, особливо початку ХХ століття; вимагають уваги питання, що торкаються реалізації ідей гуманної педагогіки досліджуваного періоду у вищій педагогічній школі сучасності. Враховуючи актуальність визначеної проблеми та обєктивну потребу вивчення і впровадження досвіду минулого в сучасний навчально-виховний процес, недостатню дослідженість проблеми, темою дисертаційного дослідження обрано: “Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)”. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України при розробці теми: “Ідеї гуманної педагогіки Східної Галичини (кінець ХІХ - початок ХХ століття) та їх реалізація у вищій школі України на сучасному етапі” у складі комплексної "Науково-теоретичне та методичне забезпечення гуманізації професійної підготовки спеціаліста у вищій школі” (РК 0197И006396). Мета дослідження: визначити особливості становлення і розвитку ідей гуманної педагогіки в Західній Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст., розкрити їх роль і значення у прогресивному поступі освіти в даному регіоні, дослідити можливості використання набутого досвіду в практиці сучасної вищої педагогічної школи.У першому розділі - “Теоретико-методологічні основи розвитку ідеї гуманної педагогіки” - викладено методолого-теоретичні засади й передумови становлення і розвитку ідей гуманної педагогіки в Західній Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст., уточнено поняття "ідея", "сутність", "гуманізм", "гуманізація освіти", "гуманітаризація освіти". Законами визначались основні предмети навчання, наголошувалося на необхідності вдосконалення методів, способів навчання і виховання, але ніде не йшлося про гуманне ставлення до дитини, розвиток її природних обдарувань і здібностей, національно-культурний самовияв. Аналіз архівних джерел, педагогічної літератури, періодичних видань дозволяє стверджувати, що окремі елементи гуманнної педагогіки в Західній Україні на початку ХІХ ст. започатковували: І. Відсутність достатньої кількості літератури гуманістичного спрямування, педагогічної журналістики, незацікавленість консервативної верхівки стримували поширення навіть окремих ідей гуманної педагогіки в суспільстві, гальмували їх впровадження у навчально-виховний процес. У другому розділі - "Особливості становлення і розвитку ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)" - обгрунтовано положення, згідно з яким основними складовими ідеї гуманної педагогіки у поглядах західноукраїнських освітян, громадських діячів виступали такі: народність, природовідповідність, культуровідповідність, ідея вільного виховання особистості, ідея моральноправової відповідальності педагога.Факти виникнення й еволюції ідей гуманної педагогіки, які наводять у своїх багатьох працях українські історики, педагоги, освітні діячі, в цілому відповідають знанням про реальну подію з самою цією подією. В той же час для деяких польських, австрійських, румунських, угорських дослідників не лише минулого, а й сучасного характерний відступ від цього принципу: ідеалізується внесок педагогів Австрії, Польщі, Румунії, Угорщини у розвиток народного шкільництва в регіоні, доводиться, що більшість ідей гуманної педагогіки в Західній Україні нібито започаткована саме ними, що не відповідає реальній дійсності. Вивчення архівних матеріалів, історико-педагогічної літератури, періодики та інших джерел показало, що основними складовими ідеї гуманної педагогіки в Західній Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?