Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України (друга половина ХХ століття) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 177
Аналіз впливу та можливі шляхи реалізації гуманістичних ідей в сучасних педагогічних технологіях початкового навчання в Україні. Форми та методи їх реалізації в інноваційній діяльності творчого об‘єднання "Університет розвитку", можливості використання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України (друга половина ХХ століття)Педагогічною наукою сьогодні ведеться пошук нових моделей організації навчально-виховного процесу в школі, для створення якісно нових стосунків між субєктами навчання, спрямованих на гуманізацію навчально-виховного процесу. Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить, що у вітчизняній педагогічній науці проблема розвитку ідей гуманістичної педагогіки в Україні в другій половині ХХ століття в історичному аспекті не досліджувалась. Наголошуючи сьогодні на особистісній орієнтації освіти, ми мусимо відновити цілющий звязок із джерелами гуманістичної педагогіки, проаналізувати виникнення та становлення ідей гуманістичної педагогіки, знайти шляхи побудови освіти на цінностях гуманізму. Необхідність урахування історичного досвіду гуманістичної педагогіки та доцільність здійснення системного дослідження розвитку її ідей зумовили вибір теми дослідження «Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України (друга половина ХХ століття)». Вибір історичного періоду дослідження пояснюється тим, що в цей час гуманістична педагогіка набуває реальних контурів, відбувається її інтенсивне становлення та розвиток.У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, розкрито її актуальність, ступінь дослідженості, визначено обєкт, предмет, мету, завдання й методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, окреслено джерелознавчу базу, сформульовано висновки про апробацію та впровадження результатів дослідження. У першому розділі «Теоретичні питання гуманістичної педагогіки» хронологічно показано розвиток ідей гуманістичної педагогіки у світовій та вітчизняній педагогічній думці; проаналізовано внесок відомих зарубіжних та вітчизняних педагогів у розвиток принципів гуманістичної педагогіки; виявлено основні підходи до їх реалізації у прогресивній вітчизняній педагогічній теорії другої половини ХХ століття; науково обґрунтовано етапи розвитку ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України в зазначений історичний період. Вивчення широкого кола філософської, історико-педагогічної, психолого - педагогічної та довідкової літератури, історичних даних, передового педагогічного досвіду показало, що гуманістична педагогіка має багатовікову історію. Проведене дослідження розвитку ідей гуманістичної педагогіки в Україні у другій половині ХХ століття дозволило визначити період, що вивчається, як новий спалах гуманізму в педагогічній думці, виділити і згрупувати основоположні принципи, які характеризують гуманістичну спрямованість теоретичних концепцій, змісту, форм та методів практичної діяльності представників «новаторської педагогіки», а саме: ? принципи, що є методологічною основою освітнього процесу: принципи гуманістичної спрямованості мети, психологічної обґрунтованості ідей розвитку особистості, соціалізації. У другому розділі «Досвід реалізації ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України» - розкрито форми та методи реалізації ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України досліджуваного періоду та шляхи реалізації ідей гуманістичної педагогіки в інноваційних технологіях початкової школи, проаналізовано організаційні та концептуальні засади діяльності творчого обєднання «Університет розвитку», створеного на базі кафедри педагогіки та методики початкового навчання Словянського державного педагогічного університету.

План
Основний зміст дисертаціїОсновний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора

1. Землянська В.Ф. Личность учителя как профессионала. / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - Зб.статей. - К.: Пед.преса, 2000. - С. 188-193.

2. Землянська В.Ф. Проблема підготовки учителя нового типу. // Відкритий урок. Науково-методичний журнал. - К.: Плеяда, №9-10. - 2001. - С. 7-9.

3. Землянська В.Ф. Етапи розвитку зарубіжної гуманістичної педагогіки // Рідна школа. - К.: №4, 2003. - С. 78-80.

4. Землянська В.Ф. Становлення та розвиток гуманістичних ідей в історії вітчизняної педагогіки // Рідна школа. - К.: №10, 2003. - С. 72-75.

5. Землянська В.Ф. Реалізація ідей гуманістичної педагогіки в інноваційній діяльності початкової освіти / Вісник Луг.держ. пед. унів. ім. Т. Шевченка. - ЛДПУ «Альма Матер»: 2003. - №10. - С. 70-76.

6. Землянська В.Ф. Тенденції розвитку гуманістичних ідей у новаторській педагогіці /Вісник Луг.держ. пед. унів. ім. Т. Шевченка. - ЛДПУ «Альма Матер»: 2003. - №8. - С. 82-90.

7. Землянська В.Ф. Творче обєднання як один із шляхів реалізації завдання впровадження нових педагогічних технологій в умовах навчально-методичного комплексу /Гуманізація навчально-виховного процесу. - Зб. наук. пр. (Випуск ХХ). - Словянськ, 2003. - С. 90-94.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?